Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika športne vzgoje 1


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE 1
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Rado Pišot
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: Slovenski

Podatki o vmeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni predmet
9. Letnik: 4.
10. Semester: 7.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika

število ur

število KT

izvaja

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

oblika

število ur

število KT

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

nastop in priprava na nastop (NA)

45

1,5

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:/

16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • Poglobiti znanja o zakonitostih otrokovega motoričnega razvoja kot del celostnega razvoja ter možnosti medpredmetnega vplivanja in povezovanja.
 • Spoznati načine vplivanja in spreminjanja psihomotoričnega statusa s sredstvi gibalnih/športnih dejavnosti.
 • Osvojiti in razvijati didaktično metodična znanja za vodenje športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole.
 • Usposobiti za ustvarjalno izbiro in oblikovanje smotrov. Nalog in vsebin športne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole.
 • Usposobiti se za vključevanje najmlajših v proces športne vzgoje.
 • Znajo zagotoviti varno vadbo vseh udeležencev pri športni vadbi v šoli.b. Splošne kompetence:

 • Razvijati zmožnosti za izbor, organiziranje, uporabo in evalvacijo vsebin gibalne/športne aktivnosti kot osnovnih sredstev in vsebin didaktike športne vzgoje;
 • Razumeti in poznati celosten vpliv gibalno/športnih aktivnosti ter izbranih specifičnih vsebin kot dejavnika kakovosti življenja.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje komunikacije z otroki v različnih starostnih obdobjih in odraslimi in s tem povečevanje možnosti za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje in prostočasne aktivnosti.
 • Študent si pridobi znanja za uporabo gibalne dejavnosti, kot sredstvo vzgojnega vplivanja in oblikovanja osebnosti; pridobivanje in strukturiranje gibalnih izkušenj.
 • Razumevanje metodičnega področja gibalne/športne vzgoje ter pridobitev praktičnih znanj za poučevanje G/Š vzgoje v vseh starostnih obdobij otrok prve in druge triade osnovne šole.Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Študent spozna:

 • Obstoječe možnosti in prakse načrtovanja, organiziranja, izvajanja in evalvacije gibalnega procesa z uporabo različnih vsebin gibalno/športnih dejavnosti prilagojenih otrokovi starosti in pogojem.
 • pristope, vsebine in možnosti za vplivanje na razvoj gibalnih kompetenc ter sooblikovanja telesne in gibalne samopodobe otrok in mladostnikov;
 • gibalne dejavnosti kot sredstvo vzgojnega vplivanja in oblikovanja osebnosti; možnosti in poti oblikovanja in strukturiranja gibalnih izkušenj,
 • motnje v gibalnem razvoju ter vpliv na osebnostni razvoj; pojav gibalnega nemira, zavrtosti, nerodnosti, centralne motorične motnje v povezavi z drugimi pojavnimi oblikami.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Videmšek, M., Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pišot, R., Jelovčan, G. (2007): Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju. Koper: Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave.
 • Branko Škof (ur)(2007). Šport po meri otrok in mladostnikov: Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pišot, R., Planinšec, J. (2005): Struktura motorike v zgodnjem otroštvu. Motorične sposobnosti v zgodnjem otroštvu v interakciji z ostalimi dimenzijami psihomatičnega statusa otroka. Koper: Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave.
 • Mišigoj – Duraković, M. in sodelavci. (2003). Telesna vadba in zdravje. Ljubljana: FŠ, Zavod za šport Slovenije; Zagreb: Kineziološka fakulteta.


b. Dopolnilna literatura:

 • Pišot, R., Jelovčan, G., (2004). Motorika predšolskega otroka, študijski priročnik. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper.
 • Videmšek, M., Drošler, A., Pišot, R. (2003). Gibalna igra, kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.


c. Dodatna literatura:

 • Revije: Annales, Kineziologija Slovenica, Šport, Sodobna pedagogika, Zdravstveno varstvo, Didakta …


19. Predvideni študijski dosežki:*
a. Znanje in razumevanje:

 • Študent pridobi osnove predmetnega področja teorija športa z didaktiko športne vzgoje I in pridobljena znanja vključuje v vsa področja dejavnosti v prvi triadi osnovne šole.
 • Vsak študent naj ima hkrati možnost, da se temeljitejše usposobi za tista vzgojna področja, za katere ima poseben interes in sposobnosti.


b. Uporaba:

 • Sposoben je načrtno pripraviti in smiselno prilagoditi področje Športne vzgoje v različnem otrokovem starostnem obdobju.


c. Refleksija:

 • Zmožen je ovrednotiti svoje delo glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja in vaje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • Študent sodeluje pri vajah in pripravi nastop med vajami,
 • opravi analizo nastopov,
 • pripravi analizo otrokove gibalne igre,
 • piše portfolijo pri urah vaj,
 • izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Urejena telovadnica z različnimi orodji, dovolj drobnega in prenosnega orodja ter igrišče – vadbena površina na prostem.
 • Ustrezna športna oprema za študente ter učitelje in sodelavce.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


25. Metode in oblika evalvacije.
sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov


Učni načrt pripravili: izr. prof. dr. Rado Pišot, asist. Tadeja Volmut, asist. Giuliana Jelovčan

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino