Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika slovenščine 2


Nosilci: izredni profesor dr. Medved Udovič Vida


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA SLOVENŠČINE 2
2. Šifra predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
4. Število KT (seštevek iz tabel spodaj): 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 3
10. Semester: 2
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

število ur

število KT

izvaja

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja.

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Slovenski knjižni jezik 1, 2, Uvod v književnost, Mladinska književnost, Didaktika, Pedagoška psihologija in Razvojna psihologija
 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent/-ka spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela pri predmetu slovenščina v 1. in 2. triletju osnovne šole ter se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v razredu.

b. Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje jezikovne zmožnosti in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov.
 • Poznavanje zakonitosti učno-vzgojnega procesa učenja in poučevanja književnih vsebin.
 • Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja književnosti ter pridobitev praktičnih znanj za (zgodnje) učenje in poučevanje književnosti.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Didaktika književnosti

 • Branje umetnostnega besedila: besedilna stvarnost, motivacija, jezik, tehnika branja.
 • Jezik in književnost – razmejitve in povezave.
 • Izhodišča in načela pouka književnosti – učiteljeva strokovna recepcija besedila.
 • Razmišljujoče sprejemanje umetnostnih besedil v 1. in 2. triletju.
 • Splošni in posebni cilji pouka književnosti, faze pouka književnosti, tipologija motivacij.
 • Razvijanje sposobnosti pisanja prostih ustvarjalnih spisov ter preverjanje in opisno/številčno ocenjevanje v 1. in 2. triletju.
 • Pisanje učnih priprav.
 • Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in učnih priprav.
 • Nastopi pred učenci/učenkami.
 • Analiza nastopov in učnih priprav.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • M. Blažić: Kreativno pisanje : vaje za razvijanje sposobnosti kreativnega pisanja. Ljubljana, 2003.
 • Z. Diklić idr.: Dozivi i odzivi lirske pjesme, Zagreb 1990.
 • M. Kordigel: Mladinska literatura, otroci in učitelji, Ljubljana 1993, 2000.
 • V. Medved Udovič: Igra videza, Ljubljana 2000. 39 – 57.
 • V. Medved Udovič: S slikanico se igram in učim. Priročnik k učbeniku in delovnemu zvezku za slovenščino, 1, 2, 3. Ljubljana, 2001, 2002, 2003.
 • I. Saksida: Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti, Ljubljana 1994.


b. Dopolnilna literatura:

 • S. Pečjak: Osnove psihologije branja, Ljubljana 1999.
 • D. Rosandić: Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Zagreb 1988.
 • M. Grosman: Razsežnosti branja: za boljšo bralno pismenost. Ljubljana, 2006.


c. Dodatna literatura:
- B. Krakar-Vogel: Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana, 2004.


19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna razvoj predmetnega področja didaktike književnosti kot znanstvene discipline.
 • Pozna in upošteva ključne dejavnike, potrebne za oblikovanju sodobnih poučevalnih modelov književnoti v 1. in 2. obdobju devetletke.
 • Pozna kriterije, ki določajo sodobne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje in standarde znanja književnosti.


b. Uporaba:

 • Sposoben/-na je učinkovito izpeljati poučevalne modele za umetnostna besedila.
 • Zna načrtovati letno pripravo in jo smiselno prilagajati otrokovim zmožnostim, potrebam ter zastavljenim ciljem slovenščine.


c. Refleksija:
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje poučevanje književnosti glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah ter samostojni in individualni študij. Predavanja, seminarji in vaje se dopolnjujejo tudi z obiski praktikov in gostov ter tudi z obiski pravljičnih ur v knjižnici.

21. Načini preverjanja znanja:
Sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.
Opravljena in predstavljena seminarska naloga 30 % ocene in pisni/ustni izpit 70 % ocene.
Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica opremljena s sodobno učno tehnologijo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj, seminarjev in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze.

Učni načrt je pripravila: doc. dr. Vida Medved Udovič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino