Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Didaktika športne vzgoje 2


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE 2
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta (učni načrt pripravil): prof. dr. Rado Pišot
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: Slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: obvezni predmet
9. Letnik: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika

število ur

število KT

izvaja

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

asistent

SKUPAJ

45

1,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

nastop in priprava na nastop (NA)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Antropološka kineziologija, Didaktika športne vzgoje I in ostali predmeti s področja temeljnih pedagoških ved;
 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:

 • Usposobi se za načrtovanje dinamičnega in varnega učnega procesa, motiviranje učencev za gibalno/športno aktivnost, ter organiziranje izobraževalnih in vzgojnih pristopov glede na socialno, individualno in kulturno različnost učencev.
 • študentje spoznajo in razumejo metodične postopke posredovanja vsebin športne vzgoje ter si razvijejo spretnosti izvajanja metodičnih poti in pristopov znotraj didaktike ŠV,


b. Splošne kompetence:

 • Sposobnost za oblikovanje miselnih vzorcev in strukturiranje časa in dela z gibalno/športnimi vsebinami; sposobnosti za načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov,
 • interdisciplinarno povezovanje vsebin,
 • avtonomnost, samokritičnost, samorefleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • spretnost organiziranja varnega procesa.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za športno vzgojo na razredni stopnji OŠ .
 • Razumevanje področja didaktike gibalne/športne vzgoje; sposobnost uspešnega organiziranja, vodenja in evalvacije procesa športne vzgoje ter pridobitev praktičnih znanj za poučevanje G/Š vzgoje v vseh starostnih obdobij otrok prve in druge triade osnovne šole.
 • Poznavanje in razumevanje didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem procesu športne vzgoje ter v interdisciplinarnem povezovanju z drugimi predmeti in predmetnimi področji.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalvacija gibalnega procesa z uporabo različnih vsebin gibalno/športnih dejavnosti.
 • Primerno uporabo vsebin, metod in oblik glede na zastavljen cilj in razvoj otrok.
 • Didaktično gibalne igre in spreminjanje pravil iger za dosego želenega cilja.
 • Organizacijo in izvedbo športnih dni.
 • Vlogo in pomen aktivnosti v naravi (izleti, sprehodi, smučanje, plavanje).
 • Orientacijo – elementarne igre v naravi in ostale igre.
 • Program Zlati sonček.
 • Nekatere vsebine in metode, načine dela z otroci s posebnimi potrebami.
 • Gibalno/športno aktivnost kot vsebino medpredmetnega povezovanja in celostnega vplivanja na otroka.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Videmšek, M., Pišot, R. (2007). Šport za najmlajše. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pišot, R., Jelovčan, G. (2007): Vsebine gibalne/športne vzgoje v predšolskem obdobju. Koper: Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Videmšek, M. in Visinski, M. (2001). Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Zavod za šport Republike Slovenije.
 • Rajtmajer, D. (1988). Metodika telesne vzgoje – predšolska vzgoja I. knjiga in II. knjiga. Pedagoška fakulteta; Maribor.


b. Dopolnilna literatura:

 • Videmšek, M., Drošler, A., Pišot, R. (2003). Gibalna igra, kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem obdobju. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Kristan, S. (1994). Osnove orientiranja v naravi. Didakta, Radovljica.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2005). Smučanje je igra – DVD – didaktično gradivo. Založba Annales, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave.
 • Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000). Smučanje 2000+. Ljubljana. Zveza učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Pistotnik, B. (1995). Vse z igro. Fakulteta za šport, Ljubljana.
 • Videmšek, M., Strah, N. in Stančevič, B. (2001). Igrajmo se skupaj. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Videmšek, M. in Jovan, N. (2002). V čarobnem svetu igral in športnih pripomočkov: predšolska športna vzgoja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Zavod za šport Republike Slovenije.


c. Dodatna literatura:

 • Priročniki za poučevanje in izbor didaktičnih poti ter sredstev za posamezne športne panoge.


19. Predvideni študijski dosežki:*
a. Znanje in razumevanje:

 • Študent pridobi poglobljena znanja predmetnega področja teorija športa z didaktiko športne vzgoje II in pridobljena znanja vključuje v vsa področja dejavnosti v prvi in drugi triadi osnovne šole.
 • Vsak študent naj ima hkrati možnost, da se temeljitejše usposobi za tista vzgojna področja, za katere ima poseben interes in sposobnosti.


b. Uporaba:

 • Sposoben je načrtno pripraviti, prilagoditi in izvajati vsebine s področja Športne vzgoje ne glede na specifiko starosti, sposobnosti ali predznanj vključenih otrok.


c. Refleksija:

 • Zmožen je ovrednotiti svoje delo glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje

21. Načini preverjanja znanja:

 • Študent pripravi glavni nastop v razredu.
 • Opravi analizo nastopov.
 • Pripravi analizo praktičnih nastopov pri športni vzgoji.
 • Izpit.


Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Urejena telovadnica z različnimi orodji, dovolj drobnega in prenosnega orodja ter igrišče – vadbena površina na prostem.
 • Ustrezna športna oprema za študente ter učitelje in sodelavce.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


25. Metode in oblika evalvacije.
sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov


Učni načrt pripravili: izr. prof. dr. Rado Pišot, asist. Tadeja Volmut, asist. Giuliana Jelovčan

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino