Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Zvok in barve


Nosilci:


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Zvok in barve

Course title:

Sound and colours

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

8.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

60

/

/

30

/

90

6

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tomaž Kranjc

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

 • Zvok kot valovanje. Odboj in lom. Uklon in interferenca.
 • Toni, zveni (glasbeni toni), šumi, poki.
 • Osnovni kvantifikatorji zvoka: jakost, glasnost, višina, barva.
 • Sonogrami. Zvočni zapisi.
 • Hrup, sonometri.
 • Izdelava preprostih zvočil.
 • Svetloba kot valovanje. Viri in razširjanje svetlobe. Odboj, lom, uklon in interferenca.
 • Aditivno in subtraktivno mešanje barv, barvni filtri.
 • Zaznavanje barv, človeško oko.
 • Barvni prostor. Barvna televizija.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Osnovnošolski učbeniki za naravoslovje in fiziko; srednješolski učbeniki za fiziko.
 • Priročniki za učitelje, učbeniki in delovni zvezki za naravoslovje v devetletni osnovni šoli.
 • Kranjc, T., Razpet, N., Naravoslovje—fizikalne vsebine (v pripravi).

Dopolnilna literatura:

 • Presek, Naravoslovna solnica, Fizika v šoli.

Dodatna literatura:

 • The Physics Teacher, Physics Education.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/-ka spozna temeljne zakonitosti zvoka. Pri zvoku spozna osnovne lastnosti zvoka kot valovanja, nastanek in širjenje zvoka, osnovne lastnosti zvoka (jakost, višina, barva), sprejemnike zvoka (posebej človeškega ušesa), preprosta zvočila ter analizo zvoka (sonogram). Hrup. Vsebina se posebej povezuje z glasbo in glasbenimi instrumenti ter z matematiko (glasbene lestvice in tonski sistemi) in biologijo.
 • Svetloba kot valovanje, viri svetlobe in širjenje svetlobe. Barva in valovna dolžina. Zaznavanje barv; seštevalno in odštevalno mešanje barv, barvni filtri. Barvni prostor in barvni sistemi. Barvna televizija. Svetlobno onesnaženje. Vsebine se povezujejo z biologijo, umetnostjo, tehnologijo.
 • Študent/-ka spozna pomembne mejnike in raziskovalce pri razvoju zvoka in barv.
 • Študent/-ka se usposobi za pravilno poučevanje vsebin v zvezi z zvokom in svetlobo, spozna posebnosti proučevanja naravoslovnih ved (npr. opazovanja, izvajanje poskusov, delo z merilnimi instrumenti, varstvo narave, ipd.), dobi osnove za kasnejše učenje in poučevanje ter se seznani z eksperimentalnim delom ter s pravili o varnem delu.

Splošne kompetence:

Študent/-ka pridobi:

 • sposobnost opisovanja in razlaganja pojavov v slovenskem jeziku in pravilne uporabe strokovne terminologije,
 • sposobnost prilagoditve znanj in razlage razvojni stopnji učencev,
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja z učiteljem in ostalimi študenti, razvijanja pozitivnega skupinskega ozračja ter dobrih odnosov z učiteljem in med študenti,
 • sposobnost sintetično-analitičnega mišljenja in sposobnost reševanja problemov ter fleksibilne uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, prizadevanje za kakovost,
 • splošno razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki svojega in drugih strokovnih in znanstvenih področij,
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednoto stalnega osebnega strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja,

Predmetnospecifične kompetence:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-na razvijati naravoslovno mišljenje, se zaveda veljavnosti naravnih zakonov, zna pravilno povezati vzrok in posledico pri naravnih pojavih,
 • zna izvesti opazovanja ter načrtovati in izvesti preproste poskuse, povezane z naravoslovnimi vsebinami,
 • zna povezovati vsebine predmeta z nenaravoslovnimi vsebinami,
 • zna kritično vrednotiti naravoslovno literaturo, namenjeno otrokom,
 • je sposoben/-na poiskati in uporabljati strokovno literaturo.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • pozna, razume in zna uporabljati fizikalne osnove zvoka in barv;
 • je usposobljen/-a zbirati in urejati podatke, jih grafično prikazati ter na tej osnovi potegniti sklepe;
 • je usposobljen/-a za eksperimentalno delo;
 • pozna pristope za reševanje problemsko zasnovanih nalog;
 • pozna osnovna zgodovinska dejstva;
 • zna kritično vrednotiti naravoslovno literaturo za otroke;
 • zna uporabljati IKT in druga didaktična sredstva ter predmete iz vsakdanjega življenja.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-a uporabiti svoje naravoslovno znanje pri reševanju enostavnih problemov in pri razlagi zvočnih in svetlobnih pojavov in poskusov;
 • je sposoben/-a uporabiti svoje znanje pri razlagi okoljskih problemov in pristopov pri varovanju okolja (zvočna in svetlobna polucija);
 • povezuje različne naravoslovne vsebine med seboj in z nenaravoslovnimi predmeti.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • zna ovrednotiti lastno razumevanje naravoslovnih pojmov in izkušenj v praksi;
 • zna kritično ovrednotiti skladnost svojega ravnanja z varovanjem okolja;
 • uporablja različne metode za refleksijo (dnevnik, razstava, vprašalnik, portfoljo…).

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • samostojni študij literature,
 • konzultacije.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • kolokvij
 • pisni izpit, izjemoma ustni zagovor.

30 %,

70 %.

 

Reference nosilca:

 1. KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože, KOZAK, Jernej. The rate of heat flow through a flat vertical wall due to conjugate heat transfer. Int. j. heat mass transfer. [Print ed.], februar 2010, letn. 53, št. 5/6, str. 1231-1236, ilustr. http://www.sciencedirect. com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V3H-4XV2JG3-1-2C&_cdi=5731&_user=4776866&_orig=browse&_coverDate=02%2F28%2F2010&_sk=999469994&view=c&wchp=d GLzVlz-zSkWA&md5=f87bf940a98b3fd74ed7398a5f023e3e&ie=/sdarticle.pdf, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.10.004. [COBISS.SI-ID 4864865]
 2. KRANJC, Tomaž. Delo z nadarjenimi učenci na področju naravoslovja = Working with gifted children in the area of natural sciences. V: STARC, Sonja (ur.). [Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 8593481]
 3. KRANJC, Tomaž. Intuitive approach to defects in LCs. V: Teaching and learning physics today : challenges? Benefits? : program and book of abstracts. Reims: Université, 2010, str. 146. [COBISS.SI-ID 8417353]
 4. KRANJC, Tomaž. O pokrovčku astronavta Leonova. V: RAZPET, Nada (ur.). Od 0 do [neskončnosti] : jubilejni zbornik ob 60-letnici Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Bled, 6.-7. 11. 2009, ([Občni zbor DMFA Slovenije, 61]). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2009, str. 121. [COBISS.SI-ID 8049225]
 5. KRANJC, Tomaž. Kako padajo klasične in kvantne tarok karte?. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 62. občni zbor, Portorož, 5.-6. 11. 2010. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010, str. 48-49. [COBISS.SI-ID 15777625]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino