Razredni pouk - Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Ustno in pisno sporočanje (italijanščina)


Nosilci:


Učni načrt

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Ustno in pisno sporočanje (italijanščina)

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Razredni pouk, 1. stopnja

/

4.

Vrsta predmeta

izbirni

Univerzitetna koda predmetae:

Predavanja

Seminar

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

Samost. delo

ECTS

15

15

/

/

/

60

3

Nosilec predmeta:

doc. dr. Luciano Monica

Jeziki:

Predavanja:

italijanski

Vaje:

italijanski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisites:

/

/

 

Vsebina:

Sporatumevalna zmožnost. Sporočanje. Elementi sporočanja. Funkcije sporočanja (referenčna, ekspresivna, konativna, pozivna, metalingvistična, poetična).

Besedilnost. Besedilo. Kriteriji besedilnosti (kohezija, koherenca, namernost, sprejemljivost, informativnost, situacijskost, intertekstualnost). Vrste besedil (pripovedno, opisovalno, pozivno, pojasnjevalno, posredovalno, utemeljevalno, umetnostno). Besedilna kompetenca (povzemanje, naslavljanje, urejanje, oblikovanje, posredovanje).

Bralna vzgoja. Namen in značilnosti branja. Glasno in tiho branje. Bralne strategije ('skeniranje', globalno in selektivno branje). Analitično branje pri učenju, zapiski.

Pisanje. Namen in proces pisanja (izbira teme, načrtovanje, oblikovanje besedila, popravki, samovrednotenje). Vrste besedila (povzetek, obnova, komentar, poročilo, pismo, elektronsko sporočilo, ustvarjalno pisanje, seminar).

Poslušanje. Značilnosti poslušanja. Zapiski na podlagi poslušanega besedila.

Govorno sporočanje. Značilnosti in oblike govornega sporočanja: pogovor, diskusija, poročanje, intervju, razgovor, konferenca, povpraševanje.

Vodeno pisno in govorno sporočanje (pisni izdelki, vzpostavljanje govornega sporočanja in vključevanje vanj).

Priprava in predstavitev seminarske naloge.

 


Temeljni literatura in viri / Readings:

Obvezna literatura/Compulsory readings

 • Sofia, V., Compagni, M, Chiumenti, C., Lunardon, M. in Marinetto, P. (1998): Primo piano sulla lingua: Testi e abilità. Firenze, La Nuova Italia.
 • Bruni, F. s sodelavci (1997): Manuale di scrittura e comunicazione. Bologna, Zanichelli.
 • Dardano, M. in Trifone, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica (poglavja 1, 2, 14, 18 in 19). Bologna, Zanichelli.

Priporočena literatura/Reccomended readings

 • Della Casa, M. (1988): Scritto e parlato. Brescia, Editrice la Scuola.
 • Zordan, R. (2001): La Grammatica: Lingua, comunicazione e testi.
 • Serianni, L. (1997): Italiano: grammatica, sintassi, dubbi (poglavje 1). Torino, Garzanti.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/ka spozna temeljne jezikoslovne pojme s področja besediloslovja, prepoznava značilnosti funkcijskih in prenosniških zvrsti italijanskega jezika, primerja sestav pisanega in govorjenega besedila. Uri se v recepciji in produkciji različnih vrst besedil, s poudarkom na besedilih, s katerimi se bo srečeval/a v času študija in kasneje pri delu. Besedila sprejema tako preko vidnega kot slušnega prenosnika ter jih posreduje tako pisno kot ustno. Ob tem se študent/ka izpopolnjuje in nadgrajuje svojo jezikovno, besedilno in sporazumevalno kompetenco v italijanskem jeziku. Izbrano besedilno vrsto predstavi v seminarski nalogi.

Splošne kompetence:

Študent/ka pridobi:

 • Sposobnost za raziskovalni pristop, analizo in refleksijo postopkov in procesov.
 • Sposobnost za samostojno delo.
 • Zmožnost timskega dela.
 • Zmožnost razumevanja osnovnih konceptov znanstvenih izhodišč ter sodobnih dosežkov, ki študenta usmerjajo k analiziranju in reševanju izzivov in problemov iz strokovnega področja.
 • Zmožnost teoretičnega in praktičnega obvladovanja komunikacije.
 • Razvija potrebo po vseživljenjskem učenju.

Predmetnospecifične kompetence:

 • pozna temelje pojme s področja jezikoslovja;
 • prepozna značilnosti funkcijskih in prenosniških zvrsti jezika;
 • pozna značilnosti pisanega in govorjenega besedila;
 • razvija svojo besedilno kompetenco (zna povzemati, naslavljati, urejavati, oblikovati, posredovati);
 • obvlada različne bralne strategije ('skeniranje', globalno in selektivno branje);
 • razvija strategije pisanja (povzetek, obnova, komentar, poročilo, pismo, elektronsko pismo, ustvarjalno pisanje, seminar);
 • zna opravljati poslovno korespondenco v italijanščini;
 • zna delati zapiske na podlagi poslušanega besedila;
 • zna oblikovati tehtno kritiko in jo izraziti v razpravi;
 • pozna značilnosti diskusije, poročanja, intervjuja, konference, povpraševanja in v njih lahko tudi sodeluje.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/ka pridobi temeljna jezikovna znanja s področja jezikoslovja in besediloslovja. Ob urjenju v pisnem in govornem sporočanju razvija svojo jezikovno, besediloslovno in sporazumevalno kompetenco. Izboljša svojo zmožnost javnega govornega nastopanja in razvija svojo pisno zmožnost pisnega izražanja na različne načine.Uporaba:

Študent/-ka povezuje teorije in prakse, znanja, sposobnosti in spretnosti uporablja pri govornem in pisnem izražanju ter lahko uspešno javno govorno nastopa ter opravlja korespondenco v italijanščini.Refleksija:

Na podlagi pisnega in ustnega izražanja na različne načine se v študentu ustvarja zavest o potrebi po skrbnem načrtovanju ustnega in pisnega sporočanja, kar jih vzpodbuja k samokritiki in nenehnem izboljšanju lastnega dela.

 

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja / razlaga,
 • razgovor/ diskusija/ debata,
 • delo z besedilom,
 • proučevanje primera,
 • reševanje nalog,
 • delo v manjših skupinah,
 • samostojno delo študentov,
 • e-izobraževanje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Aktivno sodelovanje.

Študentke / -je opravljajo izpit iz vsebine predmeta in seminarsko nalogo. Obseg seminarske naloge je od 1500 do 2000 besed. Vrednotenje oddanih nalog sloni na kriterijih: utemeljenost in verodostojnost podatkov, natančnost in strokovnost njihove obdelave, teoretska podlaga zaključkov in prenos ugotovitev, izvirnost interpretacije, jezikovna pravilnost in zgradba besedila, ustreznost zvrsti, virov in citatov. Sestavni del ocene oddanega dela bo tudi predstavitev njegove vsebine.

Aktivno sodelovanje do 10%, seminarska naloga do 30%, pisni in ustni izpit do 60%.

 

Reference nosilca :

doc. dr. Luciano MONICA

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE

 1. MONICA, Luciano. Italijanščina je lepa II: s kom in kdaj govorim italijansko (rezultat avtorijeve ankete med učenci osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom Istre in Reke), revija, Ricerche Sociali, št. 2, Center za zgodovinska raziskovanja, Rovinj, 1991 (od str. 29 do 36).
 2. MONICA, Luciano. Instrumenti - Vpeljavanje v učenje, oziroma kako se učijo učenci srednje šole "Leonardo da Vinci" v Bujah, Ricerche Sociali, št. 3, Center za zgodovinsko raziskovanje, Rovinj, 1992, (od str. 69 do 80).
 3. MONICA, Luciano. Instrumenti II - Vpeljavanje v učenje, oziroma kako učijo učenci v gimnazijah in v drugih srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom v Istri, Ricerche Sociali, št. 4, Center za zgodovinska raziskovanja, Rovinj, 1993, (od str. 69 do 101).
 4. MONICA, Luciano. Možnost jezične dvojezičnosti v Istri in na Reki, prispevek v knjigi Formativne vrednote in različne kulture, vzgojna interakcija v nadnacjonalni perspektivi - inovacija in raziskava s področja vzgoje, Evropski center za vzgojo, Armando Editore, Roma 1995 (od str. 105 do 110).
 5. MONICA, Luciano. Položaj italijanske manšine v Istri in Reki, Jezikovne potrebe nove generacje (izbrala in uredila E. Piemontese), La Nuova Italia, Firenze, 2000 (od str.185 do str. 208).
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino