Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Pevski zbor


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: PEVSKI ZBOR
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Ivan Lešnik
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

60

2

sodelavec

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

30

1

priprava na nastop in nastop (NA)

45

1,5

priprava na izpit in izpit (PI)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Osnovno obvladovanje branja in razumevanja partitur.
 • Obvladovanje vokalne tehnike.
 • Druga znanja za razumevanje vsebin predmeta in aktivno sodelovanje pri pevskem zboru.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • si s petjem razvija, poglablja in razširi glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja ter zvočno mišljenje,
 • pozna metode in glasbene dejavnosti s katerimi učencu približa glasbene vsebine in razvija njegove glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja v smislu estetskega, glasbenega in celostnega otrokovega razvoja,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna samostojno poiskati in uporabljati študijsko literaturo,
 • pozna načine vključevanja sodobne tehnologije v učni in glasbeno-ustvarjalni proces,
 • prenaša in preizkuša teoretična in praktična spoznanja v praksi,
 • spozna zborovsko literaturo.


b. Splošne kompetence:
Študent:

 • ima sposobnost komunikacije z učenci, starši in sodelavci,
 • razvija pozitivno razredno klimo,
 • pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti učencev,
 • pozna zakonitosti in dejavnike uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev,
 • vzpostavlja primerno delovno okolje z uvajanjem različnih metod in dejavnosti ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in si razvija glasbene zmožnosti za inoviranje svojega dela in za aktivno vključevanje v kulturne dejavnosti v okolju.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • pozna in razume pomen petja ter njegovo uporabo pri pouku, pri zunaj šolskih dejavnostih in v ožjem okolju,
 • pozna zakonitosti vokalnega učenja in poučevanja glasbe,
 • suvereno vodi učenca pri njegovem celostnem glasbenem razvoju, estetskem oblikovanju in razvijanju zvočnega mišljenja,
 • učenca uvaja v poznavanje in uporabo glasbenega jezika,
 • spodbuja učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki,
 • konceptualno razume specialnodidaktično področje glasbe,
 • poustvarja glasbo glede na lastne sposobnosti in izkušnje,
 • pozna in razume glasbo različnih zvrsti in stilnih obdobij,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi,
 • si oblikuje in razvija glasbeni vrednostni sistem.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • petje kot umetnost in kot psihološki fenomen,
 • zakonitosti glasbenega in estetskega razvoja,
 • oblikovanje in uporaba glasbenih pojmov,
 • glasba kot sredstvo komunikacije pri poslušanju, izvajanju in ustvarjanju (različne glasbene zvrsti, stilna obdobja, ljudska glasbena kultura, izvajalske zasedbe),
 • izbira vsebin glede na učne cilje, interese in potrebe študentov,
 • integracija glasbe z drugimi vsebinami,
 • načrtovanje, spremljanje in evalviranje učenja in poučevanja glasbe,
 • vokalna tehnika,
 • dirigiranje in interpretacija,
 • branje in razumevanje partiture.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Strokovni članki v publikacijah.
 • Izbrane notne edicije in partiture.
 • Partiture izbranega koncertnega programa.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Notne edicije in zvočni primeri.
 • Obiski vokalnih nastopov.


c. Dodatna literatura*:

 • Koncertni listi in sporedi.
 • Članki o glasbi in koncertih.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • ima teoretična in praktična znanja za razvijanje glasbenih sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnosti in znanj ter estetskega čuta in zvočnega mišljenja,
 • pozna ustrezne metode dela, ki jih bo izbral na osnovi opazovanja učenca in sledenja učenčevega razvoja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati osnovne elemente glasbenega jezika,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu,
 • ima pridobljen čut za glasbeno estetsko oblikovanje.


b. Uporaba:*
Študent:

 • v skladu s potrebami, nameni in cilji učinkovito izbira in uporablja raznolike glasbene dejavnosti, vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira tako okolje, ki spodbuja otrokov glasbeni in estetski razvoj ter željo po petju,
 • pri pevskih vajah upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo,
 • poustvarja glasbene vsebine,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji.


c. Refleksija:*
Študent:

 • z učenci vrednoti svoje delo in ga sproti izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo in glasbeno produkcijo,
 • kritično vrednoti in načrtuje lastni profesionalni razvoj.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Demonstracija, predavanja, praktično delo z zborom, individualno delo.

21. Načini preverjanja znanja:

 • nastopi pevskega zbora,
 • samostojno vodenje pevskega zbora na nastopu in obveznosti v okviru prakse pri zboru,
 • avdicija pred nastopom ali snemanjem in snemanje,
 • izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem, klavirjem; didaktične zbirke, notne edicije, zvočni posnetki, študijska literatura, partiture izbranega programa

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec, oba habilitirana s področja didaktike glasbe.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Študentska anketa, pogovor s študenti, ocena pevskih nastopov in snemanj.

Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Mirko Slosar, asist. mag. Ivan Lešnik.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino