Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Osnove gledališke pedagogike


Nosilci: izredni profesor Sitar Cvetko Jelena višji znanstveni sodelavec


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Osnove gledališke pedagogike

Course title:

The Basic Theatre Pedagogy

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

2. ali 4.

3. ali 4. ali 8.

Vrsta predmeta / Course type

Izbirni (Notranje izbirni predmeti jezikovno-kulturnega področja)

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. Jelena Sitar Cvetko

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

Vsebina:

Dramska pedagogika:

 • temelji sodobne dramske vzgoje,
 • zgodovinski razvoj dramske pedagogike,
 • drama v razredu,
 • funkcija drame pri učenju, osebni rasti, psiho-socialnem razvoju in v terapiji,
 • gledališče v socialnem in psihološkem kontekstu šolskega otroka,
 • drama kot pedagoška intervencija,
 • procesna drama,
 • Augusto Boal in osnove Forum teatra,
 • impro gledališče,
 • ogrevanje, improvizacija, produkcija,
 • pojma DIE in TIE, odnos med dramo in gledališčem v razredu.

Gledališče v šoli:

 • šolska produkcija kot oblika »Gledališča v posebnem prostoru« (Site Specific Theatre),
 • zvrsti gledališča v šolskem kontekstu,
 • sodobni pristopi k šolski gledališki produkciji,
 • kaj so igra, režija in dramaturgija,
 • odrski prostor,
 • od geste do besede,
 • gledališka vzgoja kot del kulturne vzgoje in funkcija učitelja pri izvedbi le te,
 • šolski otrok kot gledalec in igralec,
 • mesto gledališča v kurikulu.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Boal, A (2009): Igre za glumce i ne-glumce, Zagreb, HCDO
 • Bolton (1988): Acting in Classroom Drama, Stoke on Trent, Trentham Books
 • Gippius, V. S (1980): Gimnastika čutil, Ljubljana, Knjižnica Mgleestnega gledališča
 • Gruić, I (2002): Prolaz u zamišljeni svijet, Zagreb, Golden marketing
 • Jonhstone, K (1979): IMPRO: Improvisation and the Theatre, London, Methuen Publishing
 • Lukan, B (1996): Gledališki pojmovnik za mlade, Šentilj: Aristej
 • Sitar, J (2003): Od branja do igranja v Beremo skupaj, priročnik za sodpodbujanje branja, Ljubljana, Mladinska knjiga
 • Sitar.J (2004): Iz dnevnika igralca (Uprizoritveni napotki) v Viher, T : Kakor napravi stari, je zmerom prav, Ljubljana, Založba Tuma, Zbirka Primadonael
 • Spolin, V. (1982): Improvizacije za gledališče, Ljubljana: ZKOS

Cilji in kompetence:

Študent/-ka teoretično spozna in praktično preizkusi izrazne možnosti drame in gledališča ter njune potenciale pri vključevanju v kurikulum. Dobi informacije in izkušnje s področja sodobne dramske/gledališke pedagogike. Prepriča se o moči in pomenu uporabe drame in gledališča pri pedagoškem delu v razredu in ju kasneje smiselno vključuje v vsakodnevno pedagoško prakso. Gledališče spozna tudi kot dragoceno obliko kulturne vzgoje.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka :

 • pozna osnovna teoretična izhodišča in ima nekatere praktične izkušnje iz gledališke pedagogike ter jih zna smiselno uporabiti v okviru kurikula.
 • Pozna teoretične osnove sodobne gledališke vzgoje. Metode, ki jih osvoji v procesu dela z mentorjem v praktičnem delu zna posredovati učencem kot ustvarjalni izziv z namenom učenja, osebnostne rasti, psiho-socialnega razvoja, pa tudi empatije in medsebojnega razumevanja in sodelovanja v razredni skupnosti.
 • Pozna osnove procesa nastajanja gledališke produkcije v okviru šolske produkcije.
 • Zaveda se pomena umetnosti v otrokovem življenju: kadar otrok ustvarja sam, kot tudi takrat, ko ustvarjajo zanj drugi. Zaveda se odgovornosti za pravi izbor ustreznega gledališkega dela za otroke.Uporaba:
Študent/-ka :

Principe gledališke pedagogike uporablja za realizacijo kurikula s posebno pozornostjo na psihološke, socialne in estetske vrednosti gledaliških dejavnosti za otroke. Uporabljati zna gledališke elemente pri udejanjanju kurikula, vsakodnevni rutini, pa tudi kot vzgojno intervencijo, niso pa mu tuji niti osnovni principi ustvarjanja gledališke predstave. Znanje uporablja za ustvarjalne sodelovalnega vzdušja in medsebojnega spoštovanja med učenci, Poznavanje nekaterih prvin gledališča učencem omogoča boljše razumevanje gledališke umetnosti, kadar jo spremljajo kot gledalci.Refleksija:

S pomočjo gledališča je študent/-ka sam/-a kreativen/-na in kot tak/-a prenaša kreativnost na otroke. Skozi ustvarjalni proces ne spoznava le drugih, ampak tudi samega sebe in s tem rastejo njegove/njene človeške in profesionalne kompetence. S spoznavanjem gledališča raste njegov/njen kritični odnos do predstav, ki so na voljo otrokom.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • seminar,
 • praktične vaje,
 • gledališki workshop,
 • demonstracije,
 • evalvacija in
 • refleksija.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • sodelovanje na vajah,
 • samostojno vodenje dramskega procesa v skupini otrok ali študentov,
 • pisni izdelek,
 • ustni izpit.

20%,

20%,

30%,

30%

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. Sitar, J., Hanuš, B. (2006): Moje prvo berilo (elektronski vir), priročnik za učitelje pri pouku slovenščine v 1. razredu osnovne šole, Ljubljana: DZS
 2. Sitar, J. (2007): Kratek opis slovenske lutkovne dramaturgije na poti skozi čas, Maribor: Otrok in knjiga, št. 68, letnik 68, 58 - 65
 3. Sitar, J., Cvetko, I. (1996): Primeri detektiva Karla Loota, Skrivnost v gateriji ali Zgodba o senčnih lutkah, Ljubljana: DZS
 4. Sitar, J: Ob branja do igranja(2003) v Beremo skupaj, priročnik za spodbujanje branja, Ljubljana, Mladinska knjiga
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino