Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika tehnike in tehnologije


Nosilci: izredni profesor dr. Zuljan Darjo


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Darjo Zuljan
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni
9. Letnik: 4
10. Semester: 7.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0.5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec in laborant

SKUPAJ

75

2.5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

projektna naloga (PN)

30

1

seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Slovenski jezik, Naravoslovje, Pedagoška psihologija in Razvojna psihologija,
 • priporočeni predmeti: Didaktika družboslovja.
 • vpis v letnik


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

Študenti:

 • spoznavajo različne inženirske kovinske in nekovinske materiale, njihove tehnologije izdelave, lastnosti in uporabo le-teh v vsakdanjem življenju;
 • seznanijo se z varnim delovanjem preprostih naprav in aparatov, ki jih bodo uspešno vključevali v pouk;
 • spoznajo pomen in osnove inovativnega dela pri pouku tehnike s pomočjo projektnih nalog »od ideje do izdelka«;
 • spoznajo in se naučijo oblikovati programe interesnih dejavnosti, raziskovalnih aktivnosti, projektnih taborov in strokovnih ekskurzij s področja tehnike;
 • osvojijo določene spretnosti oblikovanja preprostih predmetov iz kovinskih in nekovinskih materialov, prijaznih za okolje;
 • se usposobijo za multimedijsko načrtovanje, organizacijo in izvedbo učnih ur ter samostojno seminarsko predstavitev za različne vsebine tehnike in tehnologije v 1. in 2. triadi devetletne osnovne šole z upoštevanjem razumevanja in razvojne stopnje otrok.


b. Splošne kompetence:

 • Razumevanje osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč stroke, ki študenta/-ko usmerjajo k ustvarjalnem razmišljanju, analiziranju in reševanju problemov.
 • Razvijanje zmožnosti za iskanje, izbiro in uporabo relevantnih podatkov in informacij izmed neskončnih možnosti, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija.
 • Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, multikulturalnost.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Poznavanje, kritično vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, razvoju in učenju pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izobraževalnega dela.
 • Razumevanje in uporaba specialno didaktičnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v prvih dveh triletjih.
 • Poznavanje in razumevanje didaktičnih in vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju tehnične vzgoje, kulturno – tehnološkem področju in pri medkulturnem povezovanju.
 • Zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenja glede na potrebe učencev in na spodbujanje tehnične ustvarjalnosti.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Predstavitev tehnične ustvarjalnosti v kurikuluumu razredne stopnje v okviru predmetov Okoljska vzgoja, Naravoslovje in tehnika ter dnevi dejavnosti predvsem tehniški dnevi.
 • Pridobivanje in obdelava kovinskih in nekovinskih materialov ter njihova uporaba v vsakdanjem življenju.
 • Načrtovanje, organizacija in izvedba pouka tehnike in tehničnih interesnih programov v prvem in drugem triletju devetletke.
 • Značilnosti ustvarjalnega pouka tehnike v obliki seminarja s poudarkom na diferenciaciji in individualizaciji učnega procesa.
 • Metodične in raziskovalne osnove ter napotki za izdelavo seminarske in projektne naloge »Od ideje do izdelka« na osnovi izdelkov slovenske domače obrti, značilnosti za določeno pokrajino oziroma okraj.
 • Didaktične in proizvodne vaje, priprava, izvedba in evalvacija modelov naravoslovno-tehnične ekskurzije.
 • Tehnologija, obdelava in izdelava preprostih izdelkov in različnih materialov (papirja, lesa, umetnih mas, kovinskih materialov, gline in keramike).18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Bezjak, J.: Materiali v tehniki, Ljubljana: TZS, 2003.
 • Bezjak, J.: Tehnologija materialov, Ljubljana, TZS, 2003.
 • Bezjak, J.: Didaktični model strokovne ekskurzije za naravoslovje in tehniko, Ljubljana, DZS, 2000.
 • Bezjak,J.: Drugačna pot do znanja, Projektno učno delo od ideje do izdelka, Somaru, 2006.
 • Bezjak, J.: Didaktične oblike dela pri pouku tehnike, Ljubljana, LVM, 2001.
 • Bezjak, J.: Pedagoški praktikum, Ljubljana, DZS, 2001.
 • Bezjak, J.: Modeli projektnega učnega dela, Ljubljana, PeF, 2002.
 • Bezjak, J.: Tehnična vzgoja, delovni zvezek, Ljubljana, DZS, 2000.
 • Bezjak, J.: Didaktika tehnike – Pedagoški praktikum pri pouku tehnike, Ljubljana, DZS, 2001.
 • Bezjak, J.: Didaktika tehnike – Didaktične oblike dela pri pouku tehnike, DZS, 2001.


b. Dopolnilna literatura:

 • http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/default.asp#9
 • http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/predmetnik/dnevi_dejavnosti.asp
 • http://www.pef.upr.si/~jozicab
 • http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/organi/solstvo/viprogrami/os/9letna/predmetnik/dnevi_dejavnosti.asp
 • Revije kot npr. Unikat, Brico Juniors, Bastel – Spass, Lampions und Laternen, Casamia.

c. Dodatna literatura:

 • Sodobna pedagogika, Vzgoja izobraževanje, Šolski razgledi in druge slovenske in tuje revije, ki prikazujejo ročne spretnosti in tehnologije… in vse spletne strani, kjer so prikazane raziskave in razprave v zvezi s tehnično vzgojo doma in v svetu.
 • Papotnik, A.:Zgodnje uvajanje v tehniko, Maribor: Založba Obzorja, 1993,
 • Papotnik, A.: 101 izdelek iz odpadne embalaže, Maribor: Založba Obzorja, 1994.


19. Predvideni študijski dosežki:*

a. Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna razvoj predmetnega področja Didaktike naravoslovja s tehnično vzgojo kot znanstvene discipline.
 • Pozna in upošteva ključne dejavnike, potrebne za oblikovanju sodobnih vzgojnih in izobraževalnih modelov pri pouku.
 • Pozna kriterije, ki določajo sodobne načine preverjanja, ocenjevanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela glede na cilje in standarde predmeta.


b. Uporaba:

 • Sposoben/-na je učinkovito izpeljati izobraževalne modele, ki vplivajo na tehnično ustvarjalnost otrok .
 • Zna načrtovati letno pripravo in jo smiselno prilagajati učenčevim zmožnostim, potrebam ter zastavljenim ciljem izobraževalnega dela.
 • Sposoben izpeljati projektne naloge, ki odražajo učencevo tehnično ustvarjalnost s primernimi izdelki in razstavo le-teh.


c. Refleksija:
Zmožen/-na je ovrednotiti svoje projektno delo tehnične ustvarjalnosti glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke učencev. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z učenci.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Projektno učno delo.

21. Načini preverjanja znanja:
Oddana poročila vaj v obliki delovnega zvezka, izdelava projektne naloge, pisni izpit.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z AV sredstvi in videorekorder, videokamera, zbirka videokaset Materiali, učna delavnica za oblikovanje in izdelavo učnih pripomočkov (modelov, eksponatov).

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.
Habilitiran visokošolski učitelj, asistent in laborant.

Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku predavanj in vaj ter zunanja evalvacija po merilih Univerze.


Učni načrt pripravila: doc. ddr. Jožica Bezjak

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino