Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pedagoška praksa 2


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: PEDAGOŠKA PRAKSA 2
2. Koda predmeta:
3. Nosilka predmeta: prof. dr. Majda Cencič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: 1. stopnja, univerzitetni
8. Vrsta predmeta: obvezni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

laboratorijske vaje (LV)

15

0,5

učitelj, sodelavec

SKUPAJ

15

0,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

hospitacije (HO)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

30

2

priprave na nastope in nastopi (NA)

30

2

krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

seminarsko delo (dnevnik, portfolio) (SD)

45

1,5

SKUPAJ

165

5,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

Cilji:

 • Študent/-ka v praksi spoznava zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli.
 • Praktično se usposablja za samostojno delo.


Splošne kompetence:

 • Razvijati zmožnosti uporabe različnih strategij v neposrednem delu na različnih predmetnih področjih (kurikularni predmeti).
 • Pri načrtovanju in izvajanju pouka upoštevati razvojne značilnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja.
 • Razvijati reflektivni pristop pri vzgojno-izobraževalnem delu.


Predmetnospecifične kompetence*:

 • Obvladati temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa vseh kurikularnih predmetov v 1. triletju osnovne šole.
 • Pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezati in uskladiti cilje, vsebine, učne metode in pristope ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih spoznanj vseh kurikularnih predmetov v 1. triletju osnovne šole.
 • Smiselno in učinkovito oblikovati ustrezne priprave na izbrano temo vseh kurikularnih predmetov, jih izvesti in evalvirati.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Opazovanje prakse

 • Tehnike opazovanja in beleženja na praksi.
 • Pomen dnevniških zapisov in beležk.
 • Kolegialno opazovanje in sodelovanje.
 • Dnevnik prakse.


Sodelovanje

 • Kolegialno sodelovanje.
 • Sodelovanje z mentorjem in vključenimi v učni proces.
 • Pomen portfolia.


Nastopi

 • Načrtovanje učno-vzgojnega procesa za vse kurikularne predmete 1. triletja osnovne šole (učne priprave, tematske priprave, projektno delo, letna priprava).
 • Nastopi pred učenci, mentorjem, kolegom in samorefleksije.
 • Analize in refleksije.
 • Strategije učinkovitega poučevanja.


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2000). Nekatere strategije reflektivnega poučevanja. V: Kramar, M., Duh, M. (ur.).
 • Priročniki, učbeniki, delovni zvezki vseh kurikularnih predmetov, potrjeni na Svetu za splošno izobraževanje, in e-gradiva za posamezne kurikularne predmeta 1. razreda osnovne šole.
 • Literatura se sproti dopolnjuje.
 •  

b. Dopolnilna literatura:

 • M. Blažič: Izbrana poglavja iz didaktike, Novo mesto 1995.
 • M. in M. Cencič: Praktično usposabljanje učiteljskih kandidatov, Ljubljana 1994.
 • B. Marentič Požarnik: Psihologija učenja in pouka, Ljubljana 2000.
 • L. Magajna, C. Peklaj: Izziv raznolikosti, Nova Gorica 1995.19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna osnovne tehnike opazovanja učnega procesa.
 • Razvija spretnosti neposrednega dela z učenci.
 • Pozna in upošteva ključne dejavnike, ki so potrebni za uspešno poučevanje v 1. razredu.
 • Razume pojave, ki potekajo v praksi.


b. Uporaba:*

 • Sposoben/-na je učinkovito analizirati in ovrednotit svoje delo in ostalih.
 • Zna načrtovati, izpeljati in ovrednotiti svoje delo.
 • Zna oblikovati pripravo in jo smiselno prilagajati sposobnostim in zmožnostim učencem.


c. Refleksija:*

 • Zmožen/-na je ovrednotiti svoje delo glede na zastavljene in dosežene cilje.
 • Strokovno delo reflektira na osnovi zbranih informacij.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
nastopi, hospitacije, individualno in sodelovalno učenje, pisanje dnevnika in vodenje portfolia.

21. Načini preverjanja znanja:
Opravljene in predstavljene obveznosti. Poročilo o poteku prakse z zapisi (sprotni načrti, priprave, refleksije, dnevnik ipd.) so zbrani in urejeni v portfoliu prakse.
Ocena je opisna: opravil/a, ni opravi/a prakse.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Praksa poteka individualno, pri vajah pa so skupine v skladu z normativi.
.
23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Pristanek vzgojno izobraževalnih ustanov in sodelovanje s partnerskimi osnovnimi šolami.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec,
 • mentorji/ice na osnovnih šolah.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Notranja evalvacija ob zaključku prakse in zunanja evalvacija po merilih Univerze.


Učni načrt pripravili: izr. prof. dr. Majda Cencič, doc. dr. Vida Medved Udovič.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino