Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Socialne veščine pri delu z otroki in s starši


Nosilci: docent dr. Arnejčič Beno


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: SOCIALNE VEŠČINE PRI DELU Z OTROKI IN S STARŠI
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: dr. Beno Arnejčič
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

Učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

Sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v 3. letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • spoznavati lastne vedenjske vzorce in njihov vpliv na delo s skupino,
 • ozavestiti implicitne teorije,
 • spoznati zakonitosti skupine in različne načine vodenja skupine,
 • razumeti pojem skupinske kohezivnosti,
 • razviti občutljivost za posebnosti skupine,
 • spoznavati načine razreševanja konfliktnih vsebin,
 • razumeti pojem družine in nekaterih zakonitosti delovanja družinskega sistema,
 • spoznati pomen dela s starši in razvijati oblike konstruktivnih povratnih informacij o dosežkih otrok,
 • spoznati pojem zlorabe otrok in osnove ukrepanja vzgojitelja,
 • spoznati pomen timskega dela in nekatere značilnosti timske skupinske dinamike.


b. Splošne kompetence:

 • avtonomnost, in prizadevanje za kakovost,
 • strokovna kritičnost in previdnost pri zaključevanju,
 • obvladovanje profesionalno – etičnih vprašanj.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • celostno pojmovanje otroka in razumevanje razvojnih in individualnih razlik
 • poznavanje načinov pri nudenju čustvene varnosti in pri spodbujanju otrok k samostojnosti v skladu z njihovo zrelostjo,
 • poznavanje in razumevanje skupinskega dogajanja, posebej procesov medsebojnega vplivanja v vzgoji in izobraževanju,
 • razumevanje pomena komunikacijskih spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov,
 • poznavanje oblik vodenja posameznika in skupine ter sposobnost timskega dela,
 • razumevanje pomena občutljivosti/odprtosti za ljudi in socialne situacije.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

Socialne veščine:
delo na sebi - samospoznavanje in osebnostna rast:

 • spretnosti dogovarjanja, poslušanja, usmerjanja pozornosti in postavljanja meja,
 • samouravnavanje in razumevanje sebe,
 • govorica telesa, potrebe in motivi,
 • vrednotni sistem, čustvena inteligentnost in socialna kognicija,
 • stik s seboj in z okoljem (medosebna in znotrajosebna inteligentnost), strategije reševanja problemov,
 • opredelitev stresa in pojma izgorelosti,
 • dejavniki stresa, načini spoprijemanja s stresom in sprostitvene tehnike.


delo z otroki - prepoznavanje skupinske dinamike:

 • vloga posameznika znotraj skupine (sociometrični položaji in tehnike sociometrije),
 • skupinska kohezija (pomen in oblike spodbujanja),
 • prosocialno vedenje in dejavniki povezani z asocialnim vedenjem.


delo s starši - prepoznavanje družinske dinamike:

 • vrste družin (enostarševske, nuklearne, razširjene, reorganizirane),
 • razvojni cikel družine in potrebe družinskih članovtimsko delo v različnih razvojnih obdobjih,
 • funkcionalni in konfliktni pogled na družino (nasilje v družini, zlorabe v družini),
 • oblike sodelovanja s starši.


timsko delo:
priprava na delo, spremljanje in evalvacija dela.

18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Papalia, D.E., Olds, S.W., Feldman, R.D. (2003). Otrokov svet - otrokov razvoj od spočetja do konca mladostništva. Ljubljana: Educy.
 • Polak, A. (2007). Timsko delo. Ljubljana: Rokus (v tisku).
 • Smrtnik, V. H. (2004). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Rozman, V. (2006). Trening socialnih veščin. Nova Gorica: Educa.
 • Tomori M. (1994). Knjiga o družini. Ljubljana: EWO.


19. Predvideni študijski dosežki:

 • pozna zakonitosti delovanja skupine in načine spodbujanja takih vzgojnih situacij, ki prispevajo k skupinski kohezivnosti,
 • razume delovanje osebnostnih značilnosti vzgojiteljice/ vzgojitelja in pomen samouravnavanja pri delu z otroki in odraslimi (starši, timom),
 • pozna spodbudne in škodljive vplive okolja in zna ukrepati v korist otroka in proti lasni izgorelosti.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje in seminarji.


21. Načini preverjanja znanja:

 • uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga, pisni izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine:
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • seminarska učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:

 • visokošolski učitelj in
 • sodelavec.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev,
 • končni evalvacijski vprašalnik.


Učni načrt pripravili: doc. dr. Marjanca Pergar Kuščer, asist. dr. Simona Prosen

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino