Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Ustno in pisno sporočanje v angleščini


Nosilci: izredni profesor dr. Bratož Silva


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Ustno in pisno sporočanje v angleščini

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

2. ali 4.

3. ali 8.

Vrsta predmeta

Izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

/

45

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta:

doc. dr. Silva Bratož

Jeziki:

Predavanja:

angleški

Vaje:

angleški

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit iz predmeta Jezikovne zmožnosti v angleščini.

 

Vsebina:

Pisanje besedil v angleškem jeziku:

 • pisanje esejev, povzetkov, učnih priprav,
 • osnovnezakonitosti besedilnosti,
 • oblika in struktura besedila,
 • parafraziranje in povzemanje,
 • povezovanje med deli besedil in stavki,
 • uporaba virov,
 • kreativno pisanje.

Govorne spretnosti v angleščini:

 • načini pripovedovanja zgodb,
 • temelji javnega nastopanja,
 • spretnosti tekočega podajanja,
 • vodenje učne ure tujega jezika na zgodnji stopnji,
 • dajanje navodil v razredu.

Ustno in pisno sporazumevanje v angleščini:

 • sporazumevanje v razredu,
 • dajanje in iskanje informacij,
 • izražanje stališč,
 • prepričevanje,
 • družabni stiki.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Seal, B. 1998. Academic Encounters: Human Behavior: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 220.

Dopolnilna literatura:

 • Carter, R. et al. 2007. 3rd Revised edition of "Working with Texts - A Corebook for Language Analysis". London: Taylor & Francis. Str. 288.
 • Comfort, J. 1995. Effective Presentations: Student's Book. Oxford: Oxford University Press. Str. 80.
 • Jordan, R.R. 1999. Academic Writing Course: Study Skills in English. Harlow: Pearson Education. Str. 160.
 • Sešek, U., C. Sokolov. 2001. Pen to Paper: Osnove pisanja v angleščini na primeru šolskega sestavka. Ljubljana: Rokus. Str.: 120.
 • Slattery, M., J. Willis. 2001. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press. Str. 156.
 • Swales, J., C.B. Feak. 2004. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor: The University of Michigan Press. Str. 344.

Slovarji:

 • Cambridge Advanced Learner's Dictionary with CD-ROM. 2005. Oxford: Oxford University Press. Str. 1584.
 • Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2003. Oxford: Oxford University Press. Str. 897.
 • Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD. 2006. Ljubljana: DZS, Oxford University Press. Str. 2238.
 • Dodatna literatura:
 • Strausser, J. 2009. Painless Writing. 2nd Revised edition. Hauppauge: Barron's Educational Series. Str. 288.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študentinadalje razvijajo jezikovne zmožnosti v angleškem jezikus poudarkom na ustnem in pisnem sporočanju.Usposabljajo se za samostojno tvorjenje besedil v angleškem jeziku, ki so logično strukturirana in urejena in temeljijo na konvencijah oblikovanja besedil v angleškem jeziku. Študenti razvijajo tako diskurzno zmožnost, ki predpostavlja tvorjenje koherentnih jezikovnih enot, kot funkcijsko zmožnost, ki govorjen diskurz in pisna besedila podreja določenim funkcionalnim ciljem, kot so dajanje informacij, izražanje stališč ipd.Poudarek je na besedilih, ki so relevantna za področje izobraževanja, zlasti poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji.

Splošne kompetence:

Študenti:

 • pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog,
 • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij,
 • se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja,
 • ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose,
 • povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji,
 • so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj,
 • imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanja dveh pogledov in kultur,
 • so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj,
 • se uspešno vključujejo v timsko delo,
 • razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja.

Predmetnospecifične kompetence:

Študenti:

 • so sposobni tvoriti učinkovita ustna in pisna besedila v angleščini,
 • znajo vsebino v angleščini prilagoditi situaciji in naslovniku,
 • so sposobni ubesediti tisto, kar želijo povedati, na različne načine,
 • znajo oblikovati jasen opis teme in razviti svoja stališča v angleščini,
 • znajo pokazati razmerja med idejami in svoje izjave povezati v koherenten diskurz,
 • znajo uporabiti primerna jezikovna sredstva pri sporazumevanju v angleščini,
 • so sposobni zgraditi in prepoznati različne pomenske odnose med besedami,
 • razvijajo strategije razumevanja tujih in uravnavanja lastnih sporočil,
 • so sposobni samostojne uporabe raznih slovarjev in priročnikov v angleškem jeziku,
 • so sposobni ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • razume in prepozna osnovna načela tvorjenja ustnih in pisnih besedil,
 • pozna jezikovne oblike, ki so potrebne za izražanje določenih mikrofunkcij (dajanje informacij, izražanje stališč ipd.) in makrofunkcij (pojasnilo, navodilo ipd.),
 • ima bogato besedišče na različnih področjih, ki so relevantna za poučevanje jezika na zgodnji stopnji.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-na sporazumevati se v angleškem jeziku brez večjih omejitev,
 • je sposoben/-na se učinkovito pisno in ustno izražati v angleškem jeziku,
 • je sposoben/-na kompetentno razpravljati o temah na različnih področjih.

Refleksija:

 • Študent/-ka je zmožen/-na ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika in dojeti pomen in različne načine usvajanja tujega jezika.

 

Metode poučevanja in učenja:

Uporabljene so različne metode poučevanja. Delo v predavalnici sestoji iz različnih aktivnosti, od samostojnega dela do dela v parih oz. skupinskega dela. Uporabljena so različna gradiva in vaje.

 • Frontalna oblika poučevanja,
 • delo v manjših skupinah,
 • samostojno delo študentov,
 • razlaga,
 • razgovor/ diskusija/debata,
 • delo z besedilom.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Predvidene so krajše pisne naloge.

Študent/-ka opravlja pisni in ustni izpit iz vsebine predmeta.

Krajše pisne naloge = 20 %, izpit = 80 %.

 

Reference nosilca:

 1. BRATOŽ, Silva. Conceptual metaphors in managerial discourse = Konceptualne metafore u menadžerskom diskursu. Primenj. lingvist., 2007, knj. 8, str. 146-157. [COBISS.SI-ID 2946263]
 2. BRATOŽ, Silva. A contrastive analysis of conceptual metaphors in political discourse. Primenj. lingvist., 2009, br. 10, str. 275-286, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 177373452]
 3. BRATOŽ, Silva. Metafore managerskega diskurza. V: KUZMANIĆ, Tonči. Managerski diskurz : etične, politične, ideološke in komunikacijske dimenzije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2008, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 2618583]
 4. BRATOŽ, Silva. Metafore našega časa, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2010. 228 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-077-2. [COBISS.SI-ID 253467904]
 5. BRATOŽ, Silva. Metafore našega časa : kontrastivna analiza konceptualnih metafor v političnem diskurzu : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Bratož], 2009. 247 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42106722

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino