Predšolska vzgoja - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Doživljajska pedagogika


Nosilci: redni profesor dr. Krajnčan Mitja


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Doživljajska pedagogika

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Predšolska vzgoja, 1. stopnja

/

3.

5. ali.6.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

prof. dr. Mitja Krajnčan

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

 • teoretična znanja o doživljajski pedagogiki,
 • socialno interaktivne veščine,
 • delo v preventivnih programih,
 • znanja in možnosti o delu socialnega pedagoga v šoli,
 • naravno športne veščine,
 • doživljajsko-emocionalne veščine,
 • teoretične osnove doživljajske pedagogike (načela, cilji, metode, transfer, ciljne skupine…),
 • mediji doživljajske pedagogike,
 • meje in možnosti doživljajske pedagogike; potovalni in statični projekti,
 • šola in doživljajska pedagogika,
 • prosti čas in doživljajska pedagogika,
 • vzgojni zavod in doživljajska pedagogika (vzgojno zavodski vsakdan),
 • dekleta in doživljajsko pedagoški projekti,
 • evalvacije doživljajske pedagogike,
 • Outward Bound in City Bound,
 • analiza pojmov izkušnja, doživetje, spoznanje,
 • učenje v divjini,
 • doživetje v filozofiji, sociologiji, psihologiji, geografiji, pedagogiki, pravu.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Fischer, T. & Ziegenspeck, J (2000). Handbuch Erlebnispädagogik. Verlag Julius Klinkhardt: Bad Heilbrunn, 306s.
 • Krajnčan, M., Jarochowski-Lesch, G. (ur.). (2000). Die Einführung der Erlebnispädagogik in Slowenien = Uveljavitev doživljajske pedagogike v Sloveniji. Z. Erleb.pädag., 20 (6/7), 86s.
 • Krajnčan, M. (2007). Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 182str.
 • Krajnčan, M., Bajželj, B. (2009). Doživljajska pedagogika - metodične možnosti in njeni učinki. Pedagoš. obz., letn. 24, št. 1, str. 151-167.
 • Krajnčan, M. (2007). 15 Jahre pädagogische Renaissance : Analyse erlebnispädagogischer Projekte in Slowenien. V: FISCHER, Torsten (ur.), LEHMANN, Jens (ur.). Bewerten - Orientieren - Erleben : pädagogische Räume, Reflexionen und Erfahrungen : 66 Wegbegleiter gratulieren Jörg W. Ziegenspeck zum 66. Geburstag, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Band 1). Aachen: Shaker, str. 269-279.

Cilji in kompetence:

 • fleksibilna uporaba znanja v praksi,
 • poznavanje teoretičnih osnov področja doživljajske pedagogike in njihova uporaba v praksi,
 • razumevanje izveninstitucionalnega delovanja doživljajske pedagogike in njenega vpliva na uporabnike, ozaveščanje pomena lastne vpletenosti v projektnem delu,
 • načrtovanje, oblikovanje in izpeljava doživljajsko pedagoških projektov,
 • usposabljanje za delo pod posebnimi pogoji,
 • razumevanje, preizkušanje in uporaba doživljajsko pedagoških praktičnih dejavnosti,
 • evalviranje učinkov doživljajsko pedagoških dejavnosti,

· sposobnost implementacije metode doživljajske pedagogike v pedagoški vsakdan.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • Pojasni osnove in načela doživljajske pedagogike.
 • Razloži različne doživljajsko pedagoške medije.
 • Razlikuje metode doživljajsko pedagoškega pristopa.
 • Opiše celostni pristop doživljajsko pedagoških projektov.
 • Načrtuje v skladu s spoznanji doživljajskih pedagoških projektov.
 • Uporablja projektno metodo dela in doživljajsko pedagoške medije.
 • Poišče konkretne primere za uporabo izvedb doživljajsko pedagoških metod dela.
 • Kritično ovrednoti doživljajsko pedagoške vsebine in praktične možnosti.
 • Vodi portfolio z refleksijami o lastnem učenju.
 • Kritično bere in piše strokovna besedila.
 • Konstruktivno sodeluje v skupinskih razpravah.
 • Uporablja IKT v učno pedagoškem kontekstu.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo študentov (razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, reševanje problemov, ekskurzija),
 • eksperimentalne vaje, ki temeljijo na izkušenjskem, sodelovalnem in problemskem učenju (samostojno učenje, metoda progresivnega podvajanja, diskusija, razlaga, opazovanje, timsko delo, študija primera, metode kritičnega branja in pisanja, igra vlog, sodelovalno učenje, evalvacija, samoocenjevanje),
 • individualne in skupinske konzultacije (diskusija, razlaga),
 • samostojen študij (samoopazovanje, samouravnavanje, refleksija, samoocenjevanje, strategije samouravnavanega učenja).

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Terenske vaje (portfolio),
 • pisni izpit.

40%,

60%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Analysis of relationship elements in pedagogy. The new educational review, 2009, letn. 17, št. 1, str. 135-154. [COBISS.SI-ID 7838537]
 2. DEVJAK, Tatjana, KRAJNČAN, Mitja. Vzgoja v javni šoli kot proces graditve človekove osebnosti in njegove socialne rasti. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 2, str. 44-59. [COBISS.SI-ID 8019273]
 3. KRAJNČAN, Mitja. Osnove doživljajske pedagogike. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2007. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-253-007-5. [COBISS.SI-ID 236623104]
 4. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]
 5. KRAJNČAN, Mitja, MIKLAVŽIN, Primož. Zdravje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 140 str., ilustr., gref. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6523-50-9. [COBISS.SI-ID 254262528]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino