Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Razvojna psihologija s prakso


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: RAZVOJNA PSIHOLOGIJA S PRAKSO
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Tina Kavčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 7
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

 

Obveznosti

13.  Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure): 

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

45

1,5

učitelj

seminar (SE)

30

1

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

nastopi, pedagoška praksa (N)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

105

3,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14.  Samostojno študentovo delo: 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

seminarska naloga (SN)

45

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Vpis v program.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • osvoji temeljna znanja o biosocialnem, kognitivnem in psihosocialnem razvoju, sodobnega človeka od spočetja do smrti,
 • podrobno se seznani z razvojne značilnostmi šolskih otrok na razredni stopnji,
 • pozna individualne razlike ter razvije razumevanje spodbudnih in škodljivih vplivov okolja na razvojni proces,
 • razume pomen uspešne komunikacije s starši.


b. Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika,
 • ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja in medsebojnih odnosov ter učinkovito reševanje disciplinskih problemov,
 • učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja z njimi,
 • skrb za psihofizično zdravje in zmanjševanje stresa v pedagoškem procesu in v vsakdanjem življenju.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • psihološke teorije razvoja, razmerje: teorija – praksa v razredu,
 • življenjski krog, posebnosti posameznih razvojnih obdobij, tempo, kontinuiteta in diskontinuiteta razvoja,
 • kritične faze, individualne razlike,
 • razvoj osebnosti: telesni, socialno-emocionalni, kognitivni in moralni razvoj,
 • posamezna razvojna obdobja od spočetja do smrti, s posebnim poudarkom na šolskem otroku,
 • pripravljenost za vstop v šolo in zgodnejše všolanje - vloga učitelja,
 • različni načini otrokovega izražanja – razvojni in komunikacijski vidik igre,
 • psihološke osnove individualizacije pri pouku,
 • specifične učne težave in posebne potrebe,
 • pomen otroških prijateljstev, čustveni problemi osamljenih otrok,
 • strah in anksioznost, agresivnost v šoli,
 • mentalno-higienski pogoji razvoja (družina, šola) in učiteljevo preventivno delo, sodelovanje s starši,
 • metakognicija,
 • empatija,
 • komunikacija v šoli in njena vloga v razvoju posameznika,
 • učiteljeva osebna in profesionalna avtonomija in njegove razvojne možnosti.


18. Literatura:

 • Batistič, Z. M. (2000). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Marjanovič, U. L., Zupančič, M. (ur.) (2004). Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 • Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D. (2003). Otrokov svet – Otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy.
 • Pergar, K. M. (2004). Šola in otrokov razvoj – Mlajši otrok v šoli. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. (ponatis)


19. Predvideni študijski dosežki:

 • pozna temeljne značilnosti različnih razvojnih obdobij,
 • razume spodbudne in škodljive vplive okolja na razvojni proces,
 • razume interakcijsko delovanje različnih dejavnikov dednosti in okolja na biosocialni, kognitivni in psihosocialni razvoj,
 • pozna teoretske osnove značilnosti odzivanja otroka in mladostnika,
 • razume psihološke potrebe mlajših učencev v skupini vrstnikov (pripadnost, ustreznost, avtonomnost),
 • pozna problematiko razvojnih značilnosti otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami,
 • razume delovanje osebnostnih značilnosti učitelja in vpliv le teh na učence in njihovo odzivanje,
 • pozna načine vzpostavljanja konstruktivne komunikacije z učenci in starši,
 • razume pomen refleksije lastnih življenjskih izkušenj in dela na sebi.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • seminar,
 • predavanja,
 • individualni študij.


21. Načini preverjanja znanja:

 • priprava in predstavitev seminarske naloge,
 • izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine:
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Seminarska učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • visokošolski učitelj in
 • visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev, vaj
 • končni evalvacijski vprašalnik


Učni načrt pripravila: doc. dr. Marjanca Pergar Kuščer

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino