Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika naravoslovja 2


Nosilci: redni profesor dr. Fošnarič Samo


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA NARAVOSLOVJA 2
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Samo Fošnarič
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik: 3.
10. Semester: 6
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika

število ur

število KT

Izvaja

predavanja (P)

15

0,5

učitelj in laborant

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec in laborant

SKUPAJ

45

1,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika

število ur

število KT

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

priprava na nastop in nastop (NA)

15

0,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Opravljene študijske obveznosti pri didaktiki naravoslovja I so pogoj za vključitev v delo;


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • Študent(ka) pod vodstvom mentorja ustrezno načrtuje, samostojno izvede in kritično ovrednoti svoje vzgojno-izobraževalno delo na področju naravoslovja;
 • Študent(ka) zna analizirati in ovrednotiti pouk naravoslovja v 1. in 2. triletju.


b. Splošne zmožnosti:

 • avtonomnost, (samo)kritičnost (samo)reflektivnost, prizadevanje za kakovost.,
 • pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine.


c. Posebne zmožnosti za razredni pouk:

 • uporaba didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih osnovne šole na področju naravoslovja;
 • uporaba specialno didaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev naravoslovja v prvih dveh triletjih osnovne šole;
 • uporaba širokega spektra strategij poučevanja in učenja naravoslovja glede na potrebe učencev.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Preverjanje pojmovanj o poučevanju naravoslovja. Konstrukcija lastnega znanja.
 • Simuliranje učnih situacij: načrtovanje naravoslovnih učnih ur.
 • Simuliranje učnih situacij: analiza naravoslovnih učnih ur.
 • Pomen motivacije za učinkovito učenje in poučevanje naravoslovja.
 • Učinkovite metode in oblike dela pri pouku naravosloja.
 • Sistematično načrtovanje doseganja kurikularnih ciljev.
 • Preverjanje doseganja kurikularnih ciljev.
 • Načrtovanje, samostojno izvajanje in vrednotenje naravoslovne učne ure (nastop).
 • Vrednotenje naravoslovnih učnih ur (hospitacije).


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Ferbar, J. (ured.), (1993). Tempusovo snopje. Ljubljana: DZS. (416 str.)
 • Kiriacou, C. (1997). Vse učiteljeve spretnosti. Radovljica: Regionalni izobraževalni center. (180 str.)
 • Krapše, T. (ured.), (1992). Razvoj začetnega naravoslovja. Nova Gorica: Educa. (103, 65 in 107 str.)
 • Novak, T. s sodelavci (2003). Začetno naravoslovje z metodiko. Maribor: Pedagoška fakulteta. (196 str.)
 • Skribe-Dimec, D. (1998). Raziskovalne škatle. Ljubljana: Modrijan. (77 str.)


b. Dopolnilna literatura:

 • Bailey, S. (1994). Glava, srce in roke pri začetnem naravoslovju. Ljubljana, Atraktor. (64 str.)
 • Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba. (139 str.)
 • Revije: Naravoslovna solnica, Preverjanje in ocenjevanje itd.


c. Dodatna literatura:

 • Cencič, Mi., Cencič, Ma. (2002). Proročnik za spoznavno usmerjen pouk. Ljubljana: MK. (264 str.)
 • Učni načrti, učbeniki in priročniki za pouk naravoslovja v prvem in drugem triletju.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Uporaba: Študent:

 • ustrezno uporablja didaktične značilnosti pouka v prvih dveh triletjih osnovne šole na področju naravoslovja;
 • ustrezno uporablja specialnodidaktična znanja s področja naravoslovja za doseganje kurikularnih ciljev v prvih dveh triletjih osnovne šole;
 • je zmožen uporabiti širok spekter strategij poučevanja za doseganje kurikularnih ciljev naravoslovja v prvih dveh triletjih osnovne šole.


b. Refleksija: Študent:

 • ustrezno načrtuje, samostojno izvede in kritično ovrednoti svoje vzgojno-izobraževalno delo na področju naravoslovja pod vodstvom mentorja;
 • zna analizirati in ovrednotiti pouk naravoslovja v 1. in 2. triletju.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo. Vaje, nastop in hospitacije na osnovnih šolah. Individualne konzultacije.
 • Preverjanje pojmovanj, dopolnjevanje ali ovrženje.
 • Samostojno načrtovanje, izvajanje in kritično vrednotenje naravoslovne učne ure.
 • Analiziranje naravoslovnih učnih ur kolegov in reflektiranje lastnega dela.


21. Načini preverjanja znanja:

 • Praktični izpit - nastop. Vrednotenje nastopov delno izvajajo mentorji na osnovnih šolah. Ocena: opravil/ni opravil, je pogoj za pridobitev končne ocene.
 • Študent odda poročilo - mapo izdelkov (priprava, refleksija lastnega dela, poročilo o hospitacijah).
 • Ocenjevalna lestvica: skladno s statutom UPR in fakultetnimi pravili.
 • Izpitni nastop pri tem predmetu.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Učilnica z avdio-vizualno opremo.
 • Zbirka demonstracijskih eksperimentov za izvedbo predavanj ter zbirke eksperimentov za izvedbo laboratorijskih vaj.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj,
 • habilitiran visokošolski sodelavec,
 • laborant.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov ob zaključku izvedbe.
 • Vključenost v fakultetni oziroma univerzitetni sistem zagotavljanja kakovosti.Učni načrt pripravila: doc. dr. Darja Skribe-Dimec, viš. pred. mag. Claudio Battelli

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino