Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Naravoslovne zbirke


Nosilci: izredni profesor dr. Kovač Nives


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: NARAVOSLOVNE ZBIRKE
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Nives Kovač
4. Število ECTS kreditnih točk: 6
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

30

1

učitelj

seminarji (SE)

15

0,5

učitelj ali sodelavec

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec in laborant

SKUPAJ

75

2,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

priprava na izpit (PI)

45

1,5

krajši pisni izdelki (KPI)

30

1

seminarska naloga (SN)

30

1

SKUPAJ

105

3,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
/

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:
Študent/ka

 • se uvaja v izdelavo in ustrezno uporabo učil za pouk naravoslovja ter zna kritično vrednoti učila, predvsem njihove didaktične prednosti;
 • pozna različne metode spoznavanja živali in rastlin z neposredno izkušnjo in se uvaja v poučevanje, ki vključuje zlasti delo z živimi organizmi;
 • spozna, kako se načrtuje, pripravi in vzdržuje živi kotiček v razredu ter razvija spoštljiv in odgovoren odnos do narave.


b. Splošne kompetence:

 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.
 • Občutljivost (osveščenost) za naravno okolje.c. Predmetnospecifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju naravoslovja;
 • zmožnost uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenja glede na potrebe učencev.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • spoznavanje različnih metod učenja in poučevanja naravoslovja na razredni stopnji;
 • seznanjanje z učili in preprostimi poskusi, ki imajo didaktično vrednost;
 • načrtovanje in priprava učil ter uporaba le-teh pri poučevanju;
 • načrtovanje in priprava preprostih poskusov za lažje razumevanje naravoslovnih vsebin;
 • vrednotenje učil.
 • Pomen zgleda in neposredne izkušnje z živimi bitji za pridobivanje realnih predstav o naravi.
 • Priprava, ureditev in namestitev posod za gojenje živali in rastlin (akvarij, terarij, akvaterarij…).
 • Načini gojenja živali in rastlin v razredu.
 • Priprava zbirk rastlin (herbarij) in živali ter pomen le-teh.


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Cornell, J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Mohorjeva družba, Celje
 • Čuček, M., Povž, M. (1977). Šolski biološki laboratorij. DZS, Ljubljana.
 • Kirbiš, J. (2000). Spoznavajmo z vivarijem: pomen in uporaba vivarija v vzgoji in izobraževanju. ZRSŠ, Ljubljana
 • Kornhauser, A. (2007). Pamet je boljša kot žamet: poskusi za zabavo in bistro glavo. MK, Ljubljana.
 • Krapše, T. (ur.). Razvoj začetnega naravoslovja. Educa, Nova Gorica.
 • Skribe-Dimec, D. (1998). Raziskovalne škatle. Modrijan, Ljubljana.


b. Dopolnilna literatura:

 • Battelli, C. (2000). Priročnik za spoznavanje morske flore Tržaškega zaliva ali kako nabirati, shranjevati nekatere najpogostejše predstavnice morskih alg in semenk vzhodnega dela Tržaškega zaliva. Modeli poučevanja in učenja ZRSŠ, Ljubljana
 • Cotič, D. Vrščaj, D. (1988). Sladkovodni akvarij. ČZP Kmečki glas, Ljubljana.
 • Zorec, M. (2004). Naravoslovna delavnica: preprosti naravoslovni eksperimenti in projekti za vsakogar. TZS, Ljubljana.


c. Dodatna literatura:

 • Ardley, N. (1993). Spoznavajmo znanost. SK, Ljubljana.
 • Bajd, B. Zbirka določevalnih ključev. DZS, Ljubljana
 • Grinberg, D. (2007). Zabavna znanost. TZS, Ljubljana.


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent(-ka):

 • Pozna in razume pomen neposrednega dela z živimi bitji za razumevanje nekaterih naravoslovnih vsebin v osnovni šoli;
 • zna načrtovati in voditi delo z živimi bitji;
 • pozna vsebine naravoslovja v osnovni šoli in jih smiselno povezuje in uporablja na konkretnih primerih;
 • pozna in razume pomen priprave in uporabe učil in poskusov.


b. Uporaba:*
Študent(-ka):

 • je sposoben samostojno razvijati in uporabljati učila;
 • zna pripraviti in izvajati preproste poskuse.
 • zna učinkovito pripraviti in vzdrževati živi kotiček v razredu.
 • zna uporabiti živ material za poučevanje, zlasti pa za lažje razumevanje določenih naravoslovnih vsebin.


c. Refleksija:*
Študent(-ka):

 • zna ovrednotiti svoje delo in delo drugih glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in na dosežke učencev;
 • uporablja različne metode za refleksijo (dnevnik, razstava, vprašalnik, portfoljo…)
 • kritična analiza učnih pripomočkov (učil), ki so komercialni (na voljo na tržišču) in tistih, ki jih sami naredijo.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo.
 • Laboratorijske vaje (praktično delo v naravi, konzultacije, analiziranje dela kolegov in lastnega dela).
 • Seminarske vaje (konzultacije, samostojno načrtovanje, izvajanje in vrednotenje lastnega dela in dela drugih).


21. Načini preverjanja znanja:

 • izdelava seminarske naloge in krajših pisnih izdelkov;
 • izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.

 • učilnica z avdio-vizualno opremo;
 • naravoslovni laboratorij;
 • mikroskopi in lupe;
 • material za izdelavo učil in izvedbo poskusov;
 • oprema za vivaristiko.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*

 • visokošolski učitelji za izvedbo predavanj;
 • sodelavec za izvedbo seminarjev in vaj;
 • laborant za izvedbo vaj.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov ob zaključku izvedbe.
 • Vključenost v fakultetni oz. univerzitetni sistem zagotavljanja kakovosti.


Učni načrt pripravili: doc. dr. Darja Skribe-Dimec, viš. pred. mag. Claudio Battelli, asist. Nataša Dolenc-Orbanić.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino