Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Poučevanje slovenščine v predšolskem obdobju


Nosilci: docent dr. Baloh Barbara


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Poučevanje slovenščine v predšolskem obdobju

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Predšolska vzgoja, 1. stopnja

/

3.

5. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

/

/

45

Integrirana praksa = 15

*105

6

*krajši pisni izdelki 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 45 ur = 1,5 KT KT; izpit in priprava na izpit 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Barbara Baloh

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljena izpita iz predmeta Zgodnje učenje slovenščine in Slovenski jezik.

 

Vsebina:

Študent/-ka pridobiva/poglablja poznavanje jezikovnih, besedilnih in pragmatičnih načel ter zakonitosti in teoretičnih predpostavk:

 • · Govorni in kognitivni razvoj predšolskega otroka.
 • · Načini razvijanja sporazumevalne zmožnosti otrok, s posebnim poudarkom na metodah pripovedovanja in opisovanja.
 • · Načini razvijanja poimenovalne, slovnične in pravorečne zmožnosti otrok v vrtcu.
 • · Načini razvijanja in spodbujanja porajajoče se pismenosti.
 • · Načini razvijanja spoznavne zmožnosti o jeziku pri otrocih v vrtcu.
 • · Načini preverjanja sporazumevalne zmožnosti otrok v vrtcu in oblikovanje otrokovega portfolija.
 • · Vzgojiteljeva in otrokova vprašanja, spraševalne strategije.
 • · Retorika (nastanek in razvoj). Retorika na Slovenskem. Razvijanje vzgojiteljevih retoričnih spretnosti.
 • · Medkulturna jezikovna vzgoja; slovenščina kot državni in uradni jezik (vloga italijanščine in madžarščine na dvojezičnih področjih); materni jezik, drugi jezik oz. jezik okolja in tuji jezik); govorni položaj (zasebni oz. javni, neuradni oz. uradni); knjižna zvrst oz. neknjižne zvrsti. Igra, igra vlog, didaktična igra in igrača in njihov pomen za razvoj jezika na višji stopnji.
 • · Pisanje priprav za dejavnosti s področja jezika.
 • · Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in učnih priprav.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Marjanovič Umek, L. (1990): Mišljenje in govor predšolskega otroka. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Kranjc, S.; Marjanovič Umek, L.; Fekonja, U.: Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja, Jezik in slovstvo, Letnik XLVIII, sept. – okt. 2003, št.5.
 • Grginič, M., (2005). Porajajoča se pismenost. Trzin, Izolit.
 • Lipnik, J., Matić R. (1993). Metodika govorne vzgoje. Maribor: Obzorja.
 • Medved Udovič, V. (2005): Z recepcijo slikanice do učinkovite pismenosti. Sodobna pedagogika: letn. 56, posebna izdaja, str. 80-95.
 • Baloh, B. (2004): Seznanjanje s slovenščino v italijanskih vrtcih na narodnostno mešanem območju v slovenski Istri. Ann, Ser. hist. sociol., let. 14, št. 2, str. 337-342.
 • Dodatna obvezna literatura bo po potrebi navedena na predavanjih in seminarskih vajah.

Dopolnilna literatura:

 • Engel, S. (2000): The stories children tell. Making sense of narratives of childhood. United states of America: W. H. Freeman and Company.
 • Beseghi, E. (ur.) (1985): La narrazione. Fare scuola. Quaderni di cultura didattica. Firenze: La Nuova Italia Editrice, Scandicci.
 • Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur). (2001). Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Baloh, B. (2005): Opismenjevanje v slovenščini kot drugem jeziku v osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri. Sodob. pedagog., letn. 56, posebna izd., str. 160-173.
 • Škarić, Ivo (1996). V iskanju izgubljenega govora. Ljubljana: Pravljično gledališče.
 • Newton Casson, Herbert (1995). Umetnost govora. Ljubljana: Pravljično gledališče.

Dodatna literatura:

 • Kranjc, S. (1999): Razvoj govora predšolskih otrok. Ljubljana: Znanstveni inštitut filozofske fakultete.
 • Marjanovič Umek, L. (odgovorna nosilka) (2003): Učinki uvajanja Kurikuluma za vrtce na področju komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok. Evalvacijska študija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo RS.
 • Prebeg Vilke, M. (1995): Otrok in jeziki. Materinščina in drugi jeziki naših otrok. Ljubljana: Sanjska Knjiga.
 • Titone, R. (1993): Bilinguismo precoce ed educazione bilingue. Roma: Armando editore.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Zgodnje učenje jezika v vrtcu je vsebinsko, metodično, in ob oblikah študijskega programa ter s samoizobraževanjem usmerjeno v usposabljanje študentov za receptivno in produktivno rabo jezika, samoocenjevanje in refleksijo o učenju jezika ter razvijanje metakognitivnih sposobnosti razvijanja vseh štirih sporočanjskih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje).

Študent(-ka) nadgrajuje teoretično in praktično usposabljanje za samostojno delo v vrtcu in v 1. razredu devetletne osnovne šole;

Nadgrajuje spoznavanje vloge vzgojitelja v razvoju sporazumevalne zmožnosti otrok v vrtcu;

Razvija zanimanje za samostojno raziskovalno in svetovalno delo;

Na vajah in praksi se usposablja za samostojno pedagoško delo.

Splošne kompetence:

Študent(ka):

 • · Nadgrajuje strokovno znanje in spretnosti s področja metodike jezikovne vzgoje, ki mu(ji) bodo omogočile smiseln diskurz tako na strokovnem kot na splošno družbenem področju v maternem jeziku ter oplemenitile strokovno delo.
 • · Širi splošno razgledanost ter kritično presoja pridobljene informacije.
 • · Se sooča z jezikovno in kulturno raznolikim življenjskim okoljem, pri čemer razvija pozitiven, strpen odnos do različnosti, poglablja razumevanje lastnega jezika in kulture ter pridobiva čustvene, moralne in etične vrednote.
 • · Razvija sposobnost za samostojno učenje, samorefleksijo in odgovornost za lastno učenje in delo.
 • · Se seznanjanja z uporabo knjižničnih virov in elektronskih medijev ter z najpomembnejšimi metodami in učnimi tehnikami ob upoštevanju komunikativnega pristopa.
 • · S pridobivanjem informacij se usposablja za uporabo različnih pisnih virov (učbeniki, priročniki, slovarji) in razvija informacijsko pismenost (internet, slovarji in priročniki na CD-ROMih).

Predmetnospecifične kompetence:

 • · Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja zgodnjega poučevanja slovenščine v vrtcu ter pridobitev praktičnih znanj za zgodnje učenje in poučevanje slovenščine.
 • · Spoznavanje vloge odraslih v otrokovem govornem razvoju oz. pomen interakcije med otrokom in odraslim.
 • · Spoznavanje procesa usvajanja glasovnega sistema jezika pri otroku, razvoj otrokove besedne (poimenovalne) ter slovnične zmožnosti, zmožnosti tvorjenja besedila ter pragmatične zmožnosti.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent(ka) se seznani z govornim in kognitivnim jezikovnim razvojem otrok v vrtcu, spozna metode za razvijanje opisovanja in pripovedovanja otrok v vrtcu, načini razvijanja poimenovalne, slovnične in pravorečne zmožnosti otrok v vrtcu, načini razvijanja in spodbujanja porajajoče se pismenosti.

Pridobi temeljna znanja s področja retorike in razvijanja vzgojiteljevih retoričnih spretnosti. Se seznani z medkulturno jezikovno vzgojo, s slovenščino na dvojezičnem območju in s slovenščino v večkulturnem okolju, s položajem jezika (zasebni oz. javni, neuradni oz. uradni) s knjižnimi oz. neknjižnimi zvrstmi jezika. Se seznani z otrokovo igro, z različnimi vrstami didaktičnih igrač in zna opisati ter pojasniti njihov pomen za razvoj jezika na višji stopnji.

Uporaba:

Študent(ka) vsebine prenese v praktično delo v skupini otrok. Napiše pripravo za dejavnosti s področja jezika.

Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza lasten nastop in učno pripravo ter nastope in učne priprave drugih.

Refleksija:

S pridobljenim znanjem o metodah, tehnikah in strategijah jezikovnega znanja študent(ka) analizira in preoblikuje že znane možnosti razvijanja in vrednotenja jezikovnega znanja.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Razlaga,
 • razgovor/diskusija/debata,
 • proučevanje primera/samostojna analiza,
 • seminarji,
 • projektno delo,
 • individualni študij predpisane literature,
 • individualna in/ali skupinska izdelava seminarja,
 • individualne in skupinske konzultacije,
 • individualna evalvacija in refleksija lastnega dela,
 • izdelava portfolija.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Prisotnost pri LV (80%), opravljena in predstavljena mini nastop ter nastop v neposredni pedagoški praksi in napisana refleksija o lastnem delu je pogoj za opravljanje pisnega/ustnega izpita.

Pisni/ustni izpit (60% ocene), mini nastop: pisna priprava, predstavitev pred študenti in pisna refleksija (10% ocene), nastop v neposredni pedagoški praksi in pisna refleksija svojega nastopa ter nastopa sošolcev (20% ocene), seminarska naloga: pisni del, ustna predstavitev in pisna refleksija (10% ocene).

Ob opravljenih pogojih za pristop k izpitu:

pisni/ustni izpit =60% ocene,

mini nastop: pisna priprava, predstavitev pred študenti in pisna refleksija = 10% ocene,

nastop v neposredni pedagoški praksi in pisna refleksija svojega nastopa ter nastopa sošolcev = 20% ocene,

seminarska naloga: pisni del, ustna predstavitev in pisna refleksija = 10% ocene.

 

Reference nosilca:

 1. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida, BOROTA, Bogdana. Comparison of the usage of ICT among some compulsory subjects in the Slovenian primary schools. Probl. educ. 21st century, 2009, vol. 17, str. 39-47, tabele. [COBISS.SI-ID 3431383]
 2. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Spremembe pouka in kompetence učiteljev za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pedagoš. obz., 2010, letn. 25, št. 2, str. 19-34. [COBISS.SI-ID 3618007]
 3. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]
 4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, ANTIĆ, Milica G., PEČAR, Mojca, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, VRČKOVNIK, Renata (ur.), KNEZ, Simona (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-418-4. ISBN 978-961-241-419-1. ISBN 978-961-241-421-4. [COBISS.SI-ID 250340096]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino