Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Vokalno-instrumentalni pouk


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: VOKALNO INSTRUMENTALNI POUK
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Ivan Lešnik
4. Število ECTS kreditnih točk : 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 2.
10. Semester: 3,
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarsko delo (SD)

30

1

priprava na izpit in izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Usvojena elementarna glasbena znanja za razumevanje vsebin predmeta in aktivno sodelovanje pri glasbenih dejavnostih ter uspešno pripravo na kasnejše samostojno delo,
 • Razvite glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja, glasbeno ustvarjalnosti in zvočno mišljenje,
 • Vsaj delno oblikovan glasbeni vrednostni sistem


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • si razvija, poglablja in razširi z različnimi glasbenimi dejavnostmi glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja ter zvočno mišljenje,
 • pozna načine, kako učencu z različnimi glasbenimi dejavnostmi približati glasbene vsebine in razvijati njegove glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja v smislu estetskega, glasbenega in celostnega otrokovega razvoja,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna samostojno poiskati in uporabljati študijsko literaturo,
 • pozna načine vključevanja sodobne tehnologije v učni in glasbeno-ustvarjalni proces
 • prenaša in preizkuša teoretična in praktična spoznanja v praksi.


b. Splošne kompetence:
Študent:

 • ima sposobnost komunikacije z učenci, starši in sodelavci ter razvija pozitivno razredno klimo,
 • pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev,
 • vzpostavlja primerno delovno okolje z uvajanjem različnih metod in dejavnosti ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in si razvija glasbene zmožnosti za inoviranje svojega dela in za aktivno vključevanje v kulturne dejavnosti v okolju.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • pozna in razume učni načrt ter njegovo uporabo pri pouku,
 • pozna zakonitosti učenja in poučevanja glasbe,
 • suvereno vodi učenca pri njegovem celostnem glasbenem razvoju, estetskem oblikovanju in razvijanju zvočnega mišljenja,
 • učenca uvaja v poznavanje in uporabo glasbenega jezika
 • spodbuja učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki
 • konceptualno razume specialnodidaktično področje glasbe,
 • poustvarja glasbo glede na lastne sposobnosti in izkušnje,
 • pozna in razume glasbo različnih zvrsti in stilnih obdobij,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Teorija glasbe: branje, razumevanje in izvajanje notnega zapisa, spoznavanje osnov drugih področij, ki so potrebna za.
 • Razumevanje glasbenega gradiva in oblikovanje instrumentalnih spremljav.
 • Osnove vokalne tehnike: pevsko dihanje, oblikovanje glasu, artikulacija in fraziranje.
 • Tehnika igranja na otroške inštrumente: lastna glasbila, improvizirani instrumenti, Orffov instrumentarij.
 • Osnove igranja na instrumente s tipkami: klavir, sintetizator. Orientacija na klaviaturi, obvladovanje osnovne tehnike igranja.
 • Oblikovanje instrumentalnih spremljav: bordun, ostinato, imitacija, eno in večglasne polifone spremljave, harmonske spremljave.
 • Osnove dirigiranja: obvladovanje shem taktovskih načinov, nakazovanje vstopov, koron, zaključkov, sprememb v tempu in dinamiki, fraziranje.
 • Vodenje vokalnih, instrumentalnih in vokalno instrumentalnih skupin: izbira ustrezne literature, izvedbena analiza,.
 • Dirigentska analiza, dirigiranje.
 • Lastna glasbena ustvarjalnosti: samostojno oblikovanje krajših ritmičnih in melodičnih shem, pesmi, skladb ali glasbenih pravljic.
 • Načini spodbujanja glasbene ustvarjalnosti otrok in uvajanja v svet kreativnosti.
 • Sodobne možnostmi glasbenega izraza in zapisa.18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Zbirke ustreznih skladb za vokalno in instrumentalno izvajanje
 • Slosar M. : Nackove pesmi.
 • Slosar M.: Pesmi za Nacka.
 • Slosar M.: Didaktični komplet Glasbena mavrica.


b. Dopolnilna literatura:

 • Didaktični kompleti Brede Oblak.


c. Dodatna literatura:

 • Zbirke pesmi za otroke.
 • notne mape ZKOS.


19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:
Študent:

 • zna uporabljati otroški instrumentarij pri glasbenem pouku,
 • ima teoretična in praktična znanja za razvijanje glasbenih sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnosti in znanj ter estetskega čuta in zvočnega mišljenja,
 • pozna ustrezne metode dela, ki jih bo izbral na osnovi opazovanja učenca in sledenja učenčevega razvoja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati osnovne elemente glasbenega jezika,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.


b. Uporaba:*
Študent:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira tako okolje, ki spodbuja otrokov glasbeni in estetski razvoj,
 • pri pouku upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo
 • poustvarja glasbene vsebine.
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji.


c. Refleksija:*

 • z učenci vrednoti svoje delo in ga sproti izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo in glasbeno produkcijo,
 • kritično vrednoti in načrtuje lastni profesionalni razvoj.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • razlaga, razgovor, imitacija, demonstracija;
 • ustvarjanje, izvajanje, poslušanje z analizo,


21. Načini preverjanja znanja:

 • sprotno
 • nastopanje
 • Izpit: Ustno – praktično


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Ustrezena akustična in materialno opremljena glasbena učilnica.
 • Avdio in video sredstva (kvaliteten CD predvajalnik, videorekorder s TV, multimedijo, mikrofon z možnostjo zvočnega zapisa).
 • zvočna tabla, instrument s tipkami, kitara, Orffov instrumentarij.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj.
 • habilitiran visokošolski sodelavec .


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Samoevalvacija.
 • Anketni vprašalnik za študente.
 • Študentska anketa.
 • Pogovor s študenti.


Učni načrt pripravil: izr. prof. dr. Mirko Slosar

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino