Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Individualizacija vzgoje in izobraževanja


Nosilci: docent dr. Opara Božidar


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Individualizacija vzgoje in izobraževanja

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

1.

2.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

45

30

/

/

/

105*

6

Projektna naloga 30 ur = 1 KT; izpit in priprava na izpit 45 ur = 1,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Božidar Opara

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih tudi 30 ur (1 KT) prakse.

 • Koncept individualizacije in sodobne individualizirane vzgoje in izobraževanja.
 • Individualizacija v okviru šolske zakonodaje.
 • Individualizirani program za osebe s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih: preverjanje in ocenjevanje dejavnikov v okolju, funkcioniranja ter znanj oseb s posebnimi potrebami, načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa.
 • Timski pristop in vloga različnih strokovnjakov v celotnem procesu oblikovanja, izvajanja ter evalvacije individualiziranega programa.
 • Sodelovanje staršev.
 • Študija primera: praktično oblikovanje, izvajanje ter evalvacija individualiziranega programa za osebo s posebnimi potrebami.

 

Temeljni literatura in viri:

Osnovna literatura:

 • Galeša, M. (1995). Specialna metodika individualizacije. Didakta. Radovljica (373 str.).
 • Končar, M., Antič, S. (2006). Starši in oblikovanje individualiziranega programa. Defektologica Slovenica – Specialna in rehabilitacijska pedagogika, 14(3), 7 – 17.
 • Končar, M., Pretnar, M. (2005). Učiteljeva usposobljenost za oblikovanje individualiziranega programa. Defektologica Slovenica, 13(3), 32 – 40.
 • Končar, M. (2003). Individualiziran program. Defektologica Slovenica, 11(3), 25 – 33.
 • Opara, B. (2007) . Od učljivosti do inkluzivne peradigme, Šolsko polje, 57(3/4).

Dopolnilna literatura:

Internet naslovi:
 • http://www.ed.gov/offices/OSERS/OSEP/IEP_Guide/; 28. 09. 2006. (Kupper, L. 2000: A Guide to the Individualized Education Program. Office of Special Education and Rehabilitation Services U.S. Department of Education).
 • http://www.Idonline.org/Id_indeph/iep/iep_process.html; 30.09.2006. (Harley, A.T.: Individualized Educational program The Process. Virginia Department of Education).
 • http.//www.gov.onca/mbs/english/index.htm. 30.09.2006. Individual Educational Plan. Resource Guide. Ontario, 1998.

Dodatna literatura:

 • Martin, N. R. M. (2005). A Guide to Collaboration for IEP Teams. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimor.
 • Twachtman, C.D., Twachtman, R. J. (2002). How well Does Your IEP Measure UP? Quality Indicators for Effective Service Delivery. Starfish Specialty Press, LLC. USA.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

Študent/-ka spozna koncept individualizirane vzgoje in izobraževanja, zna povezati znanja različnih predmetnih področij programa ter se usposobi za inter- in trans- disciplinarno praktično oblikovanje, izvajanje ter evalvacijo individualiziranega programa za osebo s posebnimi potrebami v različnih življenjskih obdobjih.


Splošne kompetence:

 • Sposobnost iskanja poti, kako pristopiti k vsakemu posamezniku.
 • Sposobnost individualiziranega diferenciranega načrtovanja dejavnosti v razredu (skupni), ki vključuje vsakega posameznika.
 • Razvijanje fleksibilnosti in tolerantnosti.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Interdisciplinarno povezovanje.
 • Zmožnost ugotavljanja in oblikovanja celovite ocene posebnih potreb posameznika oz. skupine z uporabo ustreznih postopkov, metod in tehnik in na tem temelju ter ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih), načrtovati, izvajati ter evalvirati individualizirani program oz. intervencije v procesu vzgoje, izobraževanja in rehabilitacije.
 • Sodelovanje s starši.
 • Uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent/-ka:

 • Pozna in razume izvore, dejavnike in koncept individualizacije ter pomen sodobne individualizirane vzgoje in izobraževanja.
 • Pozna pomen timskega pristopa ter vlogo posameznih strokovnjakov ter staršev pri oblikovanju, izvajanju ter evalvaciji individualiziranega programa.
 • Razvije spretnosti za aktivno sinergijsko delovanje pri oblikovanju individualiziranega programa za osebe s posebnimi potrebami v različnih življenjskih obdobjih.

Uporaba:

Študent/-ka:

 • Teoretično znanje uporabi v okviru študije primera: izvede oblikovanje, izvajanje ter evalvacijo individualiziranega program v praksi.
 • Predstavi svoje delo.
 • V okviru celotnega projekta uporabi strokovno terminologijo.
 • Refleksija:
 • Kritično analizira celoten proces izvajanja projektne naloge ter naredi načrt za svoje izpopolnjevanje na tem področju.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, individualno samostojno učenje študentov, praktično delo študentov, seminarsko delo (priprava in predstavitev), diskusije, sodelovalno učenje.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Predstavitev projektne naloge v obliki seminarskega dela: individualiziran program za 50% ocene.

Pisni izpit (50% ocene).

Predstavitev projektne naloge v obliki seminarskega dela: individualiziran program = 50% ocene,

pisni izpit = 50% ocene.

 

Reference nosilca:

 1. OPARA, Božidar. Nekateri problemi terminologizacije v defektologiji. Defektol. slov. (Ljubl.), september 2002, letn. 10, št. 2, str. 23-40. [COBISS.SI-ID 5184073]
 2. OPARA, Božidar. Nekateri aspekti personalizacije pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. Vzgoja izob., 24, št. 1 (1993), str. 23-25. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55602176]
 3. OPARA, Božidar. Mobilna specialno pedagoška služba kot oblika pomoči otrokom z učnimi težavami v OŠ. Defektol. slov. (Ljubl.), april 1996, let. 4, št. 1, str. 67-72. [COBISS.SI-ID 2701129]
 4. OPARA, Božidar. Zgodnje odkrivanje in obravnavanje otrok s posebnimi potrebami pomembno za njihov razvoj (!) = Early detection and treatment of children with special needs - important for their development. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), FELDA, Darjo (ur.), ZORMAN, Anja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.), VIČIČ, Jernej (ur.), STARC, Sonja (ur.), ZURC, Joca (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Izvlečki. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 960727]
 5. REČNIK, Ferdo, ZAKRAJŠEK, Srečo, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, MILEKŠIČ, Vlado, TRATNIK, Monika, KODELA, Rudolf, VELIKONIJA, Marija, SKULJ, Tomaž, KOMAC, Irena, GREBENŠEK, Anton, KONČAR, Majda, LEVIČNIK, Irena, FATUR, Silvo, CANKAR, Franc, PERENIČ, Irena, MARČIČ, Nada, JELENC, Zoran, VREZNIK, Alfonz, OPARA, Božidar, DROFENIK, Olga. Education for 21st century, (Global conception of the development of education in the Republic of Slovenia, 1991, 3). Ljubljana: Board of Education and Sport of the Republic of Slovenia, 1991. 77 str. ISBN 86-7759-036-6. [COBISS.SI-ID 27896320]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino