Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika s prakso


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA S PRAKSO
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Majda Cencič
4. Število ECTS kreditnih točk: 7
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6.& Študijski program: Razredni pouk
7.& Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8.& Vrsta predmeta: obvezni
9.& Letnik študija: 1.
10. Semester: 2.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13.  Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarji (SE)

15

0,5

učitelj, sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

nastopi, pedagoška praksa (N)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

90

3

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo: 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

seminarska naloga (SN)

45

1,5

priprava na izpit in izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

120

4

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • -&& vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • Študent/-ka usvoji temeljne didaktične pojme.
 • Razvija spretnosti komuniciranja s kolegi, otroci in starši.
 • Spozna pomen in temeljna načela načrtovanja in izvajanja pouka.
 • Ustrezno povezuje vsebine, cilje, oblike, metode in si razvija spretnosti načrtovanja, izvajanja in vrednotenja pouka.


b. Splošne kompetence:

 • Predmet pokriva splošne kompetence s področja komunikacije in odnosov, npr. študent/-ka učinkovito komunicira z učenci.
 • Učinkovito poučevanje: študent/-ka obvlada temeljna didaktična načela in postopke načrtovanja in izvajanja učnega procesa, ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope, uporablja širok spekter učnih metod in strategij, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev, smotrno kombinira individualni, skupinski in frontalni pouk. Spozna različne taksonomije pojmovanj pouka in se uzavesti o pomenu učiteljeve kritične refleksije (lastnih) pojmovanj za njegov profesionalni razvoj.
 • Organizacija in vodenje: študent/-ka se usposablja za učinkovito vodenje skupine.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Študent/-ka ustrezno predstavi pred kolegi preštudirano literaturo.
 • Ustrezno pripraviti in predstavi na izbrano temo del učne ure.
 • Je zmožen samorefleksije in načrtovanja sprememb.
 • Je zmožen opazovati in spremljati dosežke in napredek kolegov.
 • Navaja se na učinkovito komuniciranje s kolegi, vodstvom in širšim družbenim okoljem.
 • Pozna ter uporablja različne oblike sodelovanja s kolegi, vodstvom in širšim družbenim okoljem.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • Vsebina se nanaša na naslednje ključne pojme:
 • Razvoj didaktične misli, predmet in naloge didaktike ter umeščenost didaktike v sistem družboslovnih znanosti.
 • Pojem pouk in dejavniki pouka, učenje, poučevanje, izobraževanje, vzgoja, vseživljenjsko učenje.
 • Učna načela, učne oblike in učne metode. Nekatere strategije pouka, npr.: raziskovalni pouk, problemski pouk, pouk s pomočjo računalnika, projektni pouk ipd. Transmisijski in kognitivno konstruktivistični pouk.
 • Načrtovanje in priprava na pouk. Analiza pouka.
 • Struktura učne ure.
 • Učni cilji. Taksonomije učnih ciljev.
 • Domače naloge.
 • Učna diferenciacija in individualizacija.
 • Pojmovanja pouka. Refleksija in refleksivni pouk. Razvoj učiteljeve didaktične kompetence kot temeljne sestavine njegovega profesionalnega razvoja.
 • Kombinirani pouk.
 • Komuniciranje z učenci, kolegi in starši ter vključevanje staršev v učne dejavnosti.
 • Didaktične inovacije in dejavniki inoviranja.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
 • Cencič, M., Cencič, M. (2002). Priročnik za spoznavno usmerjeni pouk. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Tomič, A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Cencič, M. (2006). Nekatere strategije pouka. Koper: Pedagoška fakulteta.
 • Tomić, A. (2000). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.


c. Dodatna literatura*:

 • Strmčnik, F. (2001). Didaktika: Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka pozna didaktične zakonitosti pouka in temeljne didaktične pojme. Usposobi se za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje pouka. Spozna različne taksonomije učnih ciljev in si razvije spretnost operativnega oblikovanja in razvrščanja učnih ciljev. Seznani se z različnimi metodami, oblikami in didaktičnimi strategijami: problemski pouk, projektno učno delo, pouk s pomočjo računalnika, raziskovalni pouk ipd. Seznani se z artikulacijo pouka od uvajanja do preverjanja in ocenjevanja znanja. Zna opredeliti pomen učne diferenciacije in individualizacije. Pozna osnovne didaktične pojme.

b. Uporaba:*
Študent/-ka zna pridobljeno didaktično znanje fleksibilno uporabiti v pedagoški in andragoški praksi ter v komunikaciji z učitelji, učenci, starši ipd. Pridobi si spretnosti sistematičnega spremljanja in analiziranja pouka ter posredovanja povratnih informacij. Pri individualnih vajah se navaja na ustvarjalno uporabo didaktičnih spoznanj v pedagoškem procesu (načrtovanje učnega procesa, organizacija dela, uporaba različnih učnih metod in oblik, raziskovanje, spodbujanje aktivnosti pri kolegih).

c. Refleksija:*
Študent/-ka na osnovi opravljenih vaj zna kritično ovrednotiti svoje poučevanje in učenje učencev. Razvija kompetence reflektivnega praktika.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah ter samostojni in individualni študij. Predavanja, seminarji in vaje se fleksibilno dopolnjujejo tudi z obiski praktikov in gostov ter lahko tudi z ekskurzijo v različne zavode, šole ipd.


21. Načini preverjanja znanja:

 • Sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.
 • Opravljene in predstavljene vaje predstavljajo 25 % ocene, seminarska naloga 25 % ocene in pisni/ustni izpit 50 % ocene.
 • Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica, opremljena s sodobno učno tehnologijo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj, seminarjev in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze.

Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Majda Cencič
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino