Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Odkrivanje in identifikacija otrok s posebnimi potrebami


Nosilci: docent dr. Opara Božidar


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: ODKRIVANJE IN IDENTIFIKACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec: doc. dr. Božidar Opara
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: slovenski ( angleški)

Podatki o vmeščenosti predmeta
6. Študijski program: Predšolska vzgoja
7. Stopnja študijskega programa: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik: tretji
10. Semester: peti ali šesti
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika

število ur

število KT

izvaja

Predavanje (P)

15

0,5

učitelj

Seminarske vaje (SV)

60

2

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika

število ur

število KT

Študij literature in virov (ŠL)

60

2

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: pedagoška psihologija, razvojna psihologija


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
Cilji:

 • poglobijo znanje iz posebnosti v razvoju predšolskega otroka,
 • osvojijo metode in tehnike za spremljanje in ocenjevanje otrokovega razvoju,
 • spoznajo funkcije zgodnjega odkrivanja in prepoznavanja posebnih potreb pri otrocih,
 • spoznajo najpogostejše primanjkljaje, ovire oziroma motnje, ki se pojavljajo v predšolskem obdobju,
 • seznanijo se s specifično organizacijo dela ter s specifičnimi metodami dela z otroki s posebnimi potrebami.


Splošne kompetence:

 • prepoznavanje bistvenih značilnosti otrok s posebnimi potrebami in načini protokoliranja,
 • obvladanje metod in načinov za pripravo in evalvacijo individualiziranih programov.


Predmetnospecifične kompetence:

 • pridobijo spretnosti za timsko delo z otrokom s posebnimi potrebami,
 • razvijejo senzibilnost za posebnosti in potrebe otrok s posebnimi potrebami,
 • se znajo orentirati in načrtovati postopek obravnave otroka s posebnimi potrebami od odkrivanja, diagnosticiranja in usmerjanja do izdelave individualiziranega programa in evalvacije.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine.

 • posebnosti v razvoju predšolskega otroka (na področju motorike, gibalnih spretnosti, lateralizacije, govora, risanja, pisanja, računanja )
 • tehnike in metode spremljanja in ocenjevanja otrokovega razvoja (usmerjeno strukturirano opazovanje, ocenjevalne lestvice, check liste..)
 • funkcija zgodnjega odkrivanbja otrok s posebnimi potrebami
 • najpogostejši primanjkljaji, ovire oziroma motnje v razvoju predšolskega otroka


18. Literatura:
Osnovna literatura:

 • Kastelic.L.: Socialno zorenje predšolskega otroka s posebnimi potrebami, mag. delo.Pedagoška fakulteta v Ljubljani 1999.
 • Navodila za prilagojeno izvajanje kurikula za vrtce in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 2001.
 • Opara. B.: Vloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, Centerkontura 2005, Ljubljana.
 • Uveljavljanje integracije za predšolsko obdobje – uresničevanje integracije v praksi, Zbornik prispevkov s strokovnega simpozija v Portorožu, Centerkontura 1997, Ljubljana.
 • Živeti skupaj, zbornik s posveta o integraciji predšolskih otork z motnjami v razvoju, Bled 1993, zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1993.


Dopolnilna literatura:

 • Galeša.M.:Specialna metodika individualizacije, Didakta 1995, Radovljica.
 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, 1995 Ljubljana.


Dodatna literatura:

 • Skala. A.: O vzgoji razvojno prizadetih otrok, Ljubljana 1962 DZS.19. Predvideni študijski dosežki:

Znanje in razumevanje:

 • Študent pozna posebnosti v razvoju predšolskega otroka
 • Zna sistematično opazovati otroka in protokolirati zapažanja
 • Se zna orientirati in predvideti vse postopke od odkrivanja preko usmerjanja do izdelave individualiziranega programa in evalvacije
 • Seznani se z zahtevnejšimi pogoji in metodami dela z otroci s posebnimi potrebami, ki jih izvajajo specializirane institucije


Uporaba:

 • Zna prepoznati otroka s posebnimi potrebami in področja, na katerih se pojavljajo posebnosti
 • Zna aktivno sodelovati pri pripravi individualiziranega programa za otroka s posebnimi potrebami


Refleksija:
Zmožen je prepoznati dinamiko otrokovega razvoja, predvideti nadaljni razvoj in spremeniti cilje in metode dela, če ugotovi, da otrok napreduje drugače, kot se je predvidevalo

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Uporabljene metode poučevanja in učenja:
Delo bo potekalo v obliki vaj, kjer se bo v neposrednem okolju proučevalo otroke s posebnimi potrebami ter delalo v obliki akcijskega raziskovanja, problemskega učenja in vodenja študentskega listovnika

21. Uporabljeni načini preverjanja znanja:
Študentovo individualno delo ter ustni izpit ob koncu vaj.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
En garfoskop in projektor na skupino.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj,
 • 1 visokošolski sodelavec.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije.

 • študentska anketa,
 • pogovor s študenti.Učni načrt pripravila: doc. dr. Božidar Opara , asist. mag. Marko Strle

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino