Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Elementarna aritmetika in analiza


Nosilci: izredni profesor dr. Felda Darjo


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: ELEMENTARNA ARITMETIKA IN ANALIZA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Darjo Felda
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 1.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:  

Obveznosti 

13.  Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarske vaje (SV)

45

1,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14.  Samostojno študentovo delo: 

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

Domače naloge (DN)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Za razumevanje vsebin predmeta je potrebno znanje matematike, ki ga je študent absolviral do zaključka srednje šole.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • poglobi in razširi že pridobljena znanja,
 • zna uporabljati matematično logiko v drugih vsebinah,
 • pozna pojma relacija in funkcija ter z njima povezane pojme,
 • pozna številske množice ter osnovne računske operacije in njihove lastnosti.


b. Splošne kompetence:
Študent:

 • vzpostavlja primerno delovno okolje s tem, da uporablja širok repertoar metod in strategij dela, ki spodbujajo miselno aktivnost,
 • je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni razvoj,
 • izkoristi priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje svojega dela


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • suvereno obvlada temelje logike, logičnega razmišljanja, aritmetike in analize, da lahko gradi ustrezne didaktične pristope,
 • pozna in uporablja matematični jezik in terminologijo,
 • ima razvite strategije reševanja matematičnih problemov in veščine uporabe matematike,
 • je pozoren na natančnost in zaupa v lastne sposobnosti.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • matematična logika kot temelj matematičnega razmišljanja,
 • množice, relacije, funkcije,
 • naravna števila, računske operacije, deljivost,
 • cela števila, absolutna vrednost, racionalna in realna števila, številska premica, računske operacije, decimalni zapis,
 • realne funkcije (linearna, kvadratna), enačbe, neenačbe.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Prijatelj, N. (1982). Osnove matematične logike. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Prijatelj. N. (1976) Matematične strukture I. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Vidav. I. (!973) Višja matematika I. Ljubljana. DZS.
 • Grasselli, J. (1984) Diofantske enačbe. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Matematični učbeniki in zbirke nalog za srednjo in osnovno šolo.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Devide, V. (1984). Matematika skozi kulture in epohe. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Devide, V. (1988). Zabavna matematika. Zagreb. Školska knjiga.
 • Rademacher. H. (1994). The Enjoyment of math. Neww. Yerse. Princeton University.
 • Pavković. B. (1992) Elementarna matematika I. in II. Zagreb. Tehnička knjiga.
 • revija Presek.
 • revija Logika in razvedrilna matematika.


c. Dodatna literatura*:

 • Hansberger, R. (1970) Ingenuity mathematics. New York. Random House / Singer.
 • Devlin, K. (2000) Mathemetics. New York. Scientific American Library.
 • Acheson, D. (2002) 1098 and all that. Oxford: Oxford University Press.
 • Dolinar, G. et al. (2005) Evropski matematični kenguru 2002-2004. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Blaznik, A.et. alt. (1989) Matematični priročnik za srednje šole. Ljubljana. DZS.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • pozna vsebine iz matematične logike, aritmetike in analize, ki so primerne za otroka,
 • se zna natančno izražati in uporabljati matematični jezik.


b. Uporaba:*
Študent:

 • ima pridobljene ustrezne teoretične osnove za razvijanje začetnih matematičnih pojmov, mišljenja in jezika,
 • je sposoben logično-matematično razmišljati in spretno reševati probleme, ki so zapisani v matematičnem jeziku,
 • povezuje matematične vsebine z drugimi področji.


a. Refleksija:*

 • študent pri predmetu dodatno razvije logično-matematično mišljenje in sposobnost opazovanja, ocenjevanja, abstrakcije in generalizacije,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • pisni in ustni izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem; študijska literatura.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec (oba habilitirana z ustreznega področja).


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • študentska anketa
 • pogovor s študenti.


Učni načrt pripravila: prof. dr. Mara Cotič, viš. pred. mag. Darjo Felda
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino