Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Šport za zabavo - odbojka


Nosilci: predavatelj Šturm Bojan


Splošne informacije

Osnovni podatki o predmetu
1. Ime predmeta: Šport za zabavo - odbojka
2. Koda predmeta:
3. Nosilec predmeta: Bojan Šturm, pred.
4. Število ECTS kreditnih točk: 3
5. Učni jezik: slovenski

Podatki o umeščenosti predmeta
6. Študijski program: Razredni pouk
7. Vrsta in stopnja študijskega programa: Univerzitetni študijski program – 1. stopnja
8. Vrsta predmeta: izbirni
9. Letnik študija: 1. ali 2. ali 3.
10. Semester: 1. ali 2. ali 3. ali 4. ali 5. ali 6.
11. Študijska smer:
12. Steber programa:

Obveznosti

13. Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):

Oblika izvedbe

Število ur

Število KT

Izvajalec

predavanja (P)

9

0,3

Učitelj

terenske vaje (TV)

51

1,7

Učitelj ali sodelavec

SKUPAJ

60

2

 

14. Samostojno študentovo delo:

Oblika aktivnosti

Število ur

Število KT

seminarska naloga (SN)

15

0,5

študij literature in virov (ŠL)

9

0,3

priprava na izpit in izpit (PI)

6

0,2

SKUPAJ

30

1

 

Cilji in kompetence
15. Predznanje, ki ga mora imeti študent:

 • vpis v letnik.


16. Učni cilji predmeta in kompetence:
a. Cilji:
Študent/-ka:

 • razvijati osnovne gibalne sposobnosti (moč, hitrost, koordinacijo, preciznost,...) z različnimi nalogami in organizacijskimi oblikami;
 • razvijati funkcionalne sposobnosti (aerobno in anaerobno vzdržljivost);
 • spoznati lastne gibalne in funkcionalne sposobnosti v daljšem časovnem obdobju obremenitve;
 • razumeti dileme sodobnega športa in spoštovanja fair playa;
 • skozi igro doživljati in razumeti pomen telesne obremenitve v funkciji sprostitve;
 • izpopolnjevanje znanja v izbrani športni panogi;
 • oblikovanje trajnega aktivnega odnosa do športa kot kompenzacijske dejavnosti pri športu in delu.b. Splošne kompetence:
Študent/-ka:

 • razumeti vpliv športne aktivnosti na zdravje in dobro počutje;
 • razumeti odziv organizma na napor in prilagoditev;
 • samostojno vzdrževanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti;
 • izboljšanje komunikacijske komponente;
 • krepitev lastne samopodobe;
 • pripravljenost in sposobnost samostojnega vključevanja v organizirane ali neorganizirane oblike športnega udejstvovanja v študijskih in kasneje v delovnih okoljih;
 • sposobnost reševanja gibalnih problemov v različnih okoliščinah.


c. Predmetnospecifične kompetence*:
Študent/-ka:

 • sposobnost načrtovanja vadbe glede na lastne potrebe in zmožnosti;
 • pridobivanje in strukturiranje specifičnih gibalnih izkušenj;
 • sposobnost reševanja igralnih situacij v fazi obrambe in v fazi napada.


Vsebina predmeta in literatura
17. Opis vsebine:

 • ODBOJKA: je zelo popularna športna panoga zaradi dinamične igre, ki zajema veliko hitrega gibanja, skokov in sodelovanja med igralci. Ker med nasprotnimi igralci med igro ni kontakta, je zelo majhna verjetnost poškodb, pa tudi nešportnega vedenja je zelo malo. Zato je najbolj priljubljena med žensko populacijo. Pri igranju odbojke utrjujemo tehnične in taktične elemente skozi igro 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 in 6:6.
  Vadba poteka dvakrat tedensko po eno uro.

18. Literatura:
a. Osnovna literatura:

 • Rotovnik-Kozjek, N. (2004) Gibanje je življenje (izbrana poglavja). Ljubljana: Domus.
 • Berčič, H. et al. (2001) Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport.
 • Pokorn, D. (1988) Gorivo za zmagovalce - prehrana športnika in rekreativca, Ljubljana: Forma 7.
 • Dalmaso, R. (2003). Mini odbojka. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Tušak, M., & Tušak, M. (1997). Psihologija športa. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • ?Copi, J. (2005) Od začetnika do odbojkarja, Ljubljana: odbojkarska zveza Slovenije
 • Krevsel, V. (1987). Osnove odbojke. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo.
 • Pleteršek, K., Zadražnik, M., Slobodnik, I. in Praček, T. (1994). Cilji šolske športne vzgoje: Odbojka. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
 • Slobodnik, I. (1990). Odbojka. Ljubljana: Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije.
 • Zadražnik, M. in Marinko, G. (2004). 50 odbojkarskih treningov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Zadražnik, M. in Curk, P. (2003). Mini odbojka. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

b. Dopolnilna literatura*:

 • CINDI Slovenija (2002) Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano (mednarodna konferenca - Radenci). Ljubljana: CINDI Slovenija.
 • Šport, Kinesiologia Slovenica, Sodobna Pedagogika, Fit, Šport mladih, Tabor, Sokol, Polet,…
 • Zadražnik, M., Marinko, G. (2004) 50 odbojkarskih treningov. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.


19. Predvideni študijski dosežki:
a. Znanje in razumevanje:*
Študent/-ka:

 • osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki dajejo življenju določeno kvaliteto;
 • razumevanje preventivne vloge športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti;
 • pridobitev novih znanj iz tehnike in taktike;
 • razumevanje odzivanja na napor;
 • utrditev in uporaba že znanih elementov v igri-tekmi;
 • sposobnost in zmožnost uspešnega nastopanja na tekmovanjih.


b. Uporaba:*
Študent/-ka:

 • uporaba pridobljenega znanja in izkušenj za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem;
 • sposobnost uporabe pridobljenih znanj med igranjem;
 • sposobnost povezovanja osvojenih znanj in izkušenj med različnimi športnimi področji.


c. Refleksija:*
Študent/-ka:

 • uporaba pridobljenega znanja in izkušenj za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in med delom ter v družini.


Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja
20. Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar, praktične vaje, delo na terenu, samostojen študij literature in izdelava seminarske naloge.

21. Načini preverjanja znanja:

 • seminarsko delo,
 • 85 % obvezna prisotnost na aktivnostih.

Znanje se ocenjuje z oceno: opravil / ni opravil.

Pogoji in viri
22. Delitev na skupine:*
V skladu z normativi.

23. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta:

 • pokriti vadbeni prostori – športna dvorana z odbojkarskim igriščem (najem);
 • lastna športna oprema;
 • predavalnice.

24. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta:*

 • habilitirani visokošolski učitelji;
 • habilitirani visokošolski sodelavci.


Evalvacija
25. Metode in oblika evalvacije:

 • sprotni pogovori s študenti;
 • pridobivanje pisnih mnenj študentov o zadovoljstvu z izvedbo predmeta, predstavljenimi vsebinami in predlogi za izboljšavo, z metodo anketnega vprašalnika ob zaključku študijskega leta;
 • samoevalvacija.Učni načrt sestavil: Bojan Šturm, pred.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino