Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Otroška in mladinska književnost v angleščini


Nosilci: izredni profesor dr. Kocbek Alenka


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Otroška in mladinska književnost v angleščini

Course title:

Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

8.

Vrsta predmeta / Course type

izbirni

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Vaje

Tutorial

Klinične vaje

work

Druge oblike

študija

Samost. delo

Individ. work

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Alenka Kocbek

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

angleški/slovenski

Vaje / Tutorial:

angleški/slovenski

Vsebina:

 • Književnost za otroke in mladinska književnost– zgodovinski pregled in različne zvrsti (pripovedništvo, pesništvo, gledališka dela, film);
 • Analiza izbranih besedil iz anglofone mladinske in otroške književnosti (slikanice, pravljice, basni, legende in drugo);
 • Pregled izbranih avtorjev in njihovih del;
 • Sodobni teoretični pristopi k analizi besedil otroške in mladinske književnosti.

Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Grenby, M. O. (ur.) 2009. The Cambridge Companion to Children's Literature. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hunt, P. (ur.) 2005. Understanding Children's Literature: Key Essays from the Second Edition of the International Companion Encyclopedia of Children's Literature. London, New York: Routledge.
 • Rudd, D. (ur.) 2009. The Routledge Companion to Children's Literature. London, New York: Routledge.
 • Lerer, S. 2008. Children's Literature: A Reader's History from Aesop to Harry Potter. Chicago: University of Chicaho Press.
 • Wolf, A. S. 2003. Interpreting Literature with Children. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.
 • Izbrana književna besedila.

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študenti:

 • poglobijo svoje znanje o otroški in mladinski književnosti v angleščini,
 • analizirajo literarne vrste, ki pri učencih spodbujajo čustveno in estetsko doživljanje književnega besedila, ter vsebine, ki spodbujajo njihovo ustvarjalnost in domišljijo,
 • ob jezikovni in slogovni analizi književnih besedil spoznavajo značilnosti književnosti za otroke,
 • usvajajo tehnike branja in kritičnega ocenjevanja besedil za mlajše učence,
 • oblikujejo kriterije za strokovno recepcijo besedil iz otroške in mladinske književnosti (poznavanje kanonskih besedil, osnovnih teoretičnih problemov in sodobnih interpretacij, samostojno presojanje najsodobnejših literarnih pojavov).

Splošne kompetence:

Študenti:

 • razvijajo zmožnosti celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalno prakso,
 • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri iskanju, izbiranju, obdelavi in predstavitvi informacij,
 • se zavedajo potrebe po stalnem izpopolnjevanju že pridobljenega znanja,
 • ustvarjajo in soustvarjajo učinkovite medčloveške odnose,
 • povezujejo pridobljena znanja med različnimi področji,
 • so fleksibilnejši pri opredeljevanju in reševanju konkretnih vprašanj,
 • imajo večjo sposobnost sporazumevanja, ki izhaja iz razumevanje dveh pogledov in kultur,
 • so sposobni samostojnega pridobivanja znanj in vedenj,
 • uspešno se vključujejo v timsko delo,
 • razvijajo zmožnosti kritičnega razmišljanja.

Predmetnospecifične kompetence:

Študenti:

 • so sposobni kritično ovrednotiti literarno estetska besedila, ki so relevantna za poučevanje angleščine na razredni stopnji,
 • znajo uporabiti različne strategije in oblike dela pri vključevanju literarnih del v poučevanje angleškega jezika,
 • pridobijo vpogled v temeljna dela otroške in mladinske književnosti v angleščini.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • pozna in razume osnovne značilnosti otroške književnosti v angleškem jeziku,
 • razume pomen različnih literarnih zvrsti pri usvajanju tujega jezika in razumevanju drugih kultur,
 • pozna različne bralne strategije,
 • pozna izbrana dela otroške in mladinske književnosti v angleščini .

Uporaba:

Študent/-ka:

 • je sposoben/-na ustrezno razčleniti in ovrednotiti izbrana književna besedila,
 • je sposoben/-na pridobljena teoretična izhodišča s področja otroške in mladinske književnosti uporabiti pri poučevanju angleščine na razredni stopnji.

Refleksija:

Študent/-ka:

 • zna kritično ovrednotiti svoje bralne zmožnosti,
 • zna oceniti lastno razumevanje in vlogo osnovnih literarnoteoretskih načel otroške in mladinske književnosti.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarji,
 • delo v manjših skupinah,
 • razgovor/diskusija/debata,
 • praktično delo,
 • individualno delo,
 • samostojno učenje.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)

 • seminar:
 • pisni izpit:
 • ustni izpit:

20%,

60%,

20%.

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. BRATOŽ, Silva. 2011. Metaphors as tools for facilitating learning and comprehension. 11th Aelfe Conference Proceedings, Španija (sprejeto v objavo).
 2. BRATOŽ, Silva. A stylistic analysis of four translations of J. D. Salinger's The catcher in the rye. ELOPE (Ljubl.), 2004, vol. 1, [no.] 1/2, str. 95-104.
 3. BRATOŽ, Silva. The positive vs. negative status of metaphor. V: STOLAC, Diana (ur.), IVANETIĆ, Nada (ur.), PRITCHARD, Boris (ur.). Jezik u društvenoj interakciji : zbornik radova sa savjetovanja održanog 16. i 17. svibnja 2003. u Opatiji. Zagreb; Rijeka: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2005, str. 47-54.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino