Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika matematike 1


Nosilci: redni profesor dr. Cotič Mara


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA MATEMATIKE 1
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Mara Cotič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 3.
10. Semester: 5.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Za razumevanje vsebin predmeta in uspešno pripravo na kasnejše samostojno delo z učenci, zlasti v smislu razvijanja matematičnih pojmov in konceptov ter logično-matematičnega mišljenja, mora študent imeti usvojeno znanje elementarne matematike. Priporočljivo je, da ima študent usvojena znanja s področij razvojne psihologije, osnov pedagogike, pedagoške psihologije in didaktike.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • pozna matematične vsebine in cilje pouka matematike v prvih treh razredih osnovne šole,
 • si pridobi potrebna znanja za oblikovanje matematičnih pojmov v prvih treh razredih osnovne šole,
 • se seznanja z osnovnimi didaktičnimi pristopi v poučevanju matematike,
 • se seznanja s študijsko literaturo in se usposablja za samosojno uporabo le-te.
 •  

b. Splošne kompetence:
Študent:

 • vzpostavlja primerno delovno okolje s tem, da uporablja širok repertoar metod in strategij dela, ki spodbujajo miselno aktivnost,
 • je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni razvoj,
 • izkoristi priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje svojega dela.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • suvereno pomaga učencu pri oblikovanju in gradnji logično-matematičnega mišljenja,
 • uvaja učenca v poznavanje in uporabo preprostega matematičnega jezika,
 • spodbuja učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki,
 • pomaga učencu pri oblikovanju matematičnih pojmov in konceptov,
 • razvija strategije pri reševanju preprostih matematičnih problemov ter s pomočjo kognitivnega konflikta motivira učenca k uvidu problemske situacije in reševanju pripadajočega problema,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • teorije poučevanja in učenja matematike,
 • reševanje problemov in raziskovanje pri pouku matematike,
 • konstruktivizem, poučevanje in učenje matematike,
 • modeli celostnega pouka (integracija matematike in drugih vsebin, individualizacija, diferenciacija, nivojski pouk),
 • logika in množice: opazovanje, razvrščanje, urejanje, odnosi, preprosti prikazi, razlage,
 • aritmetika: koncept števila, osnovne računske operacije,
 • geometrija: orientacija v prostoru, oblike, preproste transformacije,
 • merjenje: dolžina, prostornina, ploščina, masa, čas, denar,
 • obdelava podatkov: statistika, verjetnost in kombinatorika.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Cotič, M. (1999). Matematični problemi v osnovni šoli.Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.
 • Cotič, M. (1999). Obdelava podatkov v osnovni šoli.Ljubljana; Zavod republike Sloveije za šolstvo.
 • Orton, A. (1992). Learning Mathematics (Issues, theory and classroom practice). London: Cassell Education
 • Markovac, J. (1990). Metodika početne nastave matematike. Zagreb: ŠK.
 • Učbeniška gradiva in priročniki za pouk matematike, Učni načrt za matematiko
 • Skemp, R. R. (1971). The Psychology of Learning Mathematics. London: Penguin Books.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Skemp, R. R. (1971). The Psychology of Learning Mathematics. London: Penguin Books.
 • Hodnik Čadež, T. (2004). Vloga konstruktivizma pri oblikovanju matematičnih pojmov na razredni stopnji. V: Marentič Požarnik, B. (ur.) Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Strokovne revije s področja: Matematika v šoli, Educational Studies in Mathematics, For the Learning of Mathematics, Pedagoška obzorja, Didakta, Sodobna pedagogika, Šolsko polje, Educa…
 • Cotič, M., Hodnik Čadež, T. (2002) Teoretična zasnova modela sprememb začetnega pouka matematike v devetletni osnovni šoli.Sodob. pedagog., letn. 53, št. 2.
 • Anghileri, J. (2001). Principles and Practicies in Arithmetic Teaching (Innovative approaches for the primary school). Buckingham: Open University Press.


c. Dodatna literatura*:

 • Učni načrt za matematiko
 • Mutić, S. (1996). Konstruktivistično poučevanje matematike. Matematika v šoli 4, str. 193 – 206
 • Orton, A. in Wain, G., Eds. (1994). Issues in Teaching Mathematics. London: Cassell
 • Manfreda, V. (2002). Vpliv predstavitve problema na razvijanje pojma števila pri predšolskih otrocih, Sodobna pedagogika 3. str. 112 – 132.
 • Cotič, M. Merjenje na začetku osnovne šole. Matematika v šoli, 1997/98, letnik 5, št. 1-2.
 • Cotič, M., Zurc, J. (2004). Vloga gibalnih aktivnosti pri zgodnjem poučevanju matematike. Matematika v šoli 11. str. 142 – 154
 • Cotič, M., Žakelj, A.Gagnejeva taksonomija pri preverjanju in ocenjevanju matematičnega znanja. Sod. Ped., 2004, letn. 55, št.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • pozna osnovne zakonitosti in specifičnosti procesa poučevanja matematike,
 • pozna osnovne metode, oblike, načela in postopke sodobnega poučevanja matematike,
 • pozna proces oblikovanja in definicije matematičnih pojmov, načine in oblike matematičnega sklepanja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati matematični jezik.


b. Uporaba:*
Študent:

 • izbere ustrezne metode in oblike poučevanja glede na razvojno stopnjo učencev in glede na matematično vsebino,
 • je sposoben logično-matematično razmišljati ter ustrezno in spretno uporabiti procese oblikovanja matematičnih pojmov in oblike matematičnega sklepanja pri pouku,
 • povezuje matematične vsebine z drugimi področji.


c. Refleksija:*

 • študent je pozoren na svoj način poučevanja ter ga dograjuje in kvalitetno izboljšuje na osnovi izkušenj ter novih spoznanj in dognanj,
 • študent ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje.

21. Načini preverjanja znanja:

 • opravljena seminarska naloga,
 • pisni in ustni izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem ter didaktičnimi pripomočki; študijska literatura.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec,

oba habilitirana s področja didaktike matematike.

Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • - študentska anketa
 • - pogovor s študenti.


Učni načrt pripravila: prof. dr. Mara Cotič, viš. pred. mag. Darjo Felda

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino