Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Matematična delavnica 2


Nosilci: redni profesor dr. Cotič Mara


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: MATEMATIČNA DELAVNICA 2
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: prof. dr. Mara Cotič
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec

SKUPAJ

45

1,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

nastop in priprava na nastop (NA)

15

0,5

izpit in priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
Študent mora imeti opravljena izpita pri predmetih Didaktika matematike I in II. Priporočljivo je, da ima študent usvojena znanja s področij razvojne psihologije, osnov pedagogike, pedagoške psihologije in splošne didaktike.

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent:

 • prepozna matematično nadarjenega otroka,
 • si pridobi ustrezna znanja za razvijanje otrokove ustvarjalnosti pri matematiki,
 • si pridobi potrebna znanja za delo z matematično nadarjenimi otroki,
 • pozna različne strategije pri reševanju matematičnih problemov,
 • se seznanja s študijsko literaturo in se usposablja za samosojno uporabo le-te.


b. Splošne kompetence:

 • vzpostavlja primerno delovno okolje s tem, da uporablja širok repertoar metod in strategij dela, ki spodbujajo miselno aktivnost,
 • je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni razvoj,
 • izkoristi priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje svojega dela.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent:

 • suvereno vodi matematično nadarjenega učenca pri oblikovanju in gradnji logično-matematičnega mišljenja,
 • spodbuja učenca k pogovoru in presoji idej z vrstniki,
 • pomaga učencu pri oblikovanju matematičnih pojmov in konceptov,
 • razvija strategije pri reševanju preprostih matematičnih problemov ter s pomočjo kognitivnega konflikta motivira učenca k uvidu problemske situacije in reševanju pripadajočega problema.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine

 • matematično nadarjeni otroci,
 • delo z matematično nadarjenimi otroki,
 • problemski pouk matematike,
 • matematična tekmovanja.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Cotič, M. (1999). Matematični problemi v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Felda, D. et alt. (2005). Matematični izzivi. Ljubljana.DZS.
 • Orton, A. (1992). Learning Mathematics (Issues, theory and classroom practice). LondonCassell Educa.
 • Dolinar, G. (2005) Evropski matematični kenguru 2002-2004. Ljubljana. DMFA Slovenije.
 • Učbeniška gradiva in priročniki za pouk matematike, Učni načrt za matematiko.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Hodnik Čadež, T. (2004). Vloga konstruktivizma pri oblikovanju matematičnih pojmov na razredni stopnji. V: Marentič Požarnik, B. (ur.) Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Strokovne revije s področja: Matematika v šoli, Educational Studies in Mathematics, For the Learning of Mathematics, Pedagoška obzorja, Didakta, Sodobna pedagogika, Šolsko polje, Educa.
 • Cotič, M., Hodnik Čadež, T. (2002) Teoretična zasnova modela sprememb začetnega pouka matematike v devetletni osnovni šoli.Sodob. pedagog., letn. 53, št. 2.
 • Anghileri, J. (2001). Principles and Practicies in Arithmetic Teaching (Innovative approaches for the primary school). Buckingham: Open University Press.
 • Tyler, J., Round, G. (1989) Računski orehi. Miselni orehi. Slikovni orehi. Ljubljana. Cankarjeva založba.


c. Dodatna literatura*:

 • Mutić, S. (1996). Konstruktivistično poučevanje matematike. Matematika v šoli 4, str. 193 – 206
 • Orton, A. in Wain, G., Eds. (1994). Issues in Teaching Mathematics. London: Cassell
 • Jaušovec, N. (1978). Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti. Ljubljana. DZS.
 • Perške, J. P., Klepić, D. (1991) Moja zabavna matematika. Ljubljana. Mladinska knjiga.
 • Bolt, B., Hobbs, D. (1993). 101 mathematical projects. Cambridge: Cambridge University Press.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent:

 • prepozna matematično nadarjenega otroka,
 • pozna različne strategije pri reševanju matematičnega problema,
 • pozna proces oblikovanja in definicije matematičnih pojmov, načine in oblike matematičnega sklepanja,
 • se zna natančno izražati in uporabljati matematični jezik.


b. Uporaba:*
Študent:

 • razvija matematično mišljenje in ustvarjalnost matematično nadarjenega otroka,
 • izbere ustrezne metode in oblike poučevanja glede na sposobnost učencev ter glede na matematično vsebino,
 • je sposoben logično-matematično razmišljati ter ustrezno in spretno uporabiti procese oblikovanja matematičnih pojmov in oblike matematičnega sklepanja pri pouku,
 • motivira nadarjenega otroka za reševanje matematičnih problemov.


c. Refleksija:*
Študent:

 • je pozoren na svoj način poučevanja nadarjenih otrok ter ga dograjuje in kvalitetno izboljšuje na osnovi izkušenj ter novih spoznanj in dognanj,
 • ima pridobljen čut za urejenost, vztrajnost in sistematičnost pri delu.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • opravljen nastop
 • pisni in ustni izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Učilnica z grafoskopom, računalnikom in projektorjem ter didaktičnimi pripomočki; študijska literatura.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • 1 habilitiran visokošolski učitelj in
 • 1 habilitiran visokošolski sodelavec, oba habilitirana s področja didaktike matematike.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • študentska anketa,
 • pogovor s študenti.


Učni načrt pripravila: prof. dr. Mara Cotič, viš. pred. mag. Darjo Felda.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino