Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Tečaj deskanja na snegu


Nosilci: predavatelj Šturm Bojan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Tečaj deskanja na snegu
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: Bojan Šturm, pred.
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program – 1. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2. ali 3.
10. Semester: 1. ali 2. ali 3. ali 4. ali 5. ali 6.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

9

0,3

Učitelj

terenske vaje (TV)

51

1,7

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

60

2

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

9

0,3

priprava na izpit in izpit (PI)

6

0,2

SKUPAJ

30

1

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • pridobiti in izpopolniti znanje v izbranih športnih panogah;
 • razvijati osnovne gibalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacijo, preciznost,..) z različnimi nalogami in organizacijskimi oblikami;
 • razvijati funkcionalne sposobnosti (aerobno in anaerobno vzdržljivost);
 • spoznati lastne gibalne in funkcionalne sposobnosti v daljšem časovnem obdobju obremenitve;
 • razumeti dileme sodobnega športa in spoštovanja fair playa;
 • skozi igro doživljati in razumeti pomen telesne obremenitve v funkciji sprostitve;
 • izpopolniti znanje v izbrani športni panogi;
 • oblikovati trajen aktivni odnos do športa kot kompenzacijske dejavnosti pri športu in delu.b. Splošne kompetence:
Študent/-ka:

 • razumeti vpliv športne aktivnosti na zdravje in dobro počutje;
 • razumeti odziv organizma na napor in prilagoditev;
 • samostojno vzdrževanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti;
 • izboljšanje komunikacijske komponente;
 • krepitev lastne samopodobe;
 • pripravljenost in sposobnost samostojnega vključevanja v organizirane ali neorganizirane oblike športnega udejstvovanja v študijskih in kasneje v delovnih okoljih;
 • sposobnost reševanja gibalnih problemov v različnih okoliščinah.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent/-ka:

 • sposobnost načrtovanja vadbe glede na lastne potrebe in zmožnosti;
 • pridobivanje in strukturiranje specifičnih gibalnih izkušenj.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • TEČAJ DESKANJA NA SNEGU


18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Lešnik B., Žvan M. (2007): Naše smučine. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Gros, J., Milekšič, B., Kovač, M., Marinčič, M., Senčar, D., Rusjan, N., Rahne, O., Kavčič, I. (2002). V naravo z glavo: zakaj pa ne? Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2004). Smučanje je igra. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.
 • Pišot, R., Videmšek, M. (2005). Smučanje je igra – DVD. Ljubljana: Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije.


b. Dopolnilna literatura*:

 • Burnik, S. (2003) Turno smučanje, plezanje v snegu in ledu. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Pišot, R. (1998): Kdaj in kako do prvih zavojev na snegu?. Ljubljana: Fit.
 • Pišot, R., Murovec, S., Gašperšič, B., Sitar, P., Janko, G. (2000): Smučanje 2000+. Ljubljana. Zveza učiteljev in trenerjev Slovenije.
 • Videmšek, D., Gašperšič, B. in Videmšek, M. (2000). Varno in igraje na smuči. Ljubljana: ZUTS Slovenije.
 •  

19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka:

 • osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki dajejo življenju določeno kvaliteto;
 • razumevanje preventivne vloge športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti;
 • pridobitev novih znanj iz tehnike in taktike;
 • razumevanje odzivanja na napor;
 • utrditev in uporaba že znanih elementov v igri-tekmi;
 • sposobnost in zmožnost uspešnega nastopanja na tekmovanjih.


b. Uporaba:*
Študent/-ka:

 • uporaba pridobljenega znanja in izkušenj za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj med igranjem;
 • sposobnost povezovanja osvojenih znanj in izkušenj med različnimi športnimi področji.


c. Refleksija:*
Študent/-ka:

 • uporaba pridobljenega znanja in izkušenj za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in med delom ter v družini.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar, praktične vaje, delo na terenu, samostojen študij literature in izdelava seminarske naloge.

21. Načini preverjanja znanja:

 • seminarsko delo,
 • 85 % obvezna prisotnost na aktivnostih.

Znanje se ocenjuje z oceno: opravil / ni opravil.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • oprema (najem);
 • lastna športna oprema;
 • predavalnice.


24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:*

 • habilitirani visokošolski učitelji;
 • habilitirani visokošolski sodelavci.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotni pogovori s študenti;
 • pridobivanje pisnih mnenj študentov o zadovoljstvu z izvedbo predmeta, predstavljenimi vsebinami in s predlogi za izboljšavo, z metodo anketnega vprašalnika ob zaključku študijskega leta;
 • samoevalvacija.


Učni načrt sestavil: Bojan Šturm, pred.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino