Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Metode dela s slepimi in slabovidnimi


Nosilci: docent dr. Kermauner Aksinja


Splošne informacije

 

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Metode dela s slepimi in slabovidnimi

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1.

2.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

15

30

/

105 *

6

projektna naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 30 ur = 1 KT; priprava na izpit in izpit 15 ur = 0,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. dr. Aksinija Kermauner

Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovenski

Vaje / Tutorial:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.

Opis vsebine predmeta:

 • Okvare vida: definicije, vzroki, demografski podatki.
 • Osebe z okvaro vida kot celovite bio-psiho-socijalne strukture.
 • Razvoj oseb z okvarami vida: senzorično - perceptivni, kognitivni, socialni.
 • Oblike izobraževanja in rehabilitacije oseb z okvarami vida.
 • Vzgojno izobraževalna integracija oseb z okvarami vida.
 • Inkluzija oseb z okvarami vida.
 • Metodični pristop pri vzgoji in izobraževanju otrok z okvarami vida v predšolski dobi.
 • Metodični pristop pri vzgoji in izobraževanju otrok z okvarami vida v osnovni šoli.
 • Metodični pristop pri vzgoji in izobraževanju oseb z okvarami vida v odraslosti in tretjem življenjskem obdobju.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura

 • Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji ( 1995). Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana.
 • Kobal, G., Darja, Kobal, B. (2006). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepi in slabovidnih otrok v Sloveniji, DEMS 2006, Ljubljana.
 • Oberman, M., Zovko, G. (1984). Metodičke napomene za rad s djecom oštećena vida. V: Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju. Savez društava defektologa Hrvatske , Zagreb, 69-75.
 • Oberman, M. (1986.). Osposobljavanje djece oštećena vida za svakodnevni život. Socijalna misao, 8-9, 333-339.
 • Oberman, M. (1987). Dijete oštećena vida u programu društvene brige o djeci predškolskog uzrasta , rano otkrivanje i praćenje djece s teškoćama u razvoju predškolskog uzrasta. Savez društava defektologa Hrvatske i USIZ društvene brige o djeci predškolske dobi grada Zagreba, Zagreb.
 • Stančić, V. (1992). Oštećenja vida biopsihosocijalni aspekti, Školska knjiga, Zagreb.
 • Oberman - Babić, M., Runjić, T., Znaor, M., Joković-Turalija , I. (2000). Struktura stavova učenika redovne osnovne škole prema odgojno-obrazovnoj integraciji učenika oštećena vida V: Zbornik referata Kongresa zemalja Alpe-Adria "Deset let kasneje", Društvo defektologa Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 403-414.
 • Učenik s oštećenjem vida u redovnoj školi (2007). Hrvatski savez slijepih, Zagreb.
 • Žolgar Jerkovič, I., Kermauner, A. (2006). Poznavanje slepih in slabovidnih - pot do ustrezne obravnave, Sodobna pedagogika, 57, posebna izdaja, 376-393.

Dopolnilna literatura

 • Bečirović, S. (2003). Determinante inkluzivne edukacije. V:Inkluzija u školstvu Bosne i
 • Hercegovine, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, str 108-125.
 • Horowitz , A. D. S. W. et al (2000). Psychological and Social Factors in Visual Adaptation and Rehabilitation. V: The Lighthouse Handbook on Vision Impairment and Vision Rehabilitation. Volume 2 , Part IX , Oxford University Press, str. 1005-1129.
 • Nieman, S., Jacob , N. (2005). Kako pomoći slijepoj djeci. Hrvatski savez slijepih, Zagreb.
 • Oberman - Babić, M. (1999). The Education of the Visually Impaired in Croatia. V: European Newsletter 3, 2, International Council for Education of People with Visual Impairment, Grawe, The Netherland.

Dodatna literatura

 • Mustač, V., Vicić , M. (1996). Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi. Školska knjiga, Zagreb.
 • Oberman-Babić, M., Sarajlić, Dž. (1997). Attitudes of Regulary Schools Teachers Toward Educational Integration of Pupils with Visual Impairment. V: Proceedings of the 5th Scientific Conference "Rehabilitation and Inclusion "Faculty of Special Education and Rehabilitation University of Zagreb, Zagreb, 23. - 26. september 1997, str .1-10.3.
 • Sacks , S. Z. (1996). Psychological and Social Implications of Low Vision. V: Foundations of Low Vision: Clinical and Functional Perspectives, pogl. 2., str. 26-42.
 • Staiback, S., Staiback, W. (1996). Inclusion a Guide for Educators. Paul H. BrookesPublishing Co., Inc.
 • Vigotski , L. S. (1996). Osnovi defektologije.
 • Zovko, G. (1983). Neke objektivne pretpostavke odgojno - obrazovne integracije djece sa smetnjama u razvoju, Fakultet za defektologiju, Zagreb.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/ka spozna pojav slepote in slabovidnosti ter specifičnosti pri njihovem razvoju.

Študent/ka spozna metode vzgoje in izobraževanja ter rehabilitacije slepih in slabovidnih.

Izobraziti široko usposobljenega strokovnjaka, ki bo znal prepoznati posameznika v vsej svoji drugačnosti v razvoju in pri učenju in bo obvladal različne pristope, metode, tehnike in strategije za neposredno delo in za vključevanje slepih in slabovidnih v normalno življenje.

Splošne kompetence:

 • nudenje podpore pri samovrednotenju, zaupanju v lastne moči ter razvijanje pozitivnih pričakovanj,
 • zmožnost odkrivanja in prepoznavanja posebnih potreb vsakega slepega in slabovidnega posameznika,
 • uporaba specialno pedagoških in rehabilitacijskih znanj za delo s slepimi in slabovidnimi.

Predmetnospecifične kompetence:

 • biti sposoben za prepoznavanje pojava slepote in slabovidnosti,
 • znati prepoznati individualne posebnosti in potrebe slepega oziroma slabovidnega,
 • obvladati reedukacijske, kompenzacijske in rehabilitacijske postopke za delo s slepimi in slabovidnimi.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/ka pozna pojav slepote in slabovidnosti.
 • Pozna specifičnosti v razvoju slepih in slabovidnih ter njihove posebne potrebe.
 • Obvlada metode, tehnike in strategije vzgoje, izobraževanje ter rehabilitacije slepih in slabovidnih.

Uporaba:

 • Študent/-ka je sposoben/na prepoznati individualne značilnosti posameznika s slepoto ali slabovidnostjo.
 • Zna uporabiti prave metode, tehnike, pripomočke in strategije dela pri obravnavi slepih oziroma slabovidnih.

Refleksija:

 • Študent/ka je sposoben/na kritično presojati, ali so njegove/njene ocene in vedenje o posamezniku s slepoto oziroma slabovidnostjo točne. Zato mora neprestano preverjati ustreznost spoznanj o njem in slediti njegovemu razvoju in spreminjanju.
 • Pri uporabi metod mora slediti načelu, da nobena metoda ni popolna in splošno veljavna.

 

Metode poučevanja in učenja:

Poleg predavanj je več kot polovica kontaktnih ur predvidena za problemsko orientirano učenje v obliki laboratorijskih vaj in seminarskega dela, ki se zaključi s seminarsko nalogo, ki nastane na osnovi opazovanja in spoznanj iz prakse.

Temo seminarske naloge si izbere študent/ka sam/a v sodelovanju z nosilcem predmeta. V seminarski nalogi študent/ka nadgradi teoretično znanje s kritično obdelavo določenega problema. Pri tem se študent/ka uči uporabljati knjižni in strokovni jezik in uči iskati informacije iz različnih virov.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Znanje se preverja z ustnim izpitom študenta/ke. Poleg tega pa še s seminarsko nalogo, ki je predpogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga mora obsegati najmanj 1500 besed in pozitivna ocena je predpogoj za ustni izpit. Za seminarsko nalogo študenti prejmejo navodilo.

Seminarska naloga 40%, izpit 60%.

 

Reference nosilca:

 1. OPARA, Božidar. Nekateri problemi terminologizacije v defektologiji. Defektol. slov. (Ljubl.), september 2002, letn. 10, št. 2, str. 23-40. [COBISS.SI-ID 5184073]
 2. OPARA, Božidar. Nekateri aspekti personalizacije pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Vzgoja izob., 24, št. 1 (1993), str. 23-25. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55602176]
 3. OPARA, Božidar. Mobilna specialno pedagoška služba kot oblika pomoči otrokom z učnimi težavami v OŠ. Defektol. slov. (Ljubl.), april 1996, let. 4, št. 1, str. 67-72. [COBISS.SI-ID 2701129]
 4. OPARA, Božidar. Zgodnje odkrivanje in obravnavanje otrok s posebnimi potrebami pomembno za njihov razvoj (!) = Early detection and treatment of children with special needs - important for their development. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), FELDA, Darjo (ur.), ZORMAN, Anja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.), VIČIČ, Jernej (ur.), STARC, Sonja (ur.), ZURC, Joca (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Izvlečki. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 960727]
 5. REČNIK, Ferdo, ZAKRAJŠEK, Srečo, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, MILEKŠIČ, Vlado, TRATNIK, Monika, KODELA, Rudolf, VELIKONIJA, Marija, SKULJ, Tomaž, KOMAC, Irena, GREBENŠEK, Anton, KONČAR, Majda, LEVIČNIK, Irena, FATUR, Silvo, CANKAR, Franc, PERENIČ, Irena, MARČIČ, Nada, JELENC, Zoran, VREZNIK, Alfonz, OPARA, Božidar, DROFENIK, Olga. Education for 21st century, (Global conception of the development of education in the Republic of Slovenia, 1991, 3). Ljubljana: Board of Education and Sport of the Republic of Slovenia, 1991. 77 str. ISBN 86-7759-036-6. [COBISS.SI-ID 27896320]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino