Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Likovna didaktika 2


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: LIKOVNA DIDAKTIKA 2
2. Koda predmeta
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Matjaž Duh
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 4
10. Semester: 7
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

Od 10 % do 50 % KU je mogoče izvajati v obliki e-izobraževanja

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

nastop in priprava na nastop (NA)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Teorija likovnosti, Likovna didaktika I, Pedagoška metodologija, Izobraževalna tehnologija;
 • priporočeni predmeti: Teorija vzgoje;
 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent/-ka spozna in razume celostni likovni razvoj, posebnosti poučevanja in učenja v učnem procesu likovne vzgoje, stile učenja/poučevanja ter stile likovnega izražanja kot individualne značilnosti posameznega učenca. Usposobi se za načrtovanje dinamičnega učnega procesa z različnimi zasnovami likovnih problemov, motiviranje učencev za likovno dejavnost, ter organiziranje izobraževalnih in vzgojnih pristopov glede na socialno, individualno in kulturno različnost učencev.

b. Splošne kompetence:

 • Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.
 • Sposobnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov.
 • Interdisciplinarno povezovanje vsebin.
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju.
 • Avtonomnost, samokritičnost, samorefleksivnost, samoevalviranje in prizadevanje za kakovost.


c. Predmetnospecifične kompetence*:

 • Poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za likovno vzgojo na razredni stopnji OŠ (od učnega načrta do priprave).
 • Organiziranje aktivnega poučevanja/učenja in usposabljanje učencev za ustvarjalno likovno izražanje.
 • Povezovanje teoretičnega in praktičnega dela ter vsebin posameznih likovnih področij
 • Poznavanje in razumevanje didaktičnih načel za doseganje ciljev v učnem procesu likovne vzgoje.
 • Smiselno povezovanje posameznih predmetov z drugimi predmeti in predmetnimi področji (interdisciplinarno povezovanje različnih vsebin).
 • Vrednotenje uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Celosten likovni razvoj in pouk likovne vzgoje. Verbalno in likovno izražanje in poučevanje/učenje likovnega jezika. Učitelj ustvarjalni praktik - stil učenja/poučevanja. Stili likovnega izražanja. Ustvarjalnost in likovno(estetske) kvalitete. Individualizacija pri pouku likovne vzgoje. Problemski pouk in izhodišča za zasnovo likovnih problemov - strategija načrtovanja dinamičnega učnega procesa. Medpredmetno povezovanje. Formalna in neformalna analiza likovnih del. Likovno izražanje in socialna, individualna ter kulturna različnost učencev.

18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Butina, M. (1999). Mala likovna teorija. Ljubljana, Debora.
 • Butina, M. (1997). Prvine likovne prakse. Ljubljana, Debora.
 • Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja iz likovne didaktike. Ljubljana, Debora.
 • Tacol, T. (2003). Likovno izražanje, Didaktična izhodišča za pouk likovne vzgoje. Ljubljana, Debora.
 • Newcombe, N. (2000). Making space - the development of spatial representation and reasoning. London, MIT Press.


b. Dodatna literatura*:

 • Gattis, M. (2001). Spatial shemas and abstract thought. London, MIT Press.
 • Arnheim, R. (1965). Art and visual perception. A psychology of the creative eye. Berkeley, University of California Press (srhrv. prev. Umetnost i vizuelno opažanje. Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987).
 • Arnheim, R. (1969). Visual thinking. Berkeley, University of California Press.(srhrv. prev. Vizuelno mišljenje, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1985).


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka razume sporočilnost, posebnosti likovnega jezika, stile učenja/poučevanja, stile likovnega izražanja, ustvarjalno raziskovanje in snovanje likovnih problemov z različnimi izhodišči (ustvarjalna akcija), kvalitativni in kvantitavni ustvarjalni faktorji, ustvarjalnost učitelja, individualizacija in diferenciacija; individualnost izražanja; ustvarjalna ideja in izkušnja učenca, ustvarjalni in razvojni nivoji.

b. Uporaba:*
Študent/-ka uresničuje didaktična likovna načela v praksi, izbira likovno strokovno literaturo, oblikuje likovne probleme na različnih izhodiščih, prenaša individualne izkušnje v učni proces, snuje likovnoteoretične probleme na aktivni dejavnosti učencev, izvaja individualizacijo v učnem procesu, ustvarjalno odpira problemska vprašanja, dileme o reševanju likovnih problemov (produktivna vprašanja).

c. Refleksija:*
Študent/-ka samostojno prepoznava težave in individualne potrebe posameznega učenca, samokritično usmerja ustvarjalne besedne in likovne rešitve (interakcija, diskusija, razumevanje, spodbujanje likovnega mišljenja), oblikuje samopodobo, izgrajuje osebnostni in strokovni razvoj.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Predavanja, seminarji, raziskovalni seminarji, individualne naloge, referati, koreferati, diskusija, portfolijo konference, hospitacije, nastopi, pedagoška praksa.

21. Načini preverjanja znanja:
Seminarska naloga, poročilo o opravljenih vajah, poročilo o hospitacijah, poročilo o nastopih, portfolio, pisni/ustni izpit.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Pribor za tiskanje (valjček, lopatka, plošča), grafična stiskalnica, peč za žganje gline.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Samoevalvacija, anketa.

Učni načrt pripravil: doc. dr. Tonka Tacol, doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino