vizualne umetnosti in oblikovanje (UN)

Študijski program se bo predvidoma izvajal od študijskega leta 2021/2022 dalje. 

O programu: 

Ime programa:Vizualne umetnosti in oblikovanje
Smeri programa:/
Vrsta programa:Univerzitetni (UN), 1. stopnja
Trajanje študija:3 leta (180 ECTS)
Način študija:redni/izredni (skladno z razpisom za vpis)
Kraj izvajanja štuija:Koper
Strokovni naslov diplomanta:

- diplomirani vizualni umetnik in oblikovalec (UN)

- diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN)

- okrajšava: dipl. vizual. um. in obl. (UN)


Cilji programa:

Študijski program predstavlja povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki se združujejo v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora. Cilj študijskega programa je študenta usposobiti za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi. Študenti bodo na interdisciplinaren način razvijali veščine risanja, slikanja, kiparstva in oblikovanja ter se usposobili za profesionalno delo v kulturno-umetniških ustanovah in kreativnih industrijah. 

 • razumevanje in interpretacijo umetniškega procesa (koncept-ustvarjanje-produkcija-udejstvovanje-delovanje) na področju vizualnih umetnosti,
 • kritično presojanje družbeno-političnih pojavov in manifestacije kulturno-umetniškega koda, 
 • strokovno in samostojno delo pri izvedbi najzahtevnejših umetniških in oblikotvornih projektov,
 • artikulacijo in poustvarjanje umetniškega doživljanja z ateljejskim, teoretskim in strokovnim delom,
 • uporabo tehnologij vezanih na sodobne umetniške prakse.
 • Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:  

   V okviru študijskega programa bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:

  • zmožnost interdisciplinarnega razmišljanja in analitično-sintetičnega povezovanja pri oblikovanju sodobnih miselnih in umetniških pristopov,
  • sposobnost artikuliranja in prenosa umetniškega koda v družbeno-kulturno okolje, 
  • zmožnost prenosa likovno-teoretskih načel v kulturne in kreativne industrije,
  • sposobnost samostojnega in skupinskega delovanja na strokovno-umetniškem področju,
  • usposobljenost za strokovno oz. profesionalno delo v kulturno-umetniških ustanovah,
  • tehnična in strokovna usposobljenost uporabe nosilcev in medijev za doseganje vrhunske umetniške ustvarjalnosti, 
  • sposobnost načrtovanja, organizacije in izvedbe najzahtevnejše umetniške produkcije

   Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

   V okviru študijskega programa bodo študentje razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

  •  razumevanje umetniškega pojava in umetniškega doživljaja,
  • zmožnost artikuliranja in prenosa umetniškega doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi,
  • sposobnost prepoznavanja in obvladovanja temeljnih veščin vizualne produkcije, likovnega izražanja in samostojne refleksije,
  • sposobnost konceptualizacije in kontekstualizacije umetniških stvaritvah oz. manifestacij,
  • sposobnost povezovanja umetniške prakse in umetniške kontekstualizacije,
  • sposobnost predstavitve lastnega umetniškega artefakta oziroma lastne oblikotvorne upodobitve,
  • poznavanje in razumevanje razvoja vizualnih umetnosti z zgodovinskega in teoretičnega vidika.

   Predmetnik in učni načrti

  Predmetnik 

  Učni načrti 

  Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

   V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija, sociologija ali računalništvo; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

  Kandidati morajo obvezno opraviti preizkus nadarjenosti. Vsebino, potek in trajanje preizkusa nadarjenosti ter kriterije za presojo sposobnosti kandidatov za vpis na umetniške študijske programe določa Pravilnik o izvedbi in ocenjevanju preizkusa nadarjenosti. Do vsebine pravilnika lahko dostopate s klikom na Pravilnik o izvedbi in ocenjevanju preizkusov nadarjenosti UP PEF.

  Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a.) in c.) izbrani glede na

  • uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90 % točk,
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu:  5 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5 % točk.

   Kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90 % točk,
  • splošni uspeh pri poklicni maturi: 4 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 3 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu: 3 % točk.

  Priznavanje obveznosti:

  Prizna se lahko za največ 18 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

  Pogoji za napredovanje po programu in dokončanje študija

  Študent mora za napredovanje v 2. letnik študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje doseči 54 ECTS (90 % ECTS) od 60 ECTS prvega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na pristojno komisijo Senata UP PEF, se vpis v 2. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi ECTS. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do vpisa v 3. letnik.

  Pogoj za vpis v 3. letnik je poleg opravljenih vseh obveznosti prvega letnika še doseženih 54 ECTS od 60 ECTS drugega letnika študijskega programa. V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo, ki jo študent naslovi na pristojno komisijo Senata UP PEF, se vpis v 3. letnik dopušča tudi z 48 doseženimi ECTS iz drugega letnika. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do zagovora zaključnega dela.

  Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj polovico, tj. 30 ECTS vpisanega letnika. Pristojna komisija Senata UP PEF lahko omogoči ponavavljanje tudi študentu, ki je iz upravičenih razlogov zbral manj od predpisanega števila ECTS.

  Pogoji za dokončanje študija:

  Študent zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom določene obveznosti in opravi ter zagovarja 

  Zaposljivost diplomanta

  Znanja, ki jih ponuja predlagani študijski program s področja vizualnih in uporabnih umetnosti (z integrirano produkcijo), zagotavljajo diplomantu zaposlitvene možnosti tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu; predvsem pa je cilj oblikovanje avtonomnih posameznikov (umetnikov/kulturnikov), ki bodo zasledovali samostojno umetniško kariero in s tem prispevali k razvoju področja umetnosti in kulture. Namen študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo dosegal vrhunsko umetniško produkcijo in s tem prispeval k slovenski umetnostni in kulturni identiteti doma in v mednarodnem prostoru. Obenem pa bo diplomant zaposljiv tudi v storitvenih dejavnostih, ki izkazujejo potrebno po vizualnem in oblikovalskem znanju (oglaševanje in trženje, vizualne komunikacije, dizajn, kreativne industrije itd.).   

   

   

   

  nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino