Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Izbrana poglavja iz tehniških dejavnosti


Nosilci: izredni profesor dr. Zuljan Darjo


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Izbrana poglavja iz tehniških dejavnosti

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Predšolska vzgoja, 1.stopnja

/

3.

5. ali 6.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

15

/

15

Intergirana praksa: 15 ur

105

6

Nosilec predmeta:

doc. dr. Darjo Zuljan

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

Vloga in pomen tehnike in tehnologije za življenje ljudi v sodobni družbi. Vpliv tehnike na okolje in pomen ozaveščenosti posameznika o možnih negativnih in pozitivnih vplivih tehnike. Tehniške dejavnosti in njihov pomen v razvoju tehniške pismenosti v predšolskem obdobju in v prvem razredu osnovne šole. Pomen razvijanja tehniške kulture od vrtca dalje za razvoj tehniške kompetentnosti sodobnega človeka. Pomen materialov v tehniki. Tehniški in tehnološki postopki. Postopki obdelave (konvencionalni in nekonvencionalni). Načini razvijanja tehnične ustvarjalnosti in inovativnosti pri otrocih in učencih. Vrste mikroskopov. Primeri uporabe mikroskopa pri pouku. Načini priprav obruskov za mikroskopiranje. Varnostni postopki in načini organizacije, ki zagotavljajo varnost pri izvajanju tehniških dejavnosti. Kriteriji za presojanje materialov in tehnologij obdelave (ekološki, ekonomski, varnostni…). Tehniška dediščina. Razvijanje tehniške in pedagoške usposobljenosti vzgojitelja za razvoj tehniške pismenosti pri otrocih. Spoznavanje delovanja preprostih strojev. Spoznavanje nekaterih tipičnih strojnih del, pojmov in procesov v življenjskem okolju predšolskega otroka. Sodelovanje vzgojitelja z različnimi tehniškimi in pedagoškimi strokovnjaki v okolju vrtca in šole. Tehniško ozadje sodobne IKT. Pomen vzgojiteljeve tehniške usposobljenosti za njegovo kompetentno ravnanje in lasten profesionalni razvoj.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • · Požar, H. (1980). Tehnička enciklopedija. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • · Kalin, M. (2010). Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo.
 • · Wedam, A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika I. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • · Wedam, A. (1991). Kako deluje? Sodobna tehnika II. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • · Struan, R. (1992), Iznajdbe in odkritja , Slikovni pojmovnik TZS, Ljubljana.
 • · Podhorsky, R., Požar H., Štefanović D. (1963-1997). Tehnička enciklopedija 1-13, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava Krleža.

Dopolnilna literatura:

 • · Konjajev A. (1984). Nevidni živi svet. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • · Johnson K., Ann A. (1996). Fizika, Preproste razlage fizikalnih pojavov, Ljubljana: TZS.
 • · Tylor C., Pople S. (1999). Znanost. Radovljica: Didakta.

Dodatna literatura:

 • · Papotnik, A. (1993). Zgodnje uvajanje v tehniko, Maribor: Založba Obzorja
 • · Papotnik, A. (1994). 101 izdelek iz odpadne embalaže, Maribor: Založba Obzorja,.
 • · Brian, W. (2003). Moja prva enciklopedija naravoslovja. Ljubljana: TZS.
 • · Velika ilustrirana otroška enciklopedija. (1992). Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
 • · Struna A. (1978). Splošni tehniški slovar. I Del A-O, 2. izdaja, Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije.
 • · Struna A. (1981). Splošni tehniški slovar. II Del P-Ž, 2. izdaja, Ljubljana: Zveza inženirjev in tehnikov SR Slovenije.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:
Študenti/-ke:

 • · spoznajo načine kako posredovati preproste tehnične in tehnološke probleme otrokom in učencem ter kako jih usposobiti, da z uporabo orodij in sredstev iščejo najustreznejše poti za njihovo reševanje,
 • · spoznajo načine kako pri učencih z uporabo orodij, strojev, naprav in instrumentov razviti delovne spretnosti, navade in sposobnosti za praktično ustvarjanje,
 • · spoznajo načine zagotavljanja varnosti pri izvajanju tehničnih dejavnosti v vrtcu in šoli in načinov razvijanja ustreznih učenčevih delovnih navad pri uporabi zaščitnih sredstev,
 • · spoznajo pomen ozaveščanja učencev o pozitivnih in negativnih vplivih tehnike in tehnologije na način življenja ljudi v sodobni družbi,
 • · spoznajo različne načine kako učence z eksperimentiranjem, poustvarjanjem, ustvarjanjem, konstruiranjem, načrtovanjem, organiziranjem in vrednotenjem dela usposobiti za reševanje preprostih tehničnih in tehnoloških problemov ter pri tem razvijati njihove ustvarjalne sposobnosti,
 • · spoznavajo načine kako pri načrtovanju in projektiranju, analiziranju, gradnji in vrednotenju učence navajati na samostojno izražanje zamisli s skiciranjem, na branje in risanje tehnične in tehnološke dokumentacije ter na ustno in pisno sporočanje,
 • · spoznavajo načine razvijanja učenčevih tehničnih zmožnosti ter načine usmerjanja učencev v ustvarjalno delo v poklicu in prostem času.

Splošne kompetence:

 • · pridobivanje spretnosti kako pri učencih razvijati interes za tehniko in tehnologijo in kako jih usposobiti za ustrezno ravnanje,
 • · razvijanje natančnega in jasnega strokovnega izražanja;
 • · usposobljenost za organizacijo in vodenje raziskovalnega dela učencev s področja tehniških dejavnosti;
 • · zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi strokovnjaki, uporabniki oz. skupnostmi (šole, lokalna skupnost, gospodarstvo…).

Predmetno specifične kompetence:

 • · razvijanje didaktične spretnosti načrtovanja in izvajanja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • · razvijanje didaktične spretnosti vrednotenja tehniških dejavnosti v vrtcu in pri pouku;
 • · sposobnost spodbujanja radovednosti otrok na področju tehniških dejavnosti in raziskovalnega ter inovativnega učenja otrok in učencev;
 • · sposobnost strokovno zavzetega strokovnega delovanja in zavedanje pomena stalnega usposabljanja na tehniškem področju iz vidika profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • · pozna in razume pomen tehniške dejavnosti v vrtcu in v prvi triadi osnovne šole za razvoj tehniške pismenosti;
 • · pozna tehnična sredstva, tehnologije, organizacijo dela in ekonomiko;
 • · pozna različne tehniške materiale in tehnologije obdelave ter razume pomen materialov v tehniki;
 • · pozna ključne mejnike razvoja tehniške kulture;


Uporaba:

Študent/-ka:

 • · si razvije različne spretnosti in postopke tehniške obdelave;
 • · si razvija spretnosti uporabe sodobnih dosežkov pri tehniških dejavnostih;
 • · usposobi se za kritično vrednotenje tehniških dejavnosti.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • · se usposobi za refleksivno analizo in vrednotenje lastne kompetentnosti na področju didaktike tehnike;
 • · se usposobi za refleksivno analizo in vrednotenje dosežkov otrok na področju tehniških dejavnosti;
 • · se usposobi za analizo tehniške inovativnosti v predšolskem obdobju.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje z aktivno udeležbo, diskusijo, sodelovalno učenje, problemsko učenje, samostojni študij.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisno preverjanje znanja, oddana poročila praktičnega dela, predstavitev seminarske naloge z zagovorom.

40 % seminarska naloga, 60 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. ZULJAN, Darjo, URAN, Miro. Optimization of the laser wire cladding of tool steels using factor analysis. Lasers eng., 2010, letn. 20, št. 1-2, str. 21-38. [COBISS.SI-ID 8420425]
 2. ZULJAN, Darjo. Lasersko, TIG in plazemsko reparaturno navarjanje orodnega jekla X40CrMoV5-1. Varilna teh., 2010, letn. 59, št. 4, str. 33-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8705865]
 3. ZULJAN, Darjo, COTIČ, Mara. Povezava med tehničnimi in matematičnimi dejavnostmi v vrtcu. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Pouk v družbi znanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 276-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 3475415]
 4. ZULJAN, Darjo. Metodika tehnične vzgoje - MTV 1 : zgodovina tehnologije, tehnologija materialov, orodja : študijsko gradivo. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facolta di studi educativi, 2008. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8206153]
 5. ZULJAN, Darjo. Metodika tehnične vzgoje - MTV 2 : vizualizacija, mikroskopi, tehnično risanje, preprosti stroji : študijsko gradivo. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facolta di studi educativi, 2009. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8206409]
 6. ZULJAN, Darjo. Ultrazvočni preskus zvarnega spoja : študijsko gradivo. Ljubljana: Institut za varilstvo: = Welding Institute, 2010. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8641097]
 7. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, KREK, Janez, UMEK, Maja, SEŠEK, Urška, PODGORNIK, Vesna, COTIČ, Mara, BOROTA, Bogdana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, ZULJAN, Darjo, HUS, Vlasta. Spodbujanje kulture raziskovanja in inoviranja pri pouku skozi proces vseživljenjskega učenja učiteljev : projekt: V5-0440. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, [2010?]. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2010/crp_V5_0440_Rezultat.doc. [COBISS.SI-ID 18216712]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino