Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Raziskovanje inkluzije


Nosilci: redni profesor dr. Cencič Majda


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Raziskovanje inkluzije

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

2.

3.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

30

/

30

15

/

105 *

6

projektna naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov 45 ur = 1 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

prof. dr. Majda Cencič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

 

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.

Opis vsebine predmeta:

 • Raziskovanje inkluzije glede na različne vrste raziskava, npr. glede na metodologijo (kvalitativne in/ali kvantitativne), čas proučevanja (zgodovinske raziskave, sedanje in/ali futuristične), vrsto podatkov (teoretične, empirične), vrsto znanstvenih spoznanj (temeljne, aplikativne). Poudarek bo tako na empiričnem kvantitativnem neeksperimentalnem, kot na kvalitativnem empiričnem raziskovanju (npr. akcijsko raziskovanje, študija primera).

Proces raziskovanja glede na paradigmo raziskovanja: izbira teme ali problema, študij virov in literature, načrtovanje raziskave:

 • načrtovanje metod, tehnik, instrumentov ali vprašalnikov (preverjanje merskih značilnosti instrumentov pri kvantitativnih raziskavah, triangulacija podatkov pri kvalitativnih raziskavah), izbira vzorca (metode vzorčenja pri kvantitativnih raziskavah) ali enot raziskovanja (induktivni pristop pri kvalitativnih raziskavah), načrtovanje obdelave podatkov (kvantitativno, s programom SPSS: univariatne in bivariatne metode statistične obdelave podatkov) ali kvalitativna analiza podatkov, zbiranje podatkov z ustreznimi in primernimi tehnikami glede na predmet in metodologijo raziskovanja, analiziranje podatkov in interpretacija, predstavljanje procesa in rezultatov raziskave (pisno, govorno ali na plakatu).

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 • Cencič, M. (2008). Kako poteka pedagoško raziskovanje: Primer empirične neeksperimentalne kvantitativne raziskave. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Članki iz različnih revij in zbornikov, ki so povezani s predmetom. Seznam člankov in literature se sproti dopolnjuje.

Dopolnilna literatura:

 • Kožuh, B. (2003). Statistične metode v pedagoškem raziskovanju. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
 • Kožuh, B. (2000). Statistične obdelave v pedagoških raziskavah. Ljubljana. Filozofska fakulteta.
 • Martler, C. A. (2005). Action Research: Teachers as Researcher in the Classroom. Thousand Oaks, London, New Delfi: Sage Publications.
 • Sagadin, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Ljubljana. Obzorja.
 • Sagadin, J. (1993). Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja. Ljubljana. Zavod R Slovenije za šolstvo in šport (določena poglavja).

Dodatna literatura:

 • Priporoča se katerakoli domača ali tuja literatura za družboslovno kvantitativno ali kvalitativno raziskovanje.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/-ka spoznava posebnosti raziskovanja inkluzije v praksi ter se teoretično in praktično usposablja za kvalitativno ali kvantitativno raziskovalno delo.
 • Zna izbrati ustrezni raziskovalni pristop glede na problem in cilje raziskave.
 • Zna izvesti celoten raziskovalni proces in ga predstaviti v pisni, govorni ali obliki plakata.
 • Se zaveda pomena etičnosti v raziskovanju.

Splošne kompetence:

 • razvijanje zmožnosti odkrivanja in prepoznavanja posebnih potreb vsakega posameznika z uporabo ustreznih postopkov, metod in tehnik.
 • uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), z npr. študijo primera, akcijskim raziskovanjem ipd.
 • interdisciplinarno povezovanje vsebin,
 • sposobnost vrednotenja oz. kritične evalvacije obstoječe prakse, politike in raziskovanja edukacije drugačnih in inkluzije;
 • sposobnost analize in kritične presoje pedagoških praks in gradiv s področja inkluzivne pedagogike,
 • sposobnost samostojnega dela, vodenega samostojnega dela in dela v skupini,
 • sposobnost načrtovanja in izpeljave projektov z upoštevanjem dogovorjenih rokov ter predstavljanje lastnih dosežkov in spoznanj v različnih oblikah.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Razvijanje sposobnosti kritičnega presojanja podatkov in njihovo osmišljanje.
 • Razvijanje etičnosti in odgovornosti.
 • Upoštevanje vseh, ki so vključeni v proučevanje.
 • Razvijanje kritičnega in reflektivnega pogleda na ugotovitve raziskave.
 • Poznavanje zakonitosti raziskovalnega dela.
 • Upoštevaje okolja in vsakega posameznika.
 • Vključenost različnih oseb v raziskovalni proces.
 • Upoštevanje etičnih načel v procesu raziskovanja.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Študent/-ka pozna različne metodološke pristope in zna izbrati med njimi glede na cilje raziskovanja.
 • Pozna osnovne univariatne, bivariatne in multivariatne analize podatkov.
 • Zna ustrezno obdelati kvantitativne podatke s programom SPSS, ali pa kvalitativne.
 • Zna oblikovati poročilo o raziskavi.

Uporaba:

 • Študent/ka je sposoben/-na izpeljati kvalitativno ali kvantitativno raziskavo glede na izbrani problem proučevanja inkluzije v praksi.
 • Ustrezno napiše poročilo o raziskavi in ga predstavi.

Refleksija:

 • Študent/ka je zmožen/-na ovrednotiti objavljene rezultate raziskave.
 • Zmožen/-na je kritično ovrednotiti svoj proces raziskave in rezultate.

 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji in vaje v manjših skupinah in samostojno raziskovalno delo študenta.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Projektna oz. raziskovalna naloga, ki je nastala na osnovi zbranih podatkov v praksi: obseg 1500 do 2000 besed in pisni ali ustni izpit.

Aktivno sodelovanje na predavanjih, seminarjih in vajah.

Pri nalogi se ocenjuje: struktura naloge, teoretska podlaga, navajanje virov in literature med besedilom, predstavitev procesa raziskovanja in rezultati, ki so dobljeni na osnovi ustrezno izbranih in utemeljenih metod obdelave ter ugotovitve, ki so interpretirane in povezane s teoretičnimi izhodišči. Ustrezen zaključek, navajanje virov in literature ter urejene, priložene ter omenjene priloge.

Sestavni del ocene je tudi govorna predstavitev raziskave ali predstavitev na plakatu.

Uporablja se ocenjevalna lestvica, ki je sprejeta na UP.

Projektna naloga 40%, izpit 60%.

 

Reference nosilca /:

 1. CENCIČ, Majda. Pedagoško raziskovanje v družbi znanja. V: CENCIČ, Majda. Raziskovalni pogledi na razvijanje pedagoške prakse, Izbrana pedagoška področja, (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007). Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2007, str. 9-33. [COBISS.SI-ID 2283735]
 2. CENCIČ, Majda. Educational research for future teachers. JISTE, J. Int. Soc. Teach. Educ., 2002, letn. 6, št. 1, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 4613193]
 3. CENCIČ, Majda. Z opazovanjem pouka do boljšega dela. Vzgoja izob., 1992, let. 23, št. 5, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 2743113]
 4. CENCIČ, Majda. Raziskovanje vloge učitelja raziskovalca. Vzgoja izob., 2001, letn. 32, št. 2, str. 76-80. [COBISS.SI-ID 4279369]
 5. CENCIČ, Majda. Pisanje in predstavljanje rezultatov raziskovalnega dela : kako se napiše in predstavi diplomsko delo (nalogo) in druge vrste raziskovalnih poročil. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002. 167 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 86-7735-053-5. [COBISS.SI-ID 116388864]
 6. CENCIČ, Majda. Pedagoška metodologija, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 10). 2. dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education; Capodistria: = Facoltà di studi educativi, 2005. 56 str., ilustr. ISBN 961-6528-28-9. [COBISS.SI-ID 222293760]
 7. CENCIČ, Majda. Življenjska zgodovina na pedagoškem področju. Sodob. pedagog., 2001, letn. 52, št. 2, str. 50-62. [COBISS.SI-ID 4196425]
 8. CENCIČ, Majda. Raziskovanje šolske zgodovine. Šol. kron., 26 (1993), str. 13-18. [COBISS.SI-ID 50386944]
 9. CENCIČ, Majda. Učitelj - raziskovalec : priročnik za vaje in seminarje iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1994. 117 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 938825]
 10. CENCIČ, Majda. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju : gradivo za študente. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2003. 28 str., tabele. [COBISS.SI-ID 5481545]
 11. CENCIČ, Majda, COTIČ, Mara, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Raziskovalni izzivi v pedagoški praksi. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, 2006. [9] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1761495]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino