Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Jezikovne zmožnosti v angleščini


Nosilci: izredni profesor dr. Bratož Silva


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Jezikovne zmožnosti v angleščini

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

2. ali 4.

3. ali 8.

Vrsta predmeta

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

/

45

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta:

doc. dr. Silva Bratož

Jeziki:

Predavanja:

angleški

Vaje:

angleški

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit iz predmeta Angleščina kot jezik stroke z oceno najmanj db (7).

 

Vsebina:

Osnovna načela angleške slovnice:

 • stavek in besedilo,
 • glagolske oblike,
 • samostalniška besedna zveza,
 • pridevnik, prislovi in predlogi,
 • glavni in odvisni stavki,
 • angleški pravopis,
 • vpliv materinščine pri tvorjenju angleških struktur.

Leksikalne in semantične prvine angleškega jezika:

 • stalne besedne zveze,
 • sistematično razvijanje besedišča na področju zgodnjega učenja in širšega izobraževanja,
 • pomenska razmerja (sopomenskost, protipomenskost ipd.),
 • besede in kontekst,
 • kontrastivna analiza in prevodna ustreznost.

Značilnosti angleškega glasoslovja:

 • fonetična abeceda in fonetični zapis,
 • osnovne značilnosti angleških glasov, s poudarkom na tistih, ki se razlikujejo od slovenskih,
 • naglaševanja pri angleških besedah in besednih zvezah,
 • stavčna fonetika (poudarek, ritem in intonacija),
 • razlike v standardni izgovorjavi besed v britanski in ameriški angleščini,
 • pogoste napake slovenskih govorcev.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Hewings, M. 2007. English Pronunciation in Use, Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 192
 • Mccarthy, M., F. O'Dell. 2006. English Vocabulary in Use, Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 316.
 • Vince, M. 2009. Advanced Language Practice. 3rd edition. Oxford: Macmillan Publishers. Str. 344.
 • Dopolnilna literatura:
 • Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. 2002. Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str.: 204.
 • Eastwood, J. 2005. Oxford Learner's Grammar: Grammar Finder. Oxford: Oxford University Press. Str. 448.
 • Wells, J.C. 2006. English Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. Str.: 276.
 • Wright, J. 1999. Idioms Organiser: Organised by Metaphor, Topic and Key Word. GB: Cengage Learning EMEA. Str. 296.
 • Yule, G. 2008. Oxford Practice Grammar: Advanced level. Oxford: Oxford University Press. Str. 288.

Slovarji:

 • Cambridge Advanced Learner's Dictionary with CD-ROM. 2005. Oxford: Oxford University Press. Str. 1584.
 • Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2003. Oxford: Oxford University Press. Str. 897.
 • Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD. 2006. Ljubljana: DZS, Oxford University Press. Str. 2238.

Dodatna literatura:

 • Close, R.A. 1988. A University Grammar of English: Workbook. London: Longman. Str. 182
 • Davis, M. and S. Klinar. 2001. English Word-formation, with exercises, Part Two (Derivation). 5th ed. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Graver, B.D. (1986/1996) Advanced English Practice. 3rd edition. Oxford: Oxford University Press. Str. 320.
 • Klinar, S. and M. Davis. 2001. English Word-formation, with exercises, Part One. 5th ed. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Swan, M. and C. Walter. 1997. How English Works. A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press. Str. 364.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študenti nadgrajujejo pridobljene jezikovne zmožnosti v angleškem jeziku in pridobijo vpogled v osnovne zakonitosti tujega jezika. Na tej ravni razvijajo zlasti slovnične, fonološke, leksikalne in semantične zmožnosti s posebnim poudarkom na jeziku v rabi. V okviru slovničnih zmožnosti študenti razvijajo sposobnosti učinkovite uporabe slovnice angleškega jezika, ki se kaže zlasti v sposobnosti za razumevanje in tvorjenje besednih zvez in stavkov kot tudi v poznavanju osnovnih slovničnih prvin jezika. Študenti fonološko zmožnost razvijajo zlasti z usvajanjem naravne angleške izgovorjave in intonacije. Spoznajo glavne značilnosti posameznih angleških glasov in njihovo obnašanje v strnjenem govoru, fonemsko transkripcijo, zlogovne značilnosti, besedni naglas in naglas v besednih zvezah.

Na leksikalni in semantični ravni študenti širijo poznavanje besedišča angleškega jezika in razvijajo sposobnost njegove uporabe. Poudarek je na besedišču, ki je povezano z zgodnjim učenjem tujega jezika in širšim področjem poučevanja.Splošne kompetence:


Študenti:

 • pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog,
 • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij,
 • se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja,
 • ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose,
 • povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji,
 • so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj,
 • imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanja dveh pogledov in kultur,
 • so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj,
 • uspešno se vključujejo v timsko delo,
 • razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja.Predmetnospecifične kompetence:


Študenti:

 • pridobijo sposobnosti za sistematično širjenje besedišča v angleškem jeziku,
 • so sposobni prepoznati razne slovnične strukture angleškega jezika,
 • so zmožni vzdrževati visoko raven slovnične pravilnosti pri sporazumevanju,
 • so sposobni zgraditi in prepoznati različne pomenske odnose med besedami,
 • znajo uporabiti naravno in pravilno angleško izgovorjavo in naglaševanje,
 • so sposobni prepoznati in uporabiti pravila angleške izgovorjave,
 • znajo prepoznati in aktivno uporabiti fonetično transkripcijo na ravni posameznih leksikalnih enot,
 • so sposobni samostojne uporabe raznih slovarjev in priročnikov v angleškem jeziku,
 • so sposobni ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • razume osnovne pojme in lastnosti angleškega besedišča in slovnice,
 • zna ločevati med pravilno in nepravilno rabo jezika,
 • ima bogato besedišče na različnih področjih, ki so relevantna za poučevanje jezika na zgodnji stopnji.Uporaba:

Študent/-ka je:

 • sposoben/-na se sporazumevati v angleškem jeziku brez večjih omejitev,
 • sposoben/-na se jasno izražati v angleškem jeziku (izražati stališča, dajati navodila, itd.),
 • sposoben/-na kompetentno razpravljati o temah na področju poučevanja in izobraževanja.Refleksija:

 • Študent/-ka je zmožen/-na ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika in dojeti pomen in različne načine usvajanja tujega jezika.

 

Metode poučevanja in učenja:

Uporabljene so različne metode poučevanja. Delo v predavalnici sestoji iz različnih aktivnosti, od samostojnega dela do dela v parih oz. skupinskega dela. Uporabljena so različna gradiva in vaje.

 • Frontalna oblika poučevanja,
 • delo v manjših skupinah,
 • samostojno delo študentov,
 • razlaga,
 • razgovor/ diskusija/debata,
 • delo z besedilom.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Predvidene so krajše pisne naloge.

Študent/-ka opravlja pisni in ustni izpit iz vsebine predmeta.

Krajše pisne naloge = 20 %, izpit = 80 %.

 

Reference nosilca:

 1. BRATOŽ, Silva. Conceptual metaphors in managerial discourse = Konceptualne metafore u menadžerskom diskursu. Primenj. lingvist., 2007, knj. 8, str. 146-157. [COBISS.SI-ID 2946263]
 2. BRATOŽ, Silva. A contrastive analysis of conceptual metaphors in political discourse. Primenj. lingvist., 2009, br. 10, str. 275-286, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 177373452]
 3. BRATOŽ, Silva. Metafore managerskega diskurza. V: KUZMANIĆ, Tonči. Managerski diskurz : etične, politične, ideološke in komunikacijske dimenzije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2008, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 2618583]
 4. BRATOŽ, Silva. Metafore našega časa, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2010. 228 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-077-2. [COBISS.SI-ID 253467904]
 5. BRATOŽ, Silva. Metafore našega časa : kontrastivna analiza konceptualnih metafor v političnem diskurzu : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Bratož], 2009. 247 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42106722

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino