Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika slovenščine 1


Nosilci: izredni profesor dr. Medved Udovič Vida


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA SLOVENŠČINE 1
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 3.
10. Semester: 1.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

 

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

število ur

število KT

izvaja

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

število ur

število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

seminarska naloga (SN)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Slovenski knjižni jezik 1, 2, Didaktika, Pedagoška psihologija in Razvojna psihologija;
 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela pri predmetu slovenščina v 1. in 2. triletju osnovne šole ter se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v razredu.

b. Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje jezikovne zmožnosti in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov.
 • Poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa učenja in poučevanja pismenosti (pred/opismenjevanje), in jezikovnih vsebin.
 • Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja slovenskega jezika in književnosti ter pridobitev praktičnih znanj za (zgodnje) učenje in poučevanje slovenščine.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.
Didaktika jezika

 • Didaktična načela, cilji in metode pri pouku slovenskega jezika.
 • Zgodovinski pregled pouka slovenščine.
 • Načini razvijanja sporazumevalnih dejavnosti učencev v 1. in 2. triletju, s posebnim poudarkom na metodah začetnega opismenjevanja.
 • Načini razvijanja slovarske, slovnične, pravorečne in pravopisne zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju.
 • Načini razvijanja spoznavne zmožnosti o jeziku pri učencih 1. in 2. triletja.
 • Načini preverjanja in ocenjevanja slovenščine v 1. in 2. triletju.
 • Primeri obravnave določenega jezikovnega pojava.
 • Pisanje učnih priprav.
 • Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in učnih priprav.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • O. Kunst Gnamuš: Sporazumevanje in spoznavanje jezika, Ljubljana 1992.
 • D. Golli: Opismenjevanje v 1. razredu, Novo mesto 1991.
 • M. Križaj Ortar idr.: Slovenščina v 1. triletju osnovne šole, Trzin 2000.
 • V. Medved Udovič idr.: Priročnik 1, 2, 3: S slikanico se igram in učim. Ljubljana: Založba MK, 2000, 2001, 2002.


b. Dopolnilna literatura:

 • S. Pečjak: Didaktična igra in razvoj nekaterih psihičnih funkcij pri opismenjevanju, Trzin 1994.
 • S. Pečjak: Osnove psihologije branja, Ljubljana 1999.


c. Dodatna literatura:
Literatura, ki predstavlja vsebino predmeta bolj podrobno.

19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna razvoj predmetnega področja didaktike slovenskega jezika in književnosti kot znanstvene discipline.
 • Pozna in upošteva ključne dejavnike, potrebne za oblikovanju sodobnih poučevalnih modelov slovenščine v 1. in 2. obdobju devetletke.
 • Pozna kriterije, ki določajo sodobne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje in standarde znanja slovenščine.


b. Uporaba:

 • Sposoben/-na je učinkovito izpeljati poučevalne modele tako za (pred) opismenjevanje kot neumetnostna besedila.
 • Zna načrtovati letno pripravo in jo smiselno prilagajati otrokovim zmožnostim, potrebam ter zastavljenim ciljem slovenščine.


c. Refleksija:
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje poučevanje slovenščine glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah ter samostojni in individualni študij. Predavanja, seminarji in vaje se dopolnjujejo tudi z obiski praktikov in gostov ter tudi z obiski pravljičnih ur v knjižnici.

21. Načini preverjanja znanja:

 • Sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.
 • Opravljena in predstavljena seminarska naloga 30 % ocene in pisni/ustni izpit 70 % ocene.
 • Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica opremljena s sodobno učno tehnologijo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25.   Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj, seminarjev in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze.

Učni načrt je pripravila: doc. dr. Vida Medved Udovič

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino