Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Spoznavanje okolja


Nosilci:


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Spoznavanje okolja

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Predšolska vzgoja, 1. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

5

0

20

5

*45

3

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

*Seminarska naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 15 ur = 0,5 KT, izpit in priprava na izpit 15 ur =0,5 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Agnes Šömen Joksić

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Opis vsebine.

- kategorije človekovega okolja – zunanje (naravno/življenjsko) okolje, notranje (bivalno in delovno okolje);
- onesnažila v okolju – vstop onesnažil v okolje. Viri, razlogi in posledice;
- kroženje onesnažil v okolju in njihove spremembe ter vstopanje v prehransko verigo;
- onesnžila v okolju, posledice onesnažil v okolju in vplivi na zdravje;
- onesnaženost zraka, vode, tal, hrane;
- ravnanje z odpadki;
- aktualne okoljske spremembe (lokalne in globalne);
- spreminjanje podnebja – naravoslovne zakonitosti spreminjanja zemljinega podnebja;
- vaje, terenske vaje in projetno delo:
 • »Naredimo vodonosnik«: simulacija kroženja onesnažil v vodnem okolju.
 • »Naredimo nov papir iz starega«: zmanjševanje količine odpadkov z recikliranjem.
 • »Lahko vsebuje....«: ostanki onesnažil iz okolja v hrani.
 • »Ozzy Ozon«: propadanje ozonske plasti v stratosferi ter posledice za zdravje.
 • Ozon v troposferi: nastanek ozona v troposferi in posledice za zdravje.
 • Določimo onesnaženje zraka: terensko delo na meteorološki postaji.
 • »Vrtec v senčavi«: posledice prekomernega izpostavljanja UV sevanju in preventivni ukrepi v zgodnjem otroštvu (sodelovanje v projektu Varno s soncem).
 • »Stric Napo za kemijsko varen vrtec«: posledice onesnaževanja okolja zaradi neustrezne uporabe strupenih snovi ter preventivni ukrepi v zgodnjem otroštvu; prepoznavanje piktogramov, ki označujejo nevarne lastnosti snovi.
 • »Izračunajmo svoj ogljični odtis«: naravoslovni pogled na podnebne spremembe in mit o podnebnih spremembah.
 • Projektno delo: priprava in izvedba ankete o osveščenosti glede okoljskih problemov v okviru obeležitve mednarodnih dni z okoljsko tematiko.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Šömen Joksić, A. Spoznavanje okolja v vrtcu (v izdelavi).
 • Šömen Joksić, A. Raziskujmo okolje I (v izdelavi – seznam vaj in navodila).
 • Botkin, D., Keller, E. (1995). Environmental Science. Willey, New York.

Dopolnilna literatura:

Revije, časopisi in spletne aplikacije z okoljsko vsebino: Okolje in odpadki, Gospodarjenje z okoljem, Embalaža-okolje-logistika, Okolje in energija, Journal of Environmental Education, International Journal of Environmental & Science Education, Journal of Environmental Health.

Dodatna literatura:

 • Green, J., 2006. Onesnaževanje zraka (zbirka Izboljšamo življenje). Ljubljana, Grlica.
 • Bernard Vukovin, B., Zupan, N., 2007. Okolje na dlani. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
 • Zbirka Flupi. Priročnik za učitelje. Izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana. (Valdule, W., 2004).
 • ŠKAFAR, Branko (ur.). Raziskovanje okolja Evrope, Priročnik za učitelje. Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2001.
 • ŠKAFAR, Branko (ur.). Voda : priročnik za pridobivanje znanja o ravnanju z vodo. Ljubljana: Slovensko ekološko gibanje; Murska Sobota: Pomurski ekološki center, 2002.

 

Cilji in kompetence:

Cilji

Študent/ka spozna zakonitosti delovanja naravnega okolja in interakcije človeka z naravnim okoljem. Teoretično in praktično se usposobi za samostojno delo v vrtcu, ki se nanaša tako na področje uvajanja okoljske vzgoje, kot na področje uvajanja ukrepov v vrtcu za zmanjševanje oziroma preprečevanje onesnaževanja okolja, hkrati pa pozna pristope za neposredno zaščito in preprečevanje posledic onesnažil v okolju za zdravje otrok. V osnovi so cilji predmeta naslednji:

Študent/-ka:

 • razume globalni pomen vpliva človekove aktivnosti v okolju in soodvisnost z zdravjem ter kakovostjo življenja;
 • povezuje okoljske vsebine z ostalimi vedami;
 • razume temeljne naravoslovne zakonitosti v povezavi z dogajanjem v okolju;
 • pozna posebnosti razvoja razumevanja okoljskih problemov in vsebin glede na razvojno stopnjo otrok;
 • pozna primerne didaktične pristope za spodbujanje okoljske radovednosti otrok;
 • pozna primerne didaktične pristope za prenos znanja;
 • sposobnost za samostojno načrtovanje in izvedbo aktivnosti s področja spoznavanja okolja;
 • ustvarjalnost pri pripravi in izboru dejavnosti in ustreznih vsebin ter učinkovitih načinov vzgajanja za zdravo življenjsko okolje;
 • samokritičnost, sposobnost refleksije in samoocenjevanja, prizadevanje za kakovostno delo in iskanje načinov za možne izboljšave;
 • pozna pomen timskega dela in projektnega sodelovanja z institucijami, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja in zdravja;
 • sposobnost komuniciranja skozi interaktivne oblike učenja in praktičnega dela v manjših skupinah.

Splošne kompetence
 • razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov;
 • razumevanje okoljsko-naravnane zmožnosti in s tem povečanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti;
 • razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.

Predmetnospecifične kompetence

 • razvijanje okoljsko-usmerjenih spretnosti in sposobnosti;
 • poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa.
 • konceptualno razumevanje specialno didaktičnega pristopa za podajanje znanja in izkušenj na področju spoznavanja okolja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • razume osnovne zakonitosti dogajanja v okolju;
 • pozna osnovna glavna področja okoljskega zdravja in jih med seboj povezuje;
 • pozna različna onesnažila v okolju in njihove vire ter posledice;
 • razume vstop, kroženje in učinkovanje onesnažil ter njihovo usodo v okolju;
 • pozna najpogostejša onesnažila v otrokovem okolju, vzroke zanje in njihove posledice;
 • razume in uporablja kriterije za določitev razlike med vzročno odvisnostjo in slučajnimi povezavami dejavnikov v okolju;
 • pozna postopke in principe zmanjševanja onesnaženja okolja;
 • razume standarde okoljskega zdravja, stopnje v postavljanju teh standardov, ter prednosti in pomanjkljivosti postavljanja omejitev;
 • razume osnovne principe promocije okolja in pomena vzgoje ter poučevanja otrok;
 • pozna okoljske vsebine, postopke in pristope primerne za otroke v vrtcu.

Uporaba

Študent/-ka:

 • poglablja spoznavanje okolja in sledi dogajanju na področju okoljskih ved;
 • presoja vsebine in pripravlja dejavnosti za predšolske otroke;
 • uporablja ustrezne pripomočke, literaturo in vire iz bližnjega okolja;
 • načrtuje in izvaja dejavnosti, ki vodijo v oblikovanje osnovne okoljske vzgoje in izobraževanja;
 • povezuje znanja, pridobljena pri drugih predmetih, (naravoslovje, psihologija, didaktika, metodika);
 • povezuje okoljske zakonitosti z ostalimi kurikularnimi področji;
 • spodbuja opazovanje sprememb v okolju in usmerja pri iskanju razlag zanje;
 • vodi in usmerja projektno delo otrok o okolju in za okolje in v dejavnosti vključuje starše otrok;
 • načrtuje in izvaja dejavnosti, ki oblikujejo primeren odnos do okolja;
 • spodbuja razvoj pozitivnega mišljenja in primernega odnosa do okolja;
 • organizira dejavnosti ob mednarodnih dnevih, ki so namenjeni okoljski tematiki;
 • načrtuje in izvaja dejavnosti, ki spodbujajo k razvoju pozornosti do negativnih vplivov na okolje;
 • razpravlja o sodobnih trendih in ciljih okoljskega zdravja v okviru svojega pedagoškega delovanja.

Refleksija

Študent/-ka analizira in vrednoti odziv ciljnih skupin populacije s katerimi se ukvarja. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela s skupinami v določeni populaciji oziroma v delovni skupini, v kateri deluje.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja;
 • seminar;
 • laboratorijske vaje (priprava na vajo in izvedba vaje);
 • terensko delo (priprava na terensko delo in izvedba dela na terenu);
 • samostojno delo, individualne naloge, uporaba ICT, spletnih aplikacij, izdelki.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • pogoji za opravljanje izpita: opravljena seminarska naloga;
 • pisno opravljanje izpita.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KATZ, Sidney A., HORVAT, Milena, MILAČIČ, Radmila. Comparison of single and sequential extraction procedures for assessing metal leaching from dredged coastal sediments. Water air soil pollut., 2005, vol. 162, str. 265-283. [COBISS.SI-ID 19058727]
 2. PIŠOT, Rado, ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KROPEJ, Veronika L. Physical activity, life style and life quality of children and youth : challenges for education. V: KREJČI, Milada (ur.). Health education and quality of life : conference proceedings : Hluboká nad Vltavou, October 4-6, 2007. České Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2007, [13] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1324243]
 3. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, MILAČIČ, Radmila. Reliable and cost-efective technique for rapid evaluation of dredged areas in coastal lagoons in the northern Adriatic. V: Proceedings of the 10th International conference on environmental science and technology, 5-7 september 2007, Kos Island, Greece : CEST 2007. [s. l.: s. n.], 2007, str. 1333-1340. [COBISS.SI-ID 1330387]
 4. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, DUTRA, Lois, KATZ, Sidney A., MCCULLEY, Jennifer L. Comparison of ISEP and AAS for monitoring copper leaching from sediments. Am. lab. (Fairfield), 2002, vol. 34, no. 20, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 626899]
 5. PIŠOT, Rado, ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, KROPEJ, Veronika L. Physical activity, life style and life quality of children and youth : challenges for education. V: KREJČI, Milada (ur.). Health education and quality of life : conference proceedings : Hluboká nad Vltavou, October 4-6, 2007. České Budějovice: University of South Bohemia, cop. 2007, [13] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1324243]
 6. ŠÖMEN-JOKSIČ, Agnes, MILAČIČ, Radmila. Reliable and cost-efective technique for rapid evaluation of dredged areas in coastal lagoons in the northern Adriatic. V: Proceedings of the 10th International conference on environmental science and technology, 5-7 september 2007, Kos Island, Greece : CEST 2007. [s. l.: s. n.], 2007, str. 1333-1340. [COBISS.SI-ID 1330387]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino