Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Italijanska književnost - Sodobna književnost in književnost ob meji


Nosilci:


Učni načrt

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Italijanska književnost – Sodobna književnost in književnost ob meji

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

Samost. delo

ECTS

30

15

30

/

/

105

6

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič

Jeziki:

Predavanja:

italijanski

Vaje:

italijanski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

- /

/

 

Vsebina:

Predmet ponuja študentom pregled sodobne italijanske književnosti od druge svetovne vojne do danes. Poseben poudarek bo posvečen neorealizmu, postneorealističnemu pripovedništvu, posthermetični poeziji, krizi neorealizma, eksperimentalizmu in neoavantgardi, eksperimentalnemu romanu, gledališču v drugi polovici 20. stoletja, krizi neoavantgarde, postmoderni književnosti in drugim pripovednim in pesniškim tokovom. Na vajah bomo analizirali raznovrstne tekste obravnavanih obdobij in smeri ter spoznavali avtorje in njihov nazor.

Posebno pozornost bomo namenili tudi vidnejšim predstavnikom italijanske književnosti, živečih izven meja matične države.

 


Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura / Required readings:

 • Asor Rosa A. (a cura di), Storia e antologia della letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze 1974.
 • Balboni P. E., Cardona M., 2002, Storia e testi di letteratura italiana per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia.
 • Guerriero A. R., Calmieri N., Lugarini E., 2001, Prisma, Storia e antologia della letteratura italiana per il triennio, La Nuova Italia, Firenze. GIOVANNETTI P., La letteratura italiana moderna e contemporanea, Carocci, Roma 2001.
 • Segre C., 1985, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino.

Dodatni viri/ Additional sources:

 • G. Anselmi, Profilo storico della letteratura italiana, Sansoni 2001.
 • Bloom H., 2001, Come si legge un libro e perché, Biblioteca universale Rizzoli, Milano
 • Calvino I., 2001, Perché leggere i classici, Mondatori, Milano.
 • Ferroni G., 1991, Storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino.
 • Lavagetto M. (a cura di), 1996, Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, laterza, Roma-Bari.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/ka dopolni in poglobi znanje o razvoju italijanske književnosti v drugi polovici 20. stoletja, s posebnim ozirom na sodobno književnost, ki se je izoblikovala v zadnjih petdesetih letih vse do sodobnosti. Pri predmetu spoznava duhovno-zgodovinske okoliščine in pogoje, v katerih je nastajala sodobna literarna ustvarjalnost, obenem pa tudi tematske, motivne in jezikovno-slogovne značilnosti, ki so zaznamovale prozo (roman, novelo, kratko prozo), poezijo in dramatiko. Pri predmetu so poudarjeni tako značilni slogi in obdobja kot tudi posamezni literarni predstavniki in predstavnice značilnih žanrov in zvrsti. Pregled novejše in sodobne italijanske književnosti nudi tudi primerjavo s sočasno nastajajočo evropsko in svetovno književnostjo, ki sta vplivali in še vplivata na italijansko. Nudi tudi spoznanja o povezanosti književnosti z drugimi področji.Splošne kompetence:

prizadevanje za kakovost,

(samo)kritičnost, (samo)refleksivnost.Predmetnospecifične kompetence:

Študent/ka se usposobi za samostojno proučevanje, interpretiranje in vrednotenje literarnih del.

Študent/ka razvije potrebo po vseživljenjskem strokovnem in osebnostnem razvoju na področju branja mladinskega leposlovja

 

Predvideni študijski rezultati:

Študentje/ke se seznanijo z novejšo in sodobno italijansko književnostjo, spoznajo najvidnejše avtorje in njihova dela in si preko branja in analize del pridobivajo poglobljeno znanje o literarnih zvrsteh in pojavih v italijanski književnosti.

 

Metode poučevanja in učenja:

· predavanja,

 • študij literature,
 • razgovor/ diskusija/debata,
 • delo z besedilom,
 • seminarji,
 • vaje v manjših skupinah.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Aktivno sodelovanje pri seminarjih, uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga, pisni in ustni izpit.

Aktivno sodelovanje pri seminarjih (do 10% skupne vrednosti) ter izdelava in predstavitev seminarske naloge (do 10 %) Izpit (do 80 %), ki ga opravlja študent/ka pisno in ustno.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. dr. Nives ZUDIČ ANTONIČ

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE

 1. ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Za različno vizijo in zaznavo sveta : jeziki, kulture in medkulturnost. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jesen 2008, letn. 19, št. 3/4, str. 111-129. [COBISS.SI-ID 1846359]
 2. ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Due realta culturali, un unico modo di affrontare il testo letterario nella classe d`italiano. Inter E.O.I., 2003, št. 7, str. 43-48. [COBISS.SI-ID 1186519]
 3. ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Kako pristopiti k literarnemu besedilu? = How to approach fiction?. V: IVŠEK, Milena (ur.), ADAMIK-JÁSZÓ, Anna. Poučevanje materinščine - načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja : 3. mednarodni simpozij : 3rd international symposium. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004, str. 383-392. [COBISS.SI-ID 1182423]
 4. ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Perchè insegnare letteratura?. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.). Zgodnje učenje in poučevanje otrok, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Pedagoška fakulteta, 2006, str. 225-236, 415-416. [COBISS.SI-ID 1236435]
 5. ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Per un curricolo interculturale di lettartura e cultura Italiana in Slovenia. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 79-97. [COBISS.SI-ID 2964183]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino