Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Osnove zborovodstva


Nosilci: docent dr. Lešnik Ivan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: OSNOVE ZBOROVODSTVA
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Ivan Lešnik
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

nastop in priprave na nastop (NA)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • Za razumevanje vsebin predmeta in aktivno sodelovanje pri pevskem zboru ter uspešno pripravo na kasnejše samostojno delo, zlasti v smislu vodenja pevskega zbora.
 • Imeti mora razvite glasbene sposobnosti in spretnosti, usvojena glasbena znanja.
 • Zaželeno je, da ima kandidat osnovna znanja iz nastopanja, razvojne psihologije in splošne didaktike.


16. Učni cilji predmeta in kompetence
a. Cilji:
Študent:

 • s petjem si razvija, poglablja in razširi glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja ter zvočno mišljenje,
 • pozna načine, kako učencu z različnimi metodami in glasbenimi dejavnostmi približati petje v zboru in razvijati njegove glasbene sposobnosti, spretnosti, ustvarjalnost in znanja v smislu estetskega, glasbenega in celostnega otrokovega razvoja,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna samostojno poiskati in uporabljati študijsko literaturo,
 • pozna načine vključevanja sodobne tehnologije v učni in glasbeno-ustvarjalni proces prenaša in preizkuša teoretična in praktična spoznanja v praksi,
 • ima teoretična in praktična znanja ter druge sposobnosti za vodenje pevskega zbora.


b. Splošne kompetence:
Študent:

 • ima sposobnost komunikacije z učenci, starši in sodelavci,
 • razvija pozitivno razredno klimo,
 • pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti upošteva razvojne značilnosti in individualne posebnosti učencev ter zakonitosti in dejavnike uspešnega načrtovanja in evalviranja ciljev,
 • vzpostavlja primerno delovno okolje z uvajanjem različnih metod ter strategij dela, ki spodbujajo miselno in ustvarjalno aktivnost,
 • se stalno strokovno izpopolnjuje in si razvija glasbene zmožnosti za inoviranje svojega dela in za aktivno vključevanje v kulturne dejavnosti v okolju.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • pozna in razume pomen petja ter njegovo uporabo pri pouku in zunaj njega,
 • pozna zakonitosti vokalnega učenja in poučevanja glasbe,
 • suvereno vodi učenca pri njegovem celostnem glasbenem razvoju, estetskem oblikovanju in razvijanju zvočnega mišljenja,
 • učenca uvaja v poznavanje in uporabo pevskega glasbenega jezika,
 • spodbuja učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki,
 • konceptualno razume specialnodidaktično področje glasbe,
 • poustvarja glasbo glede na lastne sposobnosti in izkušnje,
 • pozna in razume glasbo različnih zvrsti in stilnih obdobij,
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • petje kot umetnost in kot psihološki fenomen,
 • zborovska literatura,
 • oblikovanje pevskega zbora (avdicija, razvrščanje pevcev po glasovih, druge zakonitosti zbora),
 • branje in razumevanje partiture,
 • vokalna tehnika,
 • dirigiranje in interpretacija,
 • izbira ustreznih zborovskih skladb,
 • priprava zbora na nastop,
 • integracija zbora z drugimi vsebinami in dejavnostmi,
 • glasbeni vrednostni sistem,
 • načrtovanje, spremljanje in evalviranje učenja in poučevanja glasbe.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Gobec Radovan: dirigiranje.
 • Strokovni članki v publikacijah o zborovskem petju.
 • Izbrane notne edicije in partiture.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Notne edicije in zvočni primeri.
 • Obiski vokalnih nastopov in koncertov.


c. Dodatna literatura*:

 • Koncertni listi in sporedi.
 • Članki o glasbi in koncertih.19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • ima teoretična in praktična znanja za vodenje pevskega zbora,
 • ima sposobnosti za vodjo pevske skupine,
 • pozna ustrezne metode dela, ki jih bo izbral na osnovi opazovanja učenca in sledenja učenčevega razvoja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati elemente glasbenega jezika,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu,
 • ima pridobljen čut za glasbeno estetsko oblikovanje.


b. Uporaba:*
Študent:

 • učinkovito izbira in uporablja v skladu s potrebami, nameni in cilji raznolike glasbene vsebine, metode in sredstva,
 • načrtuje in organizira tako okolje, ki spodbuja otrokov glasbeni in estetski razvoj,
 • pri pevskih vajah upošteva notranjo in zunanjo diferenciacijo,
 • poustvarja glasbene vsebine,
 • povezuje glasbene vsebine z drugimi področji,
 • zna dirigirati.


c. Refleksija:*
Študent:

 • z učenci vrednoti svoje delo in ga sproti izboljšuje,
 • vrednoti in kritično izbira glasbeno literaturo in glasbeno produkcijo,
 • kritično vrednoti in načrtuje lastni profesionalni razvoj.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:
Demonstracija, predavanja, praktično delo z zborom, individualno delo.

21. Načini preverjanja znanja:

 • nastopi, koncerti, snemanja,
 • nastop pri pevskem zboru in obveznosti v okviru prakse pri zboru,
 • izpit: ustni in praktični.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem, klavirjem; didaktične zbirke, notne edicije, zvočni posnetki, študijska literatura.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec, oba habilitirana s področja didaktike glasbe


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.
Študentska anketa, pogovor s študenti, ocena pevskih nastopov.

Učni načrt pripravila: izr. prof. dr. Mirko Slosar, asist. mag. Ivan Lešnik.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino