Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Družbene razsežnosti angleškega jezika


Nosilci: izredni profesor dr. Kocbek Alenka


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Družbene razsežnosti angleškega jezika

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

8.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike

študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

15

15

15

/

/

45

3

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Alenka Kocbek

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

angleški/slovenski

Vaje / Tutorial:

angleški/slovenski

Vsebina:

a. Jezikovni vidiki kulturnih razlik (pomen jezika v medkulturni komunikaciji, kulturni šok, vljudnostne konvencije, jezikovni označevalci družbenih odnosov);

b. Pedagoške paradigme angleščine kot globalnega jezika (koncept mednarodne oz. medkulturne angleščine, vprašanje jezikovnih norm);

c. Jezikovni registri (različne stopnje formalnosti, sleng, žargon, pomen konteksta, besedilne vrste, govorni in pisni jezik, jezik za družabne namene);

d. Izrazi ljudske modrosti (idiomatski izrazi, ustaljeni izrazi, pregovori, konotativne ravni pomena ipd.);

e. Angleščina kot globalni jezik (britanska, ameriška angleščina in druge izgovorne različice).


Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Crystal, D. 2003. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press
 • McKay, S. 2002. Teaching English as an International Language: Rethinking Goals and Approaches. Oxford University Press
 • Crystal, D. 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP
 • Carter, R., in D. Nunan (ur.). 2001. The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge: CUP.
 • Čebron, N., Koch, I., Bratož, S., Uibo, M. Kansky-Rožman, Ž., Pedretti, A., Jablonkai, R., Rados, L., Bell, N., Ocsko Dokus, T., Fabris, L., Obid, A. (ur.) 2004. CCBC, Students' book. Koper: Univerza na PrimorskemHofstede, G. 2001. Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations.London: Sage Publications
 • Jenkins, J. 2002. The phonology of English as an international language. Oxford University Press
 • Rubdy, R. in Saraceni, M. 2006. English in the World: Global Rules, Global Roles. London and New York: Continuum
 • Wardhaugh, R. 2006. An Introduction to sociolonguistics. Hong Kong: Blackwell Publishing

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študenti:

 • pridobljene jezikovne zmožnosti v angleškem jeziku nadgradijo s sociokulturnimi vidiki, kot so jezikovni označevalci družbenih odnosov, vljudnostne konvencije, razlike v jezikovnih registrih in izrazi ljudske modrosti,
 • razvijajo sociolingvistične zmožnosti, ki so pomembne za uspešno delovanje v mednarodnem okolju, s poudarkom na jezikovni rabi in na kulturni raznolikosti,
 • spoznajo vlogo angleščine kot globalnega jezika in pomen izgovornih različic angleščine po svetu.

Splošne kompetence:

Študenti:

 • pridobivajo znanja, ki omogočajo medkulturni dialog,
 • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij,
 • se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja,
 • ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose,
 • povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji,
 • so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj,
 • imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in kultur,
 • so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj,
 • uspešno se vključujejo v timsko delo,
 • razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja.

Predmetnospecifične kompetence:

Študenti:

 • so sposobni prepoznati in razumeti kulturne razlike in njihovo izražanje skozi jezik,
 • znajo prepoznati različne izgovorne različice angleščine,
 • znajo prepoznati in uporabiti različne jezikovne registre in besedilne vrste,
 • razumejo pomen konteksta pri oblikovanju besedil v angleškem jeziku,
 • znajo uporabiti primerna jezikovna sredstva pri sporazumevanju v angleščini,
 • razvijajo strategije razumevanja tujih in uravnavanja lastnih sporočil,
 • znajo prepoznati in učinkovito uporabiti razne izraze ljudske modrosti v angleškem jeziku,
 • so sposobni učinkovitega sporazumevanja v mednarodnem in medkulturnem okolju.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • zna prepoznati kulturne razlike, ki se izražajo skozi jezik,
 • razume pomen angleščine kot globalnega jezika,
 • pozna različne registre in načine izražanja v angleškem jeziku.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • se je sposoben/-na učinkovito sporazumevati v medkulturnem okolju,
 • je sposoben/-na uporabljati različna jezikovna sredstva v angleščini glede na dani kontekst,
 • se zna učinkovito sporazumevati v angleškem jeziku v mednarodnem okolju.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • je zmožen/-na ovrednotiti svoje znanje angleškega jezika v širšem mednarodnem kontekstu.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • delo v manjših skupinah,
 • razgovor/diskusija/debata,
 • praktično delo,
 • individualno delo,
 • samostojno učenje.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • predstavitev:
 • pisni izpit:
 • ustni izpit:

20%,

60%,

20%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BRATOŽ, Silva. A stylistic analysis of four translations of J. D. Salinger's The catcher in the rye. ELOPE (Ljubl.), 2004, vol. 1, [no.] 1/2, str. 95-104. [COBISS.SI-ID 924887]
 2. BRATOŽ, Silva. A contrastive analysis of conceptual metaphors in political discourse. Primenj. lingvist., 2009, br. 10, str. 275-286, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 177373452]
 3. BRATOŽ, Silva. Metafore našega časa, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2010. 228 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-077-2. [COBISS.SI-ID 253467904]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino