Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Vodenje razreda


Nosilci: redni profesor dr. Lepičnik Vodopivec Jurka


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: VODENJE RAZREDA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 2.
10. Semester: 3.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarji (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

seminarska naloga (SN)

45

1,5

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
/

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • se usposobi za vodenja razreda v posameznih situacijah in za sodelovanje s starši.


b. Splošne kompetence:
Študent si pridobi:

 • občutljivost za ljudi in socialne situacije,
 • sposobnost prepoznavanja različnih socialnih vlog in načrtovanje ustrezne uporabe le-teh pri doseganju ciljev skupine,
 • sposobnost komuniciranja,
 • spretnost timskega dela,
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo) reflksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost.c. Predmetnospecifične kompetence*:

 • razumevanje povezanosti med posameznimi elementi razredne klime ter pridobivanje spretnosti za spreminjanje le-te,
 • sodelovanje s starši,
 • usposobljenost za premišljeno uporabo različnih strategij vodenja razreda glede na specifično situacijo,
 • poznavanje različnih modelov reševanja konfliktov in problemov v razredu in usposobljenost za njihovo premišljeno uporabo,
 • pridobivanje spretnosti načrtovanja dela z oddelkom in oblikovanja programa dela oddelčne skupnosti,
 • sposobnost za raziskovalno spremljanje in vrednotenje načinov vodenja razreda.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:
Opredelitev pojmov: razred, oddelek, razrednik, oddelčni učiteljski zbor. Zakonodaja in pravilniki. Razred kot socialna skupina. Skupinska dinamika; značilnosti skupine, oblikovanje skupine.
Razredna klima; ugotavljanje, prepoznavanje, merjenje in spreminjanje. Šolska klima, oblikovanje šolske kulture; skriti kurikulum. Strategije vodenja razreda. Učinkovita komunikacija v razredu; poslušanje in govorjenje (empatičnost, parafriziranje, konstruktivna konfrontacija…); učinkovito posredovanje sporočil, učinkovito odzivanje na sporočila. Načini reševanja problemov v razredu. Vloge in naloge razrednika. Pričakovanja do razrednika.
Načrtovanje dela z oddelkom; sodelovanje učencev, soodgovornost učencev; vloga oddelčnega učiteljskega zbora. Razredne ure. Načrtovanje programa dela oddelčne skupnosti. Sodelovanje s starši. Raziskovalno spremljanje in vrednotenje vodenja razreda.

18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Ayers, H., Gray, F. (2002). Vodenje razreda. Ljubljana: Educy.
 • Pušnik, M., Žarkovič, B., Bizjak C. (2002). Razrednik v osnovni in srednji šoli. Zavod RS za šolstvo.
 • Wragg, E. C. (1993). Class Management. London, New York: Routledge Falmer.
 • Fullan, M. in Hargreaves, A. (2000). Zakaj se je vredno boriti v vaši šoli. Ljubljana: ZRSŠ.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Zabukovec, V. (1998). Merjenje razredne klime, Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.
 • Zabukovec, V. Boben, D. (2000). Učitelji in stili vodenja. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.


c. Dodatna literatura*:

 • Bluestein, J.: Disciplina 21. stoletja. Ljubljana: Zavod za šolstvo, 1997.
 • Razrednik, razredništvo. Sodobna pedagogika št. 1. 2001.19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • Pozna temeljne značilnosti socialnih vlog v skupini.
 • Pozna različne strategije vodenja razreda.
 • Pozna elemente dobrega načrtovanja in si pridobi spretnost načrtovanja dela z oddelkom
 • Pozna načine merjenja in postopke izboljšanja razredne klime.


b. Uporaba:*
Študent:

 • Pridobi si spretnost učinkovitega komuniciranja (poslušanje, posredovanje in odzivanje).
 • Pridobi si strategije uspešnega sodelovanja s starši, učitelji v oddelčnem učiteljskem zboru.
 • Usposobi se za oblikovanje programa dela oddelčne skupnost.
 • Razvija si spretnosti sodelovanja in timskega dela.
 • Pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
 • Usposobi se za pripravo različnih protokolov opazovanja in spremljanja vodenja razreda glede na namen raziskovanja.
 • Usposobi se za analizo in reševanje problemov pri vodenju razreda.


c. Refleksija:*
Študent:

 • Na osnovi refleksije lastnega pedagoškega ravnanja uvaja spremembe v lastno pedagoško prakso in si stalno prizadeva za večanje kakovosti ter lasten profesionalen razvoj.
 • Oblikuje kritičen odnos do pedagoške literature ter sposobnost učinkovitega predstavljanja določene strokovne problematike.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja so podpora in uvod k samostojnemu študiju. Zasnovana so problemsko, vključujejo različne načine aktivnega, izkušenjskega učenja, kjer so študenti sooblikovalci učnega procesa.
 • Seminarji so samostojno delo študentov in se običajno pripravljajo timsko, v obliki pisnega izdelka in ustne predstavitve. Poudarek je na raziskovanju praktičnih problemov z elementi projektnega dela. Pri predstavitvi seminarjev je poudarek na načrtovanju, ustrezni vsebinski in didaktični zasnovi in izpeljavi ter analizi posredovanega.
 • Vaje so namenjene povezovanju teorije s konkretnimi primeri ter pridobivanju veščine komuniciranja, nastopanja pred skupino, diskutiranja, analiziranja situacij; razvijajo spretnosti načrtovanja, se učijo izbiranja ustreznih načinov dela za doseganje zastavljenih ciljev, preizkušajo različne stile vodenja razreda in odzivanja v problemskih situacijah.
 • Govorilne ure (elektronska pošta), individualne in skupinske konsultacije ponujajo dodatno podporo pri samostojnem študiju.


21. Načini preverjanja znanja:
Ustni ali pisni izpit (50 %), izdelava in predstavitev seminarske naloge ter pisna refleksija ene od vaj (50%), sodelovanje na seminarjih in vajah.

Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem ter didaktičnimi pripomočki; študijska literatura.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije:

 • študentska anketa,
 • pogovor s študenti.Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Majda Cencič.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino