Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Učenje s poskusi


Nosilci:


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Učenje s poskusi

Course title:

Inquiry-based teaching and learning

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

8.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

/

/

30

/

45

3

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tomaž Kranjc

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • predstavitev fizikalnih procesov in idej na različne načine; oblikovanje eksperimentalne raziskave; zbiranje in analiza podatkov; oblikovanje in testiranje idej (matematični modeli, mehanizmi itn.); spreminjanje idej v luči novih podatkov; evalvacija; komunikacija;
 • primeri preprostih raziskav, primernih za otroke v vrtcih in OŠ;
 • prosti pad. Pospešek prostega pada. Gravitacijski zakon;
 • merjenje razdalj (Luna-Zemlja);
 • gibanje v plinih in kapljevinah, vplivi na gibanje teles;
 • temperatura in toplota. Snov pri segrevanju in ohlajanju; primeri iz vsakdanjega življenja. Prilagajanje živih bitij na življenjsko okolje;
 • varčna raba energije (žarnice, baterije, pralni stroji, električni štedilniki, toplotna izolacija, hladilniki, …);
 • merjenje nekaterih osnovnih konstant in snovnih lastnosti;
 • merjenje dolžine in lege senc;
 • vremenski pojavi.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Osnovnošolski učbeniki za naravoslovje in fiziko; srednješolski učbeniki za fiziko.
 • Priročniki za učitelje, učbeniki in delovni zvezki za naravoslovje v devetletni osnovni šoli.

Dopolnilna literatura:

 • Presek, Naravoslovna solnica, Fizika v šoli.

Dodatna literatura:

 • The Physics Teacher, Physics Education.
 • http://www.conceptcartoons.com/science/news.htm.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/-ka spozna nekatere osnovne naravne pojave in merilne metode. Zna organizirati meritve in iz njih ugotavljati povezave med fizikalnimi količinami.
 • Študent/-ka se usposobi za pravilno poučevanje izbranih fizikalnih vsebin, spozna posebnosti proučevanja naravoslovnih ved (npr. opazovanja, izvajanje poskusov, delo z merilnimi instrumenti, varstvo narave, ipd.), dobi osnove za kasnejše učenje in poučevanje ter se seznani z eksperimentalnim delom ter s pravili o varnem delu.

Splošne kompetence:

Študent/-ka pridobi:

 • sposobnost opisovanja in razlaganja pojavov v slovenskem jeziku in pravilne uporabe strokovne terminologije;
 • sposobnost prilagoditve znanj in razlage razvojni stopnji učencev;
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja z učiteljem in ostalimi študenti, razvijanja pozitivnega skupinskega ozračja ter dobrih odnosov z učiteljem in med študenti;
 • sposobnost sintetično-analitičnega mišljenja in sposobnost reševanja problemov ter fleksibilne uporabe znanja v praksi;
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, prizadevanje za kakovost;
 • splošno razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki svojega in drugih strokovnih in znanstvenih področij;
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednoto stalnega osebnega strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja.

Predmetnospecifične kompetence:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-na razvijati naravoslovno mišljenje, se zaveda veljavnosti naravnih zakonov, zna pravilno povezati vzrok in posledico pri naravnih pojavih;
 • zna izvesti opazovanja ter načrtovati in izvesti preproste poskuse, povezane z naravoslovnimi vsebinami;
 • zna povezovati vsebine predmeta z nenaravoslovnimi vsebinami;
 • zna kritično vrednotiti naravoslovno literaturo, namenjeno otrokom;
 • je sposoben/-na poiskati in uporabljati strokovno literaturo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • pozna, razume in zna uporabljati osnovne fizikalne pojme;
 • je usposobljen/-a za načrtovanje in izvedbo eksperimentalnih nalog;
 • je usposobljen/-a zbirati in urejati podatke, jih grafično prikazati ter na tej osnovi potegniti sklepe;
 • pozna pristope za reševanje problemsko zasnovanih nalog;
 • zna iz odgovorov učencev sklepati na njihove napačne predstave in zna načrtovati poskuse, s katerimi razloži in razjasni pojme;
 • zna uporabljati IKT in druga didaktična sredstva ter predmete iz vsakdanjega življenja.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-a uporabiti svoje naravoslovno znanje pri reševanju enostavnih problemov in pri razlagi nekaterih pojavov iz vsakdanjega življenja;
 • zna vzpodbujati radovednost in željo po raziskovanju pri otrocih;
 • je sposoben/-a uporabiti svoje znanje pri razlagi okoljskih problemov in pristopov pri varovanju okolja;
 • zna uporabljati vsakdanje dogodke za razlago naravoslovnih pojmov in pojavov;
 • povezuje različne naravoslovne vsebine med seboj in z nenaravoslovnimi predmeti.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • zna ovrednotiti lastno razumevanje naravoslovnih pojmov in izkušenj v praksi;
 • zna kritično ovrednotiti skladnost svojega ravnanja z varovanjem okolja;
 • uporablja različne metode za refleksijo (dnevnik, razstava, vprašalnik, portfoljo…).

 

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • ogled filmov z naravoslovnimi vsebinami,
 • samostojni študij literature,
 • konzultacije.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Izdelan portfoljo,
 • opravljen kolokvij,
 • pisni izpit, izjemoma ustni zagovor.

10 % portfolio,

40 % kolokvij,

50 % izpit.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože, KOZAK, Jernej. The rate of heat flow through a flat vertical wall due to conjugate heat transfer. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], februar 2010, letn. 53, št. 5/6, str. 1231-1236, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V3H-4XV2JG3-1-2C&_cdi=5731&_user=4776866&_orig=browse&_coverDate=02%2F28%2F2010&_sk=999469994&view=c&wchp=d GLzVlz-zSkWA&md5=f87bf940a98b3fd74ed7398a5f023e3e&ie=/sdarticle.pdf, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.10.004. [COBISS.SI-ID 4864865]
 2. KRANJC, Tomaž. Delo z nadarjenimi učenci na področju naravoslovja = Working with gifted children in the area of natural sciences. V: STARC, Sonja (ur.). [Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8593481]
 3. KRANJC, Tomaž. Intuitive approach to defects in LCs. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 146. [COBISS.SI-ID 8417353]
 4. KRANJC, Tomaž. O pokrovčku astronavta Leonova. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 121. [COBISS.SI-ID 8049225]
 5. KRANJC, Tomaž. Kako padajo klasične in kvantne tarok karte?. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor, Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 15777625]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino