Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika družboslovja 1


Nosilci: izredni profesor dr. Pelc Stanko


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA DRUŽBOSLOVJA 1
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Stanko Pelc
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni predmet
9. Letnik: 3.
10. Semester: 5.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

seminarske vaje (SV)

15

0,5

sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Družboslovje, Pedagoška psihologija, Didaktika
 • vpis v letnik

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent/-ka spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela pri predmetu spoznavanje okolja v 1. triletju in družbe v 2. triletju osnovne šole ter se teoretično in praktično usposablja za samostojno delo v razredu.

b. Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Konceptualno razumevanje specialnodidaktičnega področja družboslovja ter pridobitev praktičnih znanj za učenje in poučevanje spoznavanja okolja (družboslovne vsebine in cilji) ter družbe.
 • Obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa družboslovja.
 • Pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, učne metode in pristope ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih spoznanj.
 • Pri načrtovanju in izvajanju pouka upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja.
 • Izkazuje pozitiven odnos do učencev, ob razumevanju in spoštovanju do njihovega socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega porekla.
 • Pri učencih razvija socialne veščine.
 • oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo sprejete, ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost.
 • (So)oblikuje jasna pravila za disciplino in vedenje v razredu.
 • Obvlada organizacijske in administrativne naloge v zvezi z načrtovanjem učnega procesa (prostorsko, časovno načrtovanje, smotrna izbira in uporaba pripomočkov in gradiv), izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Splošne in posebne teorije poučevanja in učenja družboslovja.
 • Učna načrta: spoznavanje okolja, družba. Analiza in vrednotenje na osnovi različnih kriterijev.
 • Učni cilji, vsebine, oblike, metode, tehnike, po posameznih razredih (1. do 5.) ter vertikalno po tematskih sklopih:
 • življenje ljudi v skupnosti, socialne spretnosti,
 • življenje ljudi v prostoru, orientacija v prostoru,
 • življenje ljudi v času, orinetacija v času,
 • prometna, okoljska, domovinsko-državljanska vzgoja, vzgoja za otrokove in človekove pravice.
 • Letna, tematska, tedenska, dnevna učiteljeva priprava na pouk družboslovja.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Veljavna učna načrta: Družba, Spoznavanje okolja
 • Glogovec V.Z. : Prometna vzgoja otroka. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, Ljubljana, 1996
 • Umek M.: Teoretični model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2001
 • Budnar, M. (ur.): Družba 4. razred. Načrtovanje, poučevanje, učenje, ocenjevanje. Modeli poučevanja. ZRSŠ, Ljubljana, 2006.
 • McGraff H, Francey S. Prijazni učenci prijazni razredi. Učenje socialnih veščin in samozaupanja v razredu. DZS, Ljubljana,1996
 • Prvi koraki: metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic. Amnesty International Slovenije, 1999
 • Chalvin, M. J.: Kako preprečiti konflikte. Didakta. Radovljica, 2004.


b. Dopolnilna literatura:

 • Razdevšek-Pučko, C. (ur.): Opisno ocenjevanje. Pedagoška obzorja, Novo mesto, 1995
 • Virk-Rode J.,Belak-Ožbolt J.: Razred kot socialna skupina in socialne igre. ZRSŠŠ, Ljubljana1998.
 • Marentič-Požarnik B.: Psihologija učenja in pouka. DZS, 2000 (uporaba znanja pedagoške psihologije na primerih pouka družboslovja npr. učenje pojmov, izbira učnih metod glede na učne, spoznavne stile …)
 • Cowley,S.: Kako krotiti mularijo. Modrijan, Ljubljana, 2005.
 • Schilling, D.: 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence. I. stopnja- Inštitut za razvijanje osebne kakovosti. Ljubljana, 2000.


c. Dodatna literatura:
Bo javljena sproti.

19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:

 • Študent pozna in razume različne teorije poučevanja in učenja družboslovja in išče povezave s prakso.
 • Razume pomen proceduralnega in konceptualnga znanja pri družboslovju.
 • Pozna različne taksonomije znanja in jih zna uporabljati pri določanju ravni družboslovnega znanja
 • Pozna kurikulum družboslovja, učne cilje, učne vsebine, učne siteme, metode, tehnike, učna gradiva.
 • Se seznanja z viri za didaktično pripravo pouka družboslovja ter njihovo samostojno uporabo;
 • Se usposablja za vodenje pouka družboslovja ter analiziranje in ocenjevanje kakovosti vzgojno izobraževalnega dela.
 • Pozna, razume in uporablja strokovno družboslovno in pedagoško terminologijo.


b. Uporaba:
Znanja pridobljena pri predmetu uporabi:

 • za analizo učnih načrtov, učbenikov in drugih učil,
 • pri načrtovatovanju pouka družboslovja (letni načrt, tematska priprava, podrobna priprava),
 • za analizo študije primerov prakse pouka družboslovja,
 • pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izvajanja pouka družboslvja na praksi.


c. Refleksija:
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje poučevanje družboslovja glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, delavnice, uporaba IKT, seminarsko delo, mapa izdelkov.

21. Načini preverjanja znanja:

 • predstavitev (ustna, IKT) seminarskega dela ( 20%)
 • pisni izpit (80 %)


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z ustrezno IT opremo.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov.


Učni načrt pripravil: izr. prof. dr. Stanko Pelc

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino