Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Metode dela z nadarjenimi in talentiranimi


Nosilci: izredni profesor dr. Kukanja Gabrijelčič Mojca


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Metode dela z nadarjenimi in talentiranimi

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1.

2.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

50

/

25

/

/

105 *

6

seminarska naloga 15 ur = 0,5 KT; študij literature in virov 15 ur = 0,5 KT; izpit in priprava na izpit 45 ur = 1,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.

Nadarjeni in nadpovprečno sposobni:

 • opredelitev nadarjenosti in talentiranosti terminološke vrzeli;
 • longituidinalni pregled razvoja koncepta nadarjenosti v RS in razvitih državah sveta;
 • komparativna predstavitev koncepta nadarjenosti;
 • pomen prepoznavanja in prepoznavanje vrste in stopnje razvojne značilnosti in koncept nadarjenosti.

Osnove procesa učenja in poučevanja:

 • utrjevanje znanja na področju definicij in teorij učenja, poučevanja in znanja;
 • organiziranje učnega procesa;
 • vzgojno-izobraževalne značilnosti, posebnosti in potrebe posameznika kot temeljnega subjekta vzgojno-izobraževalnega procesa in učenja;
 • učenje učenja;
 • strategije učenja in poučevanja nadarjenih, talentiranih in nadpovprečno sposobnih;
 • alternativni pristopi pri poučevanju nadarjenih in talentiranih učencev.

Individualizacija pri poučevanju in učenju:

 • opredelitve individualizacije;
 • možnosti individualizacije;
 • priprava individualiziranega programa za nadarjene in talentirane učence.

Vseživljenjsko učenje kot temelj za karierni razvoj:

 • predstavitev rezultatov raziskav;
 • socialne veščine kot ključni element uspešnega procesa učenja in poučevanja;
 • opredelitev možnosti za spodbujanje posameznikovih šibkejših področij.

Ocenjevanje in preverjanje napredka:

 • pomen ustreznega opredeljevanja ciljev;
 • oblike preverjanja in ocenjevanja;
 • alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja.

Spoznavanje dokumentacije, ki določa okvirje poučevanja v javnih zavodih:

 • Evropski in nacionalni zakonodajni dokumenti;
 • zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja;
 • kurikulum in njegove temeljne značilnosti ter omejitve.

Pri vsakem od navedenih sklopov je temeljni učni rezultat študenta/-ke poznavanje posameznih opredelitev, nadgradnja pa razumevanje posledic vsakega specifičnega pristopa in dela procesa učenja in poučevanja ter sposobnost povezovanja opredeljenih sklopov, tudi z vsebinami drugih predmetov.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

Kraft, T. von, Semke, E., Piber, P. (2008). Odkrivanje in razvijanje otrokove nadarjenosti.

 • Ferbežer, I. (2002): Celovitost nadarjenosti, EDUCA, Nova Gorica.
 • Bezić, T., Strmčnik, F., Ferbežer, I., Jaušovec, N., Dobnik, B., Artač, J., Bragato, S., Nanut Brovč, N., Pahor, N., Skrt Leban, N. (1998): Nadarjeni, šola, šolsko svetovalno delo. Zavod R Slovenije za šolstvo. Ljubljana.
 • Heller, K. A., Monks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F. (2000): International handbook of Gifftedness and Talent. Elsevier. Amsterdam.
 • Marentič Požarnik, B. (2000) Psihologija pouka in učenja, DZS, Ljubljana.
 • Nacionalni kurikularni svet (1998): Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, Pedagoška obzorja, štev. 5-6, stran 276-285.
 • Jurman, B. (2004). Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost. Ljubljana : Center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana: Mladinska knjiga (v tisku)

Dopolnilna literatura:

 • Blažič, M. (2000): Identifikacija nadarjenih in didaktični pristopi, Pedagoška obzorja 1-2.
 • Blažič, M. (2003). Nadarjeni – izkoriščen ali prezrt potencial. Novo mesto: Slovensko združenje za nadarjene.
 • Ferjan, T. (2003): Novi vidiki motivacije pri pouku osredinjenem na učenca, Didakta.
 • Likar, B. (2000): Ustvarjalno mišljenje, Inovativnost za mlade, Ljubljana.
 • Valenčič, M. (2002): Kognitivno-konstruktivistični model pouka, Pedagoška obzorja 3-4.
 • Ferbežer, I. (1999): Individualizirano izobraževanje nadarjenih učencev v ZDA, Pedagoška obzorja, 5-6.
 • Bezić, T, Malešević, T. (2001). Spodbujanje razvoja nadarjenih učencev osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Glogovec, Z., Žagar, D. (1990). Nadarjeni otroci v vrtcu. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Dodatna literatura:

 • Glogovec, Z., Žagar, D. (1992). Ustvarjalnost. Projektno vzgojno delo. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport.
 • Bela knjiga (1995).

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka spozna teorije ter opredelitve nadarjenosti in nadpovprečnih sposobnosti, povezave z učnimi stili in motivacijo, spozna osnove prepoznavanja nadarjenih učencev in učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi ter temeljne strategije dela z njimi. Spozna samoregulativne mehanizme pri učenju, pomen in pripravo individualiziranega programa učenja ter sistem vseživljenjskega učenja kot temelja za karierni razvoj. Spozna postopke evidentiranja, identifikacije in priprave individualiziranega programa za nadarjene in talentirane učence ter je sposoben/na samostojno individualno ali v skupini delati z nadarjenimi oz. nadpovprečno sposobnimi učenci na različnih področjih in različnih razvojnih obdobjih.

Splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe ustreznih postopkov, metod in tehnik za pripravo in izvajanje individualiziranih programov;
 • izbira ustreznih postopkov, metod, tehnik in strategij dela glede na specifične potrebe posameznika;
 • sposobnost uporabe različnih merskih instrumentov v fazi evidentiranja nadarjenih in talentiranih učencev;
 • sposobnost prepoznavanja učno neuspešnih nadarjenih in talentiranih učencev;
 • organiziranje takšnih oblik aktivnega in samostojnega učenja, ki bodo posameznika usposabljale za uspešno učenje.

Predmetnospecifične kompetence:

Študent/-ka:

 • razume učenje kot proces in ga zna organizirati tako, da upošteva teoretično znanje in potrebe udeležencev;
 • zna aktivirati samoregulativne mehanizme pri udeležencih;
 • pozna strategije spodbujanja razvoja na posameznih področjih ter hkrati spodbuja socialne in druge veščine tudi na šibkejših področjih otrokovega razvoja;
 • zna prepoznati in prilagoditi delo učencem z nadpovprečnimi sposobnostmi na različnih področjih.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent/-ka pozna proces učenja ter posebnosti učenja in poučevanja nadarjenih in nadpovprečno sposobnih učencev,
 • zna načrtovati in izvajati proces učenja individualno in v skupini/oddelku,
 • zna prepoznati nadarjene in otroke z nadpovprečnimi sposobnostmi in uporabiti ustrezne strategije za spodbujanje njihovega celostnega razvoja, povezovanje vsebin ter razumevanje vzrokov ter posledic posameznih odločitev.

Uporaba:

 • diplomant/ka je sposoben/na organizirati različne oblike učenja za različne udeležence in jih povezati v celoto poučevanja v oddelku,
 • uporabiti strategije za najbolj učinkovito učenje,
 • prepoznati posebnosti vsakega posameznika in mu omogočiti samoreguliranje učenja
 • prepoznati in prilagoditi učenje udeležencem z različnimi značilnostmi.

Refleksija:

 • diplomant/ka je sposoben/na kritično ovrednotiti proces učenja v odnosu na teoretično znanje in konkretnega posameznika,
 • strokovno delo je sposoben/-na utemeljiti s sodobnimi teoretičnimi spoznanji.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja povezovati z aktivnim samoizobraževanjem (seminarske vaje) in z drugimi aktivnimi metodami učenja (diskusija, analiza, iniciativa..) na osnovi opazovanja prakse.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Seminarska naloga in pisni izpit, kjer mora študent/ka pokazati, kako obvlada teoretična znanja in kako jih zna aplicirati v konkretnih situacijah.

Seminarska naloga 40%, izpit 60%.

 

Reference nosilca

 1. IVANUŠ-GRMEK, Milena, JAVORNIK KREČIČ, Marija. Impact of external examinations (Matura) on school lessons. Educ. stud., september 2004, vol. 30, no. 3, str. [319]-329. [COBISS.SI-ID 13269768]
 2. IVANUŠ-GRMEK, Milena. Didaktične značilnosti pouka v devetletni osnovni šoli. Pedagoš. obz., 2004, letn. 19, 1, str. 3-16. [COBISS.SI-ID 13356808]
 3. IVANUŠ-GRMEK, Milena, JAVORNIK KREČIČ, Marija. Značilnosti ocenjevanja znanja v srednjih šolah. Prever. ocenjev., 2004, letn. 1, št. 1, str. 59-67. [COBISS.SI-ID 13056520]
 4. JAVORNIK KREČIČ, Marija, IVANUŠ-GRMEK, Milena. The reasons students choose teaching professions. Educ. stud., september 2005, vol. 31, no. 3, str. 265-274. [COBISS.SI-ID 14282504]
 5. IVANUŠ-GRMEK, Milena, HUS, Vlasta. Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja. Sodob. pedagog., 2006, letn. 57, št. 2, str. 68-83. [COBISS.SI-ID 14727944]
 6. IVANUŠ-GRMEK, Milena, JAVORNIK KREČIČ, Marija, KOLENC-KOLNIK, Karmen, KONEČNIK KOTNIK, Eva. Učitelji mentorji in visokošolski učitelji o kompetencah študentov - bodočih učiteljev. Pedagoš. obz., 2007, letn. 22, št. 1/2, str. [28]-42. [COBISS.SI-ID 15560968]
 7. JAVORNIK KREČIČ, Marija, IVANUŠ-GRMEK, Milena. Vpliv dodiplomskega izobraževanja učiteljev na njihova pojmovanja učenja in poučevanja. Sodob. pedagog., 2007, letn. 58, št. 1, str. 30-48. [COBISS.SI-ID 15314184]
 8. IVANUŠ-GRMEK, Milena. Profesionalni razvoj ravnateljev in vodenje šole. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jesen 2007, letn. 18, št. 3/4, str. 165-173. [COBISS.SI-ID 15717896]
 9. IVANUŠ-GRMEK, Milena, JAVORNIK KREČIČ, Marija, VRŠNIK PERŠE, Tina. Prenova učnih načrtov v splošni gimnaziji. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], zima 2007, letn. 18, št. 5/6, str. 63-76. [COBISS.SI-ID 15871496]
 10. IVANUŠ-GRMEK, Milena, KONEČNIK KOTNIK, Eva, KOLENC-KOLNIK, Karmen, JAVORNIK KREČIČ, Marija. Inovacije na področju praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov - predstavitev projektne dejavnosti. Vzgoja izob., 2007, letn. 38, št. 5, str. 19-24. [COBISS.SI-ID 969852]
 11. IVANUŠ-GRMEK, Milena, JAVORNIK KREČIČ, Marija, VRŠNIK PERŠE, Tina, RUTAR LEBAN, Tina, KOBAL GRUM, Darja, NOVAK, Bogomir. Gimnazija na razpotju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007. III, 180 str., tabele. ISBN 978-961-6086-43-1. [COBISS.SI-ID 236468480]

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino