Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami


Nosilci: docent dr. Opara Božidar


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1.

1.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

15

30

/

105 *

6

Seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Božidar Opara

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.


Opis vsebine.

 • razvoj vzgoje in izobraževanja otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi: vloga Itarda, Segena, Stotznerja, Vigotskega….;
 • vzgoja in izobraževanje otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi v 20. stoletju;
 • vizija vzgoje in izobraževanja v novem tisočletju;
 • vzgoja in izobraževanje otrok z učnimi težavami: geneza vzgoje in izobraževanja otrok z učnimi težavami, sodobni koncepti.

Definicije in klasifikacije otrok:

 • z znižanimi učnimi sposobnostmi;
 • otrok z učnimi težavami.


Identifikacija otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi in otrok z učnimi težavami.

Sistem vzgoje in izobraževanja otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi:

 • pravna podlaga;
 • programi vzgoje in izobraževanja v Sloveniji:
 • programi predšolske vzgoje;
 • izobraževalni programi osnovnošolskega obdobja;
 • izobraževalni programi po osnovnošolskem obdobju;
 • razvijanje in oblikovanje učnovzgojnega programa za otroke z znižanimi učnimi sposobnostmi,Modeli in metode poučevanja in učenja otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi.

Vzgoja in izobraževanje otrok z učnimi težavami:

 • koncept dela z učenci z učnimi težavami;
 • prepoznavanje učnih težav;
 • strategije in ukrepi pomoči.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Clement Morrison, A. (2006) : Prilagajanje učnih gradiv za učence s specifičnimi učnimi težavami, Društvo Bravo Ljubljana.
 • Galeša, M. (1995). Specialna metodika individualizacije. Radovljica: Didakta.
 • Galeša, M. (1993). Osnove specialne didaktike. Radovljica: Didakta.
 • Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K. (2007). Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (predlog).Urad za razvoj šolstva MŠŠ.
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2003). UL RS Št. 54.
 • Študijsko gradivo - zapiski predavanj.
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2007). Ur.L. RS, št. 54/2000, 3/2007

Dopolnilna literatura:

 • Marentič Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa.
 • Osebe s posebnimi potrebami v procesu inkluzije ter vloge defektologov in specializiranih institucij. Zbornik prispevkov X. Defektoloških izobraževalnih dnevov. (2002) Ljubljana: Društvo efektologov Slovenije.
 • Integracija včeraj, danes, jutri. Zbornik predavanj s strokovnega posveta. (2003) Ljubljana: Zveza Sožitje.

Dodatna literatura:

 • Barrows, H. S. (1988). The tutorial process. Springfield, Il.: Southern Illinois University.
 • Daniels, E. R., Stafford, K. (2003). Oblikovanje inkluzivnih oddelkov. Ljubljana: Pedagoški inštitut – Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za Korakom.
 • Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Taylor, R.R., Sternberg, L., Richards, S.B.(1995). Exceptional Children, Singular Publishing Group, INC , London.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • študent/ka spozna bistvene značilnosti otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi ter otrok z učnimi težavami ter koncepte njihove vzgoje in izobraževanja,
 • študent/študentka osvoji osnovno znanje o modelih in metodah poučevanja in učenja otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi ter otrok z učnimi težavami.

Splošne kompetence:

 • zmožnost odkrivanja in prepoznavanja posebnih potreb vsakega posameznika,
 • zmožnost uporabe ustreznih postopkov, metod in tehnik,
 • zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse.

Predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje značilnosti razvoja in potenciala otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi in otrok z učnimi težavami,
 • poznavanje specifičnih postopkov, metod in tehnik vzgoje in izobraževanja otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami,
 • sposobnost načrtovanja dela in izdelave individualiziranih programov za otroke z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/ka pozna in razume posebnosti v razvoju otrok z znižanimi učnimi sposobnostmi in otrok z učnimi težavami ter obvlada strategije, metode in oblike, ki se uporabljajo pri njihovi vzgoji in izobraževanju.
 • Osvojeno znanje mu/ji omogoča izdelavo individualiziranega programa in izvedbo potrebnih prilagoditev in pomoči.

Uporaba:

 • Študent/ka zna načrtovati prilagoditve za otroke z nižjimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami.
 • Obvlada metode učno vzgojnega dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami.

Refleksija:

 • Študent/ka zna ovrednotiti izdelan individualizirani program glede na uresničevanje zastavljenih ciljev in dosežke otrok. Strokovno ravnanje utemeljuje na osnovi sodobnih teoretičnih izhodišč in praktičnega dela z otroki.

 

Metode poučevanja in učenja:

Problemsko učenje na osnovi opazovanja prakse usmerja študente/študentke k sodelovalnemu in individualnemu učenju.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Velik del kontaktnih ur je namenjen problemsko orentiranemu učenju.

Študent/ka mora opraviti ustni izpit iz predmeta, ki mu študent lahko pristopi

po uspešno izdelanem in predstavljenem seminarskem delu. Temo seminarja si izbere študent/ka sam/a s soglasjem izvajalca. Za izdelavo seminarske naloge študenti dobijo navodila.

Seminarsko delo 40 %, izpit 60 %.

 

Reference nosilca / Lecturer's references:

 1. OPARA, Božidar. Interdisciplinarnost v defektologiji. Defektol. slov. (Ljubl.), april 1994, 2, št. 1, str. 7-14. [COBISS.SI-ID 59795200]
 2. OPARA, Božidar. Kako do skupne diagnoze?. Defektol. slov. (Ljubl.), september 1998, let. 6, št. 2, str. 63-72. [COBISS.SI-ID 2863433]
 3. OPARA, Božidar. Koncept pomoči otrokom s težavami in motnjami v razvoju. V: ANTONČIČ, Ksenija (ur.), KASTELIC, Lidija (ur.). Živeti skupaj : zbornik s posveta o integraciji predšolskih otrok z motnjami v razvoju, Bled, marec in april 1993. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993, (1993), str. 153-157. [COBISS.SI-ID 53372928]
 4. REČNIK, Ferdo, ZAKRAJŠEK, Srečo, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, MILEKŠIČ, Vladimir, TRATNIK, Monika, KODELA, Rudolf, VELIKONJA, Marija, SKULJ, Tomaž, KOMAC, Irena, GREBENŠEK, Anton, KONČAR, Majda, KOŽELJ LEVINČNIK, Irena M., FATUR, Silvo, CANKAR, Franc, PERENIČ, Irena, MARČIĆ, Nada, JELENC, Zoran, VREZNIK, Alfonz, OPARA, Božidar, DROFENIK, Olga. Izobraževanje v Sloveniji za 21. stoletje : globalna koncepcija razvoja vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1991. 137 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 606728]
 5. OPARA, Božidar. Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah : vloga in naloga vrtcev in šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami : uresničevanje vzgojno-izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo : priročnik. Ljubljana: Centerkontura, 2005. 144 str. ISBN 961-6252-10-0. [COBISS.SI-ID 222830592]
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino