Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Komunikacija


Nosilci: izredni profesor dr. Dolenc Petra


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: KOMUNIKACIJA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Petra Dolenc
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Obvezni ali izbirni predmet: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
/

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • spoznati zakonitosti komunikacijskega procesa pri delu s predšolskimi otroki,
 • spoznati različne načine komunikacije in lastne komunikacijske vzorce ter njihov vpliv na delo s skupino,
 • razumeti pomen uspešne komunikacije s starši,
 • spoznati načine komunikacijskega procesa pri sodelovalnem/ timskem delu.


b. Splošne kompetence:

 • prizadevanje za kakovost,
 • občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije,
 • sposobnost timskega dela.
 •  


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • komunikacijske spretnosti in sposobnosti navezovanja stikov z otroki,
 • poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika v komunikacijskem procesu,
 • negovanje medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje disciplinskih problemov,
 • učinkovita komunikacija s starši ter poznavanje in uporaba različnih oblik sodelovanja z njimi.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

a. Različni načini komunikacije:

 • besedna in nebesedna komunikacija,
 • vrste in pomen nebesedne komunikacije.


b. Spretnosti v medosebnih odnosih:

 • komunikacijski vzorci in njihov vpliv na dogajanje v odnosih (v skupini, v strokovnem timu, s starši),
 • tehnike aktivnega poslušanja,
 • sporočanje pozitivne in negativne kritke,
 • »jaz« sporočila
 • strategije reševanja konfliktov,
 • analiza transakcij v medosebnih odnosih,
 • ravnanje s čustvi (ozaveščanje lastnih čustev ter čustev pri drugem – razvoj empatije).


18. Literatura:

 • Faber, A. in Mazlish, E. (1996). Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Goleman, D. (1997). Čustvena inteligenca. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Rutten-Saris, M. (1992). Porajajoči se jezik telesa. Van Gorcum & co. B. V.
 • Smrtnik, V. H. (2004). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Literatura se sproti posodablja!


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

19. Predvideni študijski dosežki

 • pozna komunikacijske spretnosti,
 • pozna in razume razvojne zakonitosti, razlike in potrebe posameznika v procesu komuniciranja,
 • neguje medsebojne odnose.


20. Metode poučevanja in učenja:

 • seminar,
 • predavanja.


21. Načini preverjanja znanja:

 • priprava in predstavitev seminarske naloge,
 • izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • Seminarska učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • habilitiran visokošolski učitelj in
 • habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev, vaj,
 • končni evalvacijski vprašalnik.


Učni načrt pripravili: doc. dr. Marjanca Pergar Kuščer, asist. dr. Simona Prosen.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino