Opis programa do vključno vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016

Poklicna orientacija in poklicno izobraževanje drugačnih otrok


Nosilci: izredni profesor dr. Drobnič Janez


Splošne informacije

UČNI NAČRT PREDMETA

Predmet:

Poklicna orientacija in poklicno izobraževanje drugačnih otrok

Course title:

Študijski program in stopnja

Študijska smer

Letnik

Semester

Inkluzivna pedagogika, 2. stopnja

/

2.

3.

Vrsta predmeta

obvezni

Univerzitetna koda predmeta:

Predavanja

Seminar

Sem. vaje

Lab. vaje

Teren. vaje

Samost. delo

ECTS

15

15

15

30

/

105 *

6

seminarska naloga 30 ur = 1 KT; študij literature in virov, priprava na izpit in izpit 45 ur = 1,5 KT; praksa 30 ur = 1 KT

Nosilec predmeta:

doc. dr. Janez Drobnič

Jeziki:

Predavanja:

slovenski

Vaje:

slovenski

  

Vsebina:

*V samostojno študentovo delo je vključenih 30 ur (1 KT) prakse.

 • Pregled razvojnih teorij in konceptov z vidika oblikovanja izobraževalnih in poklicnih interesov.
 • Poznavanje dejavnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri izbiri poklica.
 • Spoznavanje različnih vrst prizadetosti ali primanjkljajev, kot dejavnikov tveganja na celotni psihosocialni razvoj s posebnim poudarkom na razvoj izobraževalnih in poklicnih interesov.
 • Pregled poklicnih področij, opisov poklicev, pogojev za pridobitev in opravljanje poklicev in možnosti za zaposlitev.
 • Pregled vzgojnoizobraževalnih programov in pogojev ter postopkov za vpis.
 • Poznavanje pravic otrok s posebnimi potrebami pri vpisu v vzgojnoizobraževalne programe.
 • Pregled zakonodaje s področja zaposlovanja invalidov.
 • Oblikovanje načrta poklicnega usmerjanja, kot dela individualiziranega programa otroka s posebnimi potrebami ter načrtovanje prehodov v zaposlitev.
 • Spoznavanje diagnostičnih metod in svetovalnih tehnik v procesu poklicnega usmerjanja.
 • Poklicno usmerjanje v luči oblikovanja samopodobe.
 • Vključevanje in sodelovanje s starši otroka s posebnimi potrebami.
 • Veščine timskega sodelovanja in pomen za poklicno usmerjanje otroka s posebnimi potrebami.
 • Oblikovanje in aktiviranje socialne mreže pomoči kot podpornega elementa poklicnega izobraževanja.
 • Vpogled v poklicno rehabilitacijo odraslih oseb.

 

Temeljni literatura in viri / Readings:

Osnovna literatura:

 1. CEDEFOP (2006) Izboljšanje politik in sistemov za vseživljenjske karierne orientacije, Uporaba skupnih evropskih referenčnih orodij, Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje.
 2. Brejc, T. (2004), Prispevki k rehabilitacijski psihologiji, Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo.
 3. Davis, H. (1993), Counselling Parents of Children with Chronic Illness or Disability, BPS Books, Leicester.
 4. European Agency for Development in Special Needs Education (2003), Individual Transition Plans- Supporting the move from School to Employment
 5. Marjanovič, L. (et.al.) (2004), Razvojna psihologija, Ljubljana:Znanstveno raziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
 6. Niklanović, S. (ur.) (1997): Kako naj svetujem? Prispevki o poklicnem svetovanju. Ljubljana:Izida
 7. Opara, B. (1997), Poklicne možnosti in poklicno usposabljanje absolventov OŠ s PP, Poklicno usposabljanje in zaposlovanje mladostnikov s posebnimi potrebami, Zbornik, Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije.
 8. Rupar, B., Žvokelj, M. (2001)Poklicna orientacija v petem in šestem razredu osnovne šole, Ljubljana : Zavod za šolstvo.
 9. Uršič, C. Drobnič, J. (1995) Zaposlovanje invalidov, primerjava politik, koncepcij in ukrepov, Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za Rehabilitacijo in Republiški zavod za zaposlovanje.
 10. Šlibar, Z., Krušič, M., Zupančič, M., (ur.) (1999), Opisi poklicev, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Študent/ka spozna pomen in bistvo poklicne orientacije ter posebnosti poklicnega izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.

Splošne kompetence:

 • Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse.
 • Sposobnost analize in kritične presoje praks poklicne orientacije in poklicnega izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.
 • Sposobnost oblikovanja poklicne orientacije in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami.

Predmetnospecifične kompetence:

 • Poznavanje pomena in funkcije poklicne orientacije oseb s posebnimi potrebami.
 • Vključevanje oseb s posebnimi potrebami v različne oblike poklicnega izobraževanja.
 • Izdelava individualnih prilagoditev in pomoči pri poklicnem izobraževanju oseb s posebnimi potrebami.

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • študent/ka pozna bistvo poklicne orientacije pri osebah s posebnimi potrebami,
 • pozna koncept poklicnega izobraževanja in posebne prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami,
 • zna organizirati, usmerjati in spremljati pot poklicnega izobraževanja vsakega otroka s posebnimi potrebami.

Uporaba:

 • Študent/ka zna izdelati individualizirani program poklicnega izobraževanja posameznika s posebnimi potrebami, zna izdelati individualni program prehoda v zaposlitev, zna izpeljati poklicno orientacijo in organizirati poklicno izobraževanje v rednih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma v prilagojenih izobraževalnih programih zna oblikovati individualni programa prehoda iz izobraževanja v zaposlitev.

Refleksija:

 • Študent/ka je zmožen/na ovrednotiti ustreznost poklicne orientacije in izvajanje poklicnega izobraževanja ter ga po potrebi dopolniti z ustreznimi prilagoditvami in strokovno pomočjo.

 

Metode poučevanja in učenja:

Poleg dobre tretjine kontaktnih ur, ki jih zavzemajo predavanja, je poudarek tudi na izvajanju prakse. Ostale kontaktne ure odpadejo na problemsko orientirano učenje, ki se zaključi s seminarsko nalogo.

Temo seminarja, ki bo študij primera, si bodo študentje izbrali sami v dogovoru z izvajalcem. Pri tem bodo svoje teoretično znanje nadgradili s kritičnim ovrednotenjem določenega problema oziroma primera. Pri tem se bodo študenti učili uporabljati strokovni jezik v skladu z zahtevami slovenskega knjižnega jezika, se učili iskati informacije iz različnih virov in analizirati konkretno situacijo primera.

 

Načini ocenjevanja:

Delež (v %)

Znanje se preverja z ustnim izpitom študenta. Poleg tega pa še s seminarsko nalogo, ki je predpogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Seminarska naloga mora obsegati najmanj 1500 besed in pozitivna ocena seminarske naloge je pogoj za ustni izpit.

Za izdelavo seminarske naloge študenti prejmejo navodila.

40% seminarsko delo, 60 % izpit.

 

Reference nosilca:

 1. OPARA, Božidar. Specialno pedagoško diagnosticiranje lažje DNR II. del. Ljubljana: RSS, 1980. 24 str. [COBISS.SI-ID 10836992]
 2. OPARA, Božidar. Integracija, alternativa in inovacije : pod tem naslovom je bil v dneh od 18. do 20. oktobra v Ljubljani posvet dežel Alpe-Jadran. Ogledalo (Ljubl.), 1, št. 7 (1990), str. 30-34. [COBISS.SI-ID 47241472]
 3. OPARA, Božidar. Usposabljanje oseb z motnjami v razvoju pred novimi izzivi. Vzgoja izob., 22, št. 3 (1991), str. 29-31. Ilustr. [COBISS.SI-ID 55486208]
 4. OPARA, Božidar. Poklicne možnosti in poklicno usposabljanje absolventov OŠ s prilagojenim programom. Defektol. slov. (Ljubl.), september 1997, let. 5, št. 2, str. 55-61. [COBISS.SI-ID 2693449]
 5. OPARA, Božidar. Kako v Sloveniji uresničujemo spremembe v koncepciji vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Defektol. slov. (Ljubl.), december 2000, letn. 8, št. 3, str. 29-43. [COBISS.SI-ID 4197449]

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino