Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Glasbena kultura


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: GLASBENA KULTURA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Ivan Lešnik
4. Število ECTS kreditnih točk : 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 1.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarsko delo (SD)

30

1

priprava na izpit in izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • - Razvite glasbene sposobnosti.
 • - Zaželeno je temeljno znanje iz glasbene kulture.


16. Učni cilji predmeta in kompetence

a. Cilji:
Študent/-ka si pridobi temeljna glasbeno strokovna znanja in znanja o glasbeni umetnosti, praktično in teoretično spoznava glasbene zakonitosti, si razvija temeljne glasbene sposobnosti in spretnosti ter razume vzgojno-izobraževalni proces pri predmetu glasbena vzgoja v 1. in 2. triletju osnovne šole ter se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v razredu.

b. Splošne kompetence:

 • Razume osnovna glasbena znanja, ki študenta/-ko usmerjajo analiziranju in reševanju glasbienih vprašanj.
 • Si razvije glasbene zmožnosti in s tem si širi možnosti zaposlitve, za nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Si razvije sposobnost za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo glasbeni viri in sodobna tehnologija.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvite glasbene sposobnosti in znanja za izvajanje, ustvarjanje in vrednotenje v glasbi.
 • Poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa pri glasbeni vzgoji.
 • Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja glasbe ter pridobitev praktičnih znanj za učenje in poučevanje glasbe.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

a. Glasbena znanja

 • Razume in zna uporabljati temeljne glasbene pojme: zvok, glasba, glasbene zvrsti, ritem, melodija, harmonija, interpretacija, sredstva interpretacije, tonaliteta, dirigiranje.
 • Razumevanje in branje ter izvajanje partiture vokalno in na male instrumente.
 • Glasbeno ustvarjanje.
 • Razvijanje glasbenih in pevskih sposobnosti ter spretnosti igranja na male instrumente..
 • Nastopi pred skupino študentov/-k in analiza nastopov (petje in igranje)..


b. Glasbena kultura

 • Ljudska - umetna glasba.
 • Zgodovinski pregled glasbenih slogov: značilnosti, oblike, predstavniki.
 • Slovenska glasbena kultura v preteklosti in danes.
 • Glasbeni vrednostni sistem.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Lebič L. in Loparnik B.:.Glasbena umetnost.
 • Zbirke ljudskih pesmi in pesmi za otroke.
 • Skladbe za mala glasbila.


b. Dopolnilna literatura:

 • Gobec R.:Dirigiranje.
 • Zbirke tujih pesmi za otroke.


c. Dodatna literatura:

 • Koncertni listi glasbenih prireditev ter napovedi radijskih (3. program) in televizijskih glasbenih oddaj.
 • Obiski koncertov.


19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:

 • Usvojena temeljna glasbena znanja in znanja iz glasbene kulture.
 • Usvojena temeljna vokalna tehnika in temeljna tehnika igranja na male instrumente.
 • Od študentov pričakujemo razvite glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja ter občutljivost za vrednote v glasbenih vsebinah in dejavnostih.
 • Pričakujemo, da bodo pri študentih izstopala ustvarjalna naravnanost, skozi katero bodo uresničevali cilje glasbene vzgoje in uporabljali take vsebine in metode, ki so smiselne za glasbeni razvoj in hkrati za učence privlačne.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • razlaga, razgovor, imitacija, demonstracija;
 • ustvarjanje, izvajanje, poslušanje (z analizo).


21. Načini preverjanja znanja:

 • pisno,
 • ustno – praktično.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine:
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Avdio in video sredstva (kvaliteten CD predvajalnik, videorekorder s TV, multimedijo, mikrofon z možnostjo zvočnega zapisa).
 • Grafoskop, zvočna tabla, instrument s tipkami.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj,
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Samoevalvacija.
 • Anketni vprašalnik za študente.


Učni načrt pripravil: izr. prof. Mirko Slosar
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino