Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Športne aktivnosti na snegu


Nosilci: predavatelj Šturm Bojan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Športne aktivnosti na snegu
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: Bojan Šturm, pred.
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program – 1. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2. ali 3.
10. Semester: 1. ali 2. ali 3. ali 4. ali 5. ali 6.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

9

0,3

Učitelj

terenske vaje (TV)

51

1,7

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

60

2

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

9

0,3

priprava na izpit in izpit (PI)

6

0,2

SKUPAJ

30

1

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • poglobiti in praktično preveriti znanja, ki jih je pridobil/-a pri ostalih predmetih;
 • povezovati teorijo s prakso med vsebinami programa, predvidenega v predmetniku;
 • pridobiti znanja in sposobnosti za odgovorno usmerjanje posameznika in ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju;
 • spoznati potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja;
 • uzaveščati potrebo po seznanjanju posameznika za koristno izrabo prostega časa in aktivnosti v naravi v različnih letnih časih.


b. Splošne kompetence:
Študent/-ka:

 • usvaja načine in pristope za uvajanje posameznika in skupin v kakovostno izrabo prostega časa in aktivnosti v naravi v različnih letnih časih in vremenskih pogojih;
 • spozna vsebine, namen in cilj procesa športnih aktivnosti v naravi;
 • se seznanja s sodobnimi pristopi in študijsko literaturo ter se usposablja za samostojno uporabo le-te.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent/-ka:

 • razvije komunikacijo s posameznikom in skupinami v različnem okolju in si s tem izboljša možnosti za uspešno delo ter dodatno zaposlitev na področju programov aktivnosti v naravi;
 • spozna in razume metodična področja ter pridobi znanja za izvedbo različnih vsebin aktivnosti v naravi, kot sredstvo vplivanja in oblikovanja osebnosti;
 • pridobi in strukturira specifične gibalne izkušnje;
 • nadgradi praktična didaktična in metodična znanja s področja vsebin zimskih G/Š aktivnosti v naravi;
 • preverja in uporablja pridobljeno znanje v praksi.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:
Študentje se seznanijo in usposobijo za organiziranje in izvedbo gibalno/športnih aktivnosti na snegu in ledu s ciljem usvajanja osnovnih znanj, ki posamezniku zagotovijo dovolj specifičnih gibalnih kompetenc, da se v tem okolju športno udejstvujejo, zabavajo in sproščajo. Študentje bodo spoznali in predelali osnovno šolo alpskega smučanja; se seznanili z osnovami izletništva in teka na smučeh; se spoznali s telemark smučanjem in deskanjem na snegu ter drugimi aktivnostmi, ki jih tudi vključujemo med vsebine zimskih programov v naravi. Seznanijo in usposobijo se za organizacijo in vodenje različnih vsebin v naravi, športnih aktivnosti na snegu in ledu. Seznanijo se z nevarnostmi v zasneženih gorah ter preprečevanjem morebitnih nesreč.

18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Lešnik B., Žvan M. (2007): Naše smučine. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije
 • Gros, J., Milekšič, B., Kovač, M., Marinčič, M., Senčar, D., Rusjan, N., Rahne, O., Kavčič, I. (2002). V naravo z glavo: zakaj pa ne? Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2005). Smučanje je igra – DVD. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Burnik, S. (2003) Turno smučanje, plezanje v snegu in ledu. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pišot, R. (1998): Kdaj in kako do prvih zavojev na snegu?. Ljubljana: Fit.
 • Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000): Smučanje 2000+. Ljubljana. Zveza učiteljev in trenerjev Slovenije.
 • Videmšek, D., Gašperšič, B. in Videmšek, M. (2000). Varno in igraje na smuči. Ljubljana: ZUTS Slovenije.
19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka:

 • pozna osnovne zakonitosti in specifičnosti procesa poučevanja vsebin aktivnosti v naravi;
 • pozna osnovne metode, oblike, načela in postopke sodobnega poučevanja športa s poudarkom na vsebinah zimskih aktivnosti v naravi;
 • pridobi različna pojmovanja področja aktivnosti v naravi in pridobljena znanja vključuje v ostale programe gibalnih/športnih aktivnosti;
 • vsak študent ima hkrati možnost, da se temeljitejše usposobi za tista področja, za katere ima poseben interes in sposobnosti - amaterski nazivi usposobljenosti.


b. Uporaba:*
Študent/-ka:

 • izbere ustrezne pristope in načine dela glede na izbrano gibalno/športno vsebino in glede potrebe posameznika vključenega v proces;
 • je sposoben ustrezno in spretno uporabiti procese poučevanja, načrtovati delo ter izbirati ustrezno učno okolje in sredstva;
 • povezuje G/Š vsebine z drugimi področji in poučuje celostno;
 • sposoben je načrtno pripraviti in smiselno prilagoditi vsebine G/Š dejavnosti v naravi v različnem geografskem ali delovnem okolju ter različnih letnih obdobjih.


c. Refleksija:*
Študent/-ka:

 • zmožen je ovrednotiti svoje delo glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke vključenih posameznikov ali skupin. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar, praktične vaje, delo na terenu, samostojen študij literature in izdelava seminarske naloge.

21. Načini preverjanja znanja:

 • seminarsko delo,
 • 85 % obvezna prisotnost na aktivnostih.

Znanje se ocenjuje z oceno: opravil / ni opravil.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine.*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • študent si sam preskrbi primerno športno opremo za posamezno športno področje (možnost izposoje);
 • študent sam krije stroške izvajanja programa (nastanitve, prehrane, smučarske vozovnice, prevozi …);
 • učitelji in sodelavci: smučarska oprema (smuči, palice, smučarski čevlji, smučarska oblačila, primerna obutev).


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:*

 • habilitirani visokošolski učitelji,
 • habilitirani visokošolski sodelavci.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotni pogovori s študenti;
 • pridobivanje pisnih mnenj študentov o zadovoljstvu z izvedbo predmeta, predstavljenimi vsebinami in s predlogi za izboljšavo, z metodo anketnega vprašalnika ob zaključku študijskega leta;
 • samoevalvacija.Učni načrt sestavil: prof. dr. Rado Pišot, Bojan Šturm, pred.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino