Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Psihologija osebnosti


Nosilci:


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Tina Kavčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta:

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

Pogoji za vpis v 2. letnik študija.


16. Učni cilji predmeta in kompetence

a. Cilji:

 • razumeti medsebojne odnose z vidika dinamične perspektive osebnosti,
 • prepoznati osebnostne značilnosti, pomembne za učinkovito komuniciranje,
 • razumeti lastni vpliv na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu,
 • poznati pomen dejavnega, ustvarjalnega in produktivnega reševanja problemov,
 • spoznati pomen razvoja osebnostnih potencialov kot sestavni del profesionalnega razvoja pri delu z ljudmi.


b. Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osebnostnega razvoja,
 • poznavanje strategij spodbujanja konstruktivnih medosebnih odnosov,
 • usmeritev na pozitivne vidike lastne osebnosti in osebnosti drugih,
 • načrtovanje profesionalnega razvoja in osebnostne rasti.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • opredelitev osebnosti in teorije osebnostnega razvoja,
 • pristopi in metode za proučevanje osebnosti,
 • dinamika osebnosti: motivi, čustva, vrednote,
 • dedne dispozicije temperamenta in oblikovanje značaja,
 • osebnostna zrelost in motnje osebnosti,
 • stresi, krize in osebna čvrstost,
 • pomen ustrezne obrambe ega in struktura kontrolnih mehanizmov,
 • strategije uspešnega spoprijemanja s stresom,
 • pozitivna psihologija – poudarjanje močnih strani človekove osebnosti,
 • ozaveščanje lasnega vpliva na odzivanje drugih v skupini ali v diadnem odnosu,
 • pomen zmožnosti empatije (razumevanje doživljanja drugih),
 • vseživljenjski razvoj v kontekstu profesionalne in osebnostne rasti.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Pergar, K. M. (2000). Gogalovo pojmovanje učitelja kot osebnostnega človeka in njegovo razumevanje spoštovanja. Sodobna pedagogika, 5, 160 – 172.
 • Ščuka, V. (2007). Šolar na poti do sebe. Radovljica: Didakta d.o.o.


19. Predvideni študijski dosežki:

 • razume spodbudne in škodljive vplive okolja na razvoj osebnosti,
 • pozna vlogo interakcijskega delovanja v medosebnih odnosih,
 • pozna načine vzpostavljanja konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov,
 • razume pomen refleksije lastnih življenjskih izkušenj in dela na sebi.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • študij literature,
 • seminarji,
 • vaje v manjših skupinah.


21. Načini preverjanja znanja:

 • uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga, pisni izpit.Pogoji in viri

22. Delitev na skupine:

 • delitev je v skladu z veljavnimi normativi.


23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • seminarska učilnica z možnostvo uporabe izobraževalne tehnologije.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev,
 • evalvacijski vprašalnik ob zaključku.Učni načrt pripravili: doc dr. Marjanca Pergar Kuščer, asist. dr. Simona Prosen.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino