Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Raznolikost in lepota narave


Nosilci: izredni profesor dr. Kovač Nives


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu

1. Ime predmeta: RAZNOLIKOST IN LEPOTA NARAVE
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: doc. dr. Nives Kovač
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta

6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program1. stopnje
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 4.
10. Semester: 8.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

15

0,5

učitelj

laboratorijske vaje (LV)

30

1

sodelavec in laborant

SKUPAJ

45

1,5

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

študij literature in virov (ŠL)

15

0,5

seminarska naloga (SN)

15

0,5

priprava na izpit (PI)

15

0,5

SKUPAJ

45

1,5

 

Cilji in kompetence

15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:
/

16. Učni cilji predmeta in kompetence:

a. Cilji:

 • Zaveda se vrednosti in ranljivosti naravnega okolja.
 • Seznanja se z najbolj perečimi okoljskimi problemi kot posledice človekovih posegov v naravo.
 • Razvija osnovna stališča in vrednote, potrebne za varovanje in izboljšanje okolja ter za njegovo ohranjanje prihodnjim rodovom.


b. Splošne kompetence:

 • Sintetično analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov.
 • Fleksibilna uporaba znanja v praksi.
 • Občutljivost (osveščenost) za naravno okolje.


c. Predmetnospecifične kompetence:

 • Pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine;
 • Sodelovanje v razširjenih programih OŠ (krožki, mreže šol, mednarodno sodelovanje…);
 • Zmožnosti uporabe širokega spektra strategij poučevanja in učenja.


Vsebina predmeta in literatura

17. Opis vsebine:

 • Opredelitve pojmov: ekologija, varstvo narave, varstvo okolja, varstvo naravne dediščine, okoljska vzgoja, okoljska pismenost, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.
 • Pojem vrednot (Koliko stane modrina neba?).
 • Ekološko ravnotežje in raznolikost živega sveta.
 • Biodiverziteta v Sloveniji, področja v Sloveniji, ki so opredeljena kot naravne vrednote.
 • Ogrožene vrste in vrste, ki jim grozi izumrtje.
 • Onesnaževanje okolja: kmetijstvo (poljedelstvo, živinoreja, izsekavanje gozdov), industrija, transport, sodobno življenje.
 • Odpadki in recikliranje.
 • Kisli dež.
 • Ozonska luknja.
 • Učinek tople grede in podnebne spremembe.
 • Gensko spremenjeni organizmi.
 • Energija: obnovljivi in neobnovljivi viri energije: pridobivanje, poraba, zaloge.
 • Mednarodni sporazumi o varovanju okolja.
 • Zagotavljanje trajnostnega razvoja: ekološko, ekonomsko, politično in socialno vprašanje.
 • Gonilne sile trajnostnega razvoja.
 • Učenci – »državljani sveta« .
 • Različni didaktični pristopi za dosego občutljivosti in odgovornosti za okolje: smetarska pot, pot doživljanja (občudovanje, spoznavanje, razumevanje in spoštovanje okolja).


18. Literatura:

a. Osnovna literatura:

 • Gandon O. (2008). Razumeti svet. Z izzivi jutrišnjega dne. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Marentič-Požarnik B. in drugi. (1993). Okolje in šolske iniciative. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Cornell J. (1994). Približajmo naravo otrokom. Celje: Mohorjeva družba.
 • Gore A. (2007). Neprijetna resnica: svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo. Ljubljana: Mladinska knjiga


b. Dopolnilna literatura:

 • Pečenko N. (2007) O podnebnih spremembah. Naravoslovna solnica, letnik 12, št. 1.
 • Pečenko N. (2008) O gensko spremenjeni hrani. Naravoslovna solnica, letnik 12, št. 2.
 • Reviji: Okoljska vzgoja, in Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu


c. Dodatna literatura:

 • Cornell J. (1998). Veselimo se z naravo. Celje: Mohorjeva družba.
 • Cornell J. (1998). Potovanje v srce narave. Celje: Mohorjeva družba


19. Predvideni študijski dosežki:

a. Znanje in razumevanje:*
Študent(-ka):

 • pozna in razume pomen »okoljske pismenosti«;
 • pozna didaktične pristope vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.


b. Uporaba:*
Študent/-ka.

 • zna pripraviti »referate« na temo o okoljski vzgoji;
 • zna pripraviti načrte za naravoslovne dneve ali kakšne daljše dejavnosti na šoli;
 • praktično z učenci izvaja dejavnost, ki jo objavi na spletu ali v reviji.


c. Refleksija:*
Študent(-ka):

 • zna ovrednotiti svoje delo glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in na dosežke učencev;
 • uporablja različne metode za refleksijo (dnevnik, razstava, vprašalnik, portfoljo…).


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja

20. Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja z aktivno udeležbo.
 • Laboratorijske vaje.


21. Načini preverjanja znanja:

 • Seminarska naloga.
 • Izpit.


Pogoji in viri

22. Delitev na skupine.*
Delitev je v skladu z veljavnimi normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • učilnica z avdio-vizualno opremo,
 • laboratorij za naravoslovje.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:*

 • visokošolski učitelji za izvedbo predavanj,
 • sodelavec za izvedbo vaj,
 • laborant.


Evalvacija

25. Metode in oblika evalvacije.

 • Sprotna samoevalvacija in evalvacija študentov ob zaključku izvedbe.
 • Vključenost v fakultetni oz. univerzitetni sistem zagotavljanja kakovosti.


Učni načrt pripravili: doc. dr. Darja Skribe-Dimec, viš. pred. mag. Claudio Battelli, asist. Nataša Dolenc-Orbanić.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino