Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Igra


Nosilci: izredni profesor dr. Medved Udovič Vida


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: IGRA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
prof. dr. Rado Pišot
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminar (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

projektna naloga (PN)

15

0,5

seminarska naloga (SN)

30

1

izpit in priprava na izpit (PI)

30

1

študij literature in virov (ŠL)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • opravljeni predmeti: Razvojna psihologija,


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • Raziskovanje tipologije iger v otrokovem razvoju.
 • Priprava temeljnih izhodišč za oblikovanje igralnega okolja otrok.
 • Povezovanje gibalnega, plesnega, jezikovnega vzgojnega dela na osnovi otrokove simbolne igre oz. igre vlog.


b. Splošne kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika.
 • Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, prizadevanje za kakovost.
 • Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Razumevanje pomena igre v otrokovem razvoju in bivanju.
 • Prepoznavanje otrokovega odločanja za izbiro dejavnosti, v katerih na svoboden in prostovoljen način udejanja različne vloge.
 • Opazovanje in vrednotenje iger, urejenih s pravili, bodisi fiktivne igre, kjer fikcija v smislu nadomeščanja nekoga drugega postavlja igralno pravilo.
 • Poznavanje igre kot kulturotvorne dejavnosti, ki vedno znova sproža samospraševanje o svojem bistvu, še posebej v času razmaha interneta, elektronske pošte, videa in računalniških iger, prepoznanih kot najbolj izrazitih novomedijskih zvrsti.
 • Učinkovita in dinamična priprava igralnih površin z uporabo igralnih elementov, ki privlačijo mlade uporabnike.
 • Izkazovanje posebno dojemljivosti za območje človekovih dejavnosti in medosebnih odnosov - socialna vsebina igre).
 • Razumevanje predpogojev za nastanek igre vlog (mehanizem igralne dejavnosti): prenos pomena z enega na drug predmet in z ene dejavnosti na drugo, upoštevanje in krajšanje dejanj.
 • Upoštevanje igre kot osnovne forme otrokovega vključevanja v družbeno okolje odraslih (funkcije igre v otroštvu).


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine.

 • Teoretična izhodišča igre kot podlaga za razumevanje otrokove igre.
 • Različni vidiki (npr. psihološki, estetski, kulturološki, antropološki specialnodidaktični idr.) igre - pomembni dejavniki pri spodbujanju otrokovih igralnih dejavnosti na različnih področjih.
 • Smisel in pomen igre v otrokovem razvoju (čustveni, socialni, kognitivni, estetski, gibalni itd.).
 • Igre za razvoj gibalnih spretnosti (senzomotorične, spretnostne, prekucaške igre).
 • Igra vlog kot najvišja raven simbolne igre, pomembne za razvoj jezika na višji stopnji.
 • Razmerje med didaktično, simbolno igro in igro s pravili v otrokovih igralnih dejavnostih.
 • Igralne dejavnosti v vrtčevskem kurikulu.
 • V primeru projekta je lahko vključenih več strokovnih področij in sicer: zgodnje učenje slovenščine, mladinska književnost, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, gibalna in plesna vzgoja, tehnična vzgoja, glede na vsebino projekta naravoslovni ali družboslovni predmeti. Vsebine: izbor teme, načrtovanje ciljev, dejavnosti, organizacija prostora, skupin itd. (besedilo), izpeljava teme v vrtcu ter videosnemanje, evalvacija projekta (ocena ustreznosti razvojni stopnji, analiza izvedbe dejavnosti).


18. Literatura:

 • BENVENISTE, Émile, 2001: Igra kot struktura. Koper: Hyperion.
 • CAILLOIS, Roger, 2003: Igre in ljudje. Teorija igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ur. J. Strehovec. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Koda).
 • CVETKOVIĆ-Lay, Jasna, SEKULIĆ-MAJUREC, Ana 1998: Darovito je, što ću s njim? Zagreb: Alinea..
 • ELJKONJIN, D. Borisovič, 1978: Psihologija dečje igre. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • FINK, Eugen, 2003: Igra kot simbol sveta. Teorija igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ur. J. Strehovec. Ljubljana: Študentska založba (Knjižna zbirka Koda).
 • GROSMAN, Meta, 2004: Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia.
 • GRUIĆ, Ivana, 2002: Prolaz u zamišljeni svijet: procesna drama ili drama u nastajanju. Zagreb: Golden marketing.
 • MARJANOVIČ UMEK, Ljubica., ZUPANČIČ, Maja. (ur.) (2002). Psihologija otroške igre – Od rojstva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • MEDVED UDOVIČ, Vida, 2006. Igra vlog kot otrokova poustvarjalna dejavnost bralnega odziva. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 25).
 • MILJAK, Ana, 1996: Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja. Zagreb: Velika Gorica, Persona.

Literatura se vsako leto razdeli na obvezni in izbirni del in se sproti posodablja.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*

 • Študent/-ka pozna teoretična izhodišča igre glede na njene različne vidike. (npr. kulturološki, psihološki, specialnodidaktični idr.).
 • Upošteva razmerja med simbolno in didaktično igro glede na otrokovo razvojno stopnjo.
 • Razume mehanizem igralne dejavnosti: prenos pomena z enega na drug predmet in z ene dejavnosti na drugo, koncept prostora in časa v igri.


b. Uporaba:*

 • Upošteva in spodbuja različne vrste igralnih dejavnosti kot osnovne forme otrokovega vključevanja v družbeno okolje odraslih (funkcije igre v otroštvu).
 • Domiselno pripravlja igralne površin z uporabo igralnih elementov, ki pritegnejo otroke.
 • Zna interdisciplinarno načrtovati letno pripravo in učno uro ter ju smiselno prilagajati otrokovim zmožnostim, potrebam ter zastavljenim ciljem.


c. Refleksija:*

 • Zmožen/-na je ovrednotiti svoje spodbujanje in organiziranje igralnih dejavnosti glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok.
 • Opazuje in vrednoti različne vrste iger, kjer fikcija v smislu nadomeščanja nekoga drugega postavlja igralno pravilo.
 • Presoja igro kot kulturotvorno dejavnost glede na računalniške igre, prepoznane kot najbolj izrazite novomedijske zvrsti.


20. Metode poučevanja in učenja:

 • Frontalna oblika poučevanja
 • Delo v manjših skupinah
 • Igra vlog
 • Samostojno delo študentov
 • Diskusija
 • e-izobraževanje
 • Proučevanje primera
 • Izdelava portfolija


21. Načini preverjanja znanja:
Uporabljeni načini preverjanja znanja: opravljena projektna naloga, opravljena seminarska naloga, aktivno sodelovanje pri predstavitvi projektne in seminarske naloge ter pri predavanjih in vajah, izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Seminarska učilnica z možnostjo uporabe izobraževalne tehnologije.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • sprotna evalvacija med potekom predavanj, seminarjev,
 • končni evalvacijski vprašalnik.Učni načrt pripravili: izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, izr. prof. dr. Marjanca Pergar Kuščer, prof. dr. Rado Pišot.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino