Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Geometrija in obdelava podatkov


Nosilci: izredni profesor dr. Felda Darjo


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: GEOMETRIJA IN OBDELAVA PODATKOV
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Darjo Felda
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarske vaje (SV)

45

1,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

domače naloge (DN)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Za razumevanje vsebin predmeta je potrebno znanje matematike, ki ga je študent absolviral do zaključka srednje šole.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • poglobi in razširi že pridobljena znanja,
 • zna uporabljati matematično logiko v vsebinah geometrije,
 • pozna osnovne geometrijske elemente ter z njimi povezane pojme,
 • pozna koncept merjenja,
 • pozna osnove obdelave podatkov.
b. Splošne kompetence:
Študent:

 • vzpostavlja primerno delovno okolje s tem, da uporablja širok repertoar metod in strategij dela, ki spodbujajo miselno aktivnost,
 • je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni razvoj,
 • izkoristi priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje svojega dela.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • suvereno obvlada temelje geometrije, merjenja in obdelave podatkov, da lahko gradi ustrezne didaktične pristope,
 • pozna in uporablja matematični jezik in terminologijo,
 • ima razvite strategije reševanja matematičnih problemov in veščine uporabe matematike,
 • je pozoren na natančnost in zaupa v lastne sposobnosti.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • elementi geometrije v prostoru in na ravnini, njihove lastnosti in odnosi med njimi,
 • liki in telesa, obseg, ploščina, površina, prostornina,
 • krog in krožnica,
 • Pitagorov izrek in uporaba Pitagorovega izreka,
 • merjenje količin,
 • kombinatorične situacije, razvrščanje, urejanje, prikazi,
 • verjetnost (mogoče, nemogoče).


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Prosen, M. (1991) Vektorji, merjenje v geometriji. Ljubljana. DZS.
 • Pagon, D. (1995) Osnove evklidske geometrije. Ljubljana. DZS.
 • Magajna, Z., Žakelj, A. (2000) Obdelava podatkov pri pouku matemtike. Ljubljana. ZRSŠ.
 • Cotič, M. (1999) Obdelava podatkov v osnovni šoli. Ljubljana. ZRSŠ.
 • Matematični učbeniki in zbirke nalog za srednjo in osnovno šolo.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Devide, V. (1984). Matematika skozi kulture in epohe. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Devide, V. (1988). Zabavna matematika. Zagreb. Školska knjiga.
 • Rademacher. H. (1994). The Enjoyment of math. Neww. Yerse. Princeton University.
 • Pavković. B. (1992) Elementarna matematika I. in II. Zagreb. Tehnička knjiga.
 • revija Presek.
 • revija Logika in razvedrilna matematika.


c. Dodatna literatura*:

 • Hansberger, R. (1970) Ingenuity mathematics. New York. Random House / Singer
 • Devlin, K. (2000) Mathemetics. New York. Scientific American Library
 • Acheson, D. (2002) 1098 and all that. Oxford: Oxford University Press.
 • Dolinar, G. (2005) Evropski matematični kenguru 2002-2004. Ljubljana. DMFA Slovenije
 • Blaznik, A.et. alt. (1989) Matematični priročnik za srednje šole. Ljubljana. DZS.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • pozna vsebine iz geometrije v prostoru in na ravnini,
 • razume osnove obdelave podatkov,
 • se zna natančno izražati in uporabljati matematični jezik.


b. Uporaba:*
Študent:

 • ima pridobljene ustrezne teoretične osnove za razvijanje začetnih matematičnih pojmov, mišljenja in jezika,
 • je sposoben logično-matematično razmišljati in spretno reševati probleme, ki so zapisani v matematičnem jeziku,
 • povezuje matematične vsebine z drugimi področji.


c. Refleksija:*

 • študent pri predmetu dodatno razvije logično-matematično mišljenje in sposobnost opazovanja, ocenjevanja, abstrakcije in generalizacije.
 • Študent ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • pisni izpit,
 • ustni izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • učilnica z grafoskopom,
 • računalnikom in projektorjem,
 • geometrijsko orodje,
 • študijska literatura.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec, (oba habilitirana z ustreznega področja).


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • študentska anketa,
 • pogovor s študenti.


Učni načrt pripravila: prof. dr. Mara Cotič, viš. pred. mag. Darjo Felda

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino